Przejdź do stopki

KOMUNIKAT – KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE GMINY KAMIENICA

KOMUNIKAT – KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE GMINY KAMIENICA

Treść

KWALIFIKACJA WOJSKOWA NA TERENIE GMINY KAMIENICA

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lutego 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. ( Dz. U. z 2023 r. poz.333).

KWALIFIKACJA WOJSKOWA DLA ROCZNIKA 2004 MĘŻCZYŹNI:

22 MAJA – 23 MAJA 2023 r.

KWALIFIKACJA WOJSKOWA DLA KOBIET:

26 CZERWCA – 27 CZERWCA 2023 r.

DZIEŃ REZERWOWY:

28 CZERWCA 2023 r.

MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ:

ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. JANA PAWŁA II, UL. ZYGMUNTA AUGUSTA 8, 34-600 LIMANOWA

O kwalifikacji wojskowej informuje Obwieszczenie Wojewody Małopolskiego z dnia 31 marca 2023 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa małopolskiego. Niezależnie od niniejszego obwieszczenia, każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2023 r. otrzyma od Wójta Gminy Kamienica,  imienne wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody.

OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ OBOWIĄZANA JEST PRZEDSTAWIĆ:

Wójtowi gminy – dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;

Powiatowej Komisji Lekarskiej – dokumentację medyczną w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;

Szefowi Wojskowemu Centrum Rekrutacji – dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).

STAWIENNICTWO DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE.

Wobec osób wzywanych, które nie zgłoszą się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, może zostać nałożona kara grzywny w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję.

Osoby, które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są do wcześniejszego poinformowania organu wzywającego – telefonicznie: 18 33 23 004 wew. 27 lub osobiście Urząd Gminy Kamienica; 34-608 Kamienica 420; pokój numer 2, Inspektor mgr Alicja Gancarczyk.

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art.3. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 2305, z 2023 r. poz. 347,641) obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym wszystkie osoby, które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 1999 – 2004 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2023 roku.

 

Menu
Informacje
1934420