Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Treść

OGŁOSZENIE
WÓJTA GMINY KAMIENICA

O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA ZMIANY MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KAMIENICA

Na podstawie art. 17 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503 z późn zm.) oraz na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale III oraz art. 39, 40, 41, 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) zawiadamiam o:

  1. Podjęciu przez Radę Gminy Kamienica Uchwały Nr XXXVI/264/23 z dnia 13.03.2023 r,. Nr XXXIII/251/22 z dnia 28.12.2022 r., Nr XXXIII/252/22 z dnia 28.12.2022 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica, uchwalonego uchwałą Nr XXIII/154/05 Rady Gminy Kamienica z dnia 16 sierpnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego Nr 591, poz. 4077 z 2005 ze zm.), obejmującej tereny działek ewidencyjnych położonych w obrębie Kamienica, Szczawa, Zasadne.
  2. Przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu zmiany ustaleń w/w miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i opracowania prognozy oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu i do prognozy oddziaływania na środowisko w nieprzekraczalnym terminie do 12 maja 2023 r.

Wnioski należy składać w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Kamienica (34-608 Kamienica, Kamienica 420) z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu i oznaczenia nieruchomości, której dotyczy. Wnioski należy składać w godzinach pracy Urzędu Gminy Kamienica (pon. - pt.: od 7:30 - 15:30). Pisma należy kierować na adres Urzędu Gminy Kamienica lub w postaci elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego, kwalifikowanego certyfikatu na adres email: gmina@kamienica.org.pl, bądź też opatrzonych podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP oraz za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej. Osoby posiadające e-dowód, które złożą wnioski/uwagi za pośrednictwem np. poczty elektronicznej nie muszą być opatrzone podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym.

Organem właściwym do rozpatrzenia ww. wniosków jest Wójt Gminy Kamienica.

Załączniki:

Ogłoszenie Wójta Gminy Kamienica – plik pdf

Uchwały Rady Gminy Kamienica – plik pdf

 

 

 

 

Menu
Informacje
2124547