Przejdź do stopki

Kontrole sieci kanalizacyjnej

Kontrole sieci kanalizacyjnej

Treść

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje o kontrolach sieci kanalizacyjnej pod kątem nielegalnego podłączenia wód opadowych.

Zgodnie z Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (tekst jedn. Dz. U. 2020, poz. 2028) – art. 9.ust.1 – zabrania się wprowadzania wód opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za nieprzestrzeganie powyższego zakazu, ustawa przewiduje karę ograniczenia wolności lub grzywnę do 10 000 zł.

Odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej powoduje w okresach deszczowych gwałtowne przepełnienie kanałów sanitarnych co prowadzi do:

  • przeciążenia sieci kanalizacji sanitarnej, w skutek czego mogą wystąpić lokalne wypływy nieczystości na powierzchnię terenu oraz zalania nieruchomości;
  • przeciążenia oczyszczalni ścieków, która nie jest w stanie przyjąć takiego ładunku;
  • przyśpieszenia zużycia urządzeń kanalizacyjnych przez zanieczyszczenia stałe (piasek, kamienie) niesione przez wody opadowe;
  • wzrostu zużycia energii elektrycznej w związku z koniecznością pompowania dodatkowej ilości wody deszczowej.

Dodatkowe obciążenie kanalizacji sanitarnej bezpośrednio wpływa na cenę odbioru ścieków sanitarnych dla wszystkich odbiorców!

W związku z powyższym, jeżeli w przypadku Państwa nieruchomości ma miejsce nielegalne odprowadzanie wód opadowych i drenażowych do kanalizacji sanitarnej, należy niezwłocznie trwale odłączyć urządzenia, odprowadzające wody opadowe oraz drenażowe od kanalizacji sanitarnej, uniemożliwiając tym samym spływanie tych wód do kolektorów sanitarnych.

Działając na podstawie ww. ustawy, Zakład Gospodarki Komunalnej w I i II kwartale 2023 r. przeprowadzi systemowe kontrole w zakresie prawidłowości przyłączeń i odprowadzania ścieków do kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Celem kontroli będzie wyeliminowanie zakazanego prawem odprowadzania wód opadowych do urządzeń kanalizacji sanitarnej (rynny dachowe, kratki ściekowe, drenaże itp.).

Kontrole nieruchomości przeprowadzane będą m.in. przy użyciu środków technicznych (zadymiarka, kamery) dających możliwość stwierdzenia istnienia nielegalnych przyłączy nawet bez konieczności wejścia na teren tych nieruchomości.

Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości, które nie zostaną przez właściciela posesji usunięte w wyznaczonym terminie wskazanym w protokole z kontroli, Zakład Gospodarki Komunalnej będzie zmuszony wypowiedzieć umowę na odbiór ścieków, a także odłączyć dostęp do kanalizacji sanitarnej i kierować sprawę na drogę postępowania sądowego. Za wykazane nieprawidłowości zostanie również naliczona opłata. Po wyeliminowaniu nieprawidłowości, uregulowaniu kosztów ponownego przyłączenia do sieci, jak również ewentualnych kosztów sądowych, będzie możliwe ponowne zawarcie umowy na odbiór ścieków.

 

 

Menu
Informacje
1782517