Przejdź do stopki

INFORMACJA – wywóz nieczystości płynnych

Treść

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kamienicy informuje, że podmiotami uprawnionymi do wykonywania usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych od nieruchomości z terenu Gminy Kamienica są wyłącznie:

  • Daniel Mikołajczyk – Firma Handlowo Usługowa, 34-608 Kamienica 123, tel. 517 044 337, posiadający beczkowóz o pojemności 4,5m3 oraz traktor z napędem na dwie osie przystosowany do pracy również w trudnym terenie
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa, posiadający specjalistyczne beczkowozy o pojemności 5 m3 i 7 m3 (ceny i warunki usług do uzgodnienia z kierownikiem Zakładu Oczyszczania Miasta w biurze przy ul. Rzecznej 7 lub telefonicznie: (18) 33 72 491, 33 72 492, 33 72 889).

Jednocześnie informuję, że zgodnie z § 23 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica stanowiącym załącznik do uchwały nr VIII/66/19 Rady Gminy Kamienica z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia ww. regulaminu (...), właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe są zobowiązani do ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy!!!

Ponadto, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku (Dz. U. z 2021 r. poz. 88 8 z późn. zm. ), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe (szamba) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Art. 6 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi, że właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi.

 

Menu
Informacje
1782534