Przejdź do stopki

Rekordowy budżet gminy na rok 2023

Rekordowy budżet gminy na rok 2023

Treść

28 grudnia 2022 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kamienica miała miejsce XXXIII Sesja Rady Gminy Kamienica. Na sesji radni miedzy innymi podjęli uchwałę budżetową dla gminy Kamienica na 2023 r. oraz uchwałę o likwidacji z dniem 31 sierpnia 2023 r. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Szczawie.

Przedstawione przez skarbnik gminy założenia budżetowe wskazują dochody na poziomie 47 677 059, 42 zł. Wydatki planowane są na poziomie 51 909 915, 49 zł, z czego wydatki na inwestycje (majątkowe) to kwota 16 265 987, 07 zł.
Różnica między planowanymi dochodami i wydatkami budżetu stanowi deficyt w kwocie 4 232 856,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym w kwocie 1 232 856, 07 zł oraz przychodami pochodzącymi z zaciąganych kredytów w kwocie 3 000 000, 00 zł.
Jak podkreślono w trakcie trwania obrad, budżet jest stabilny i pozawala zachować płynność finansową gminy w dość niepewnych czasach. Przy 10 radnych, biorących udział w sesji, wszyscy zagłosowali za takim budżetem.
W punkcie dotyczącym likwidacji Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie, po uzyskaniu pozytywnej opinii małopolskiej kurator oświaty radni 9 głosami „za”, przy jednym wstrzymującym podjęli decyzję finalną. Od 01 września 2023 r. dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie będą uczęszczały do Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie.

Menu
Informacje
1805172