Przejdź do stopki

Kontrola przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi

Treść

Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297), Urząd Gminy Kamienica informuje, że przystępuje do kontroli przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie naszej gminy w zakresie posiadania przez nich aktualnych umów na odbiór odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy  na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z podmiotem  posiadającym wpis do rejestru działalności regulowanej. Przypominamy, że przedsiębiorcom nie posiadającym umowy na odbieranie odpadów komunalnych, grozi kara grzywny (art. 10 ust. 2 ww. ustawy).
Jednocześnie informujemy właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami powstającymi na skutek prowadzonej działalności gospodarczej.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do przedstawienia kopii zawartej umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz kopie dowodów uiszczania opłat za te usługi w terminie do dnia 31 stycznia 2023 r. w Urzędzie Gminy Kamienica – listownie, za pomocą ePUAP lub osobiście w pokoju nr 17.

 

Menu
Informacje
1998602