Przejdź do stopki

KOMUNIKAT – debata nad raportem o stanie gminy

Treść

Zgodnie z art. 28aa ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40), Wójt Gminy Kamienica zobowiązany jest w terminie do dnia 31 maja przedstawić Radzie Gminy Kamienica raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacji polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Rada rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi. Nad przedstawionym przez Wójta raportem o stanie gminy przeprowadza się debatę, w której uczestniczą radni, zabierając głos bez ograniczeń czasowych.

W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabrać również głos mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos składa do Przewodniczącego Rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy.

Sesja planowana jest na dzień 19 czerwca 2023 roku, dlatego zgłoszenia należy składać do dnia 16 czerwca2023 roku do godziny 15:30. Mieszkańcy są dopuszczeni do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi maksymalnie 15. Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy Rada przeprowadzi głosowanie nad udzieleniem Wójtowi wotum zaufania.

Przewodniczący Rady Gminy

(-) Hilary Majewski

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Komunikat o debacie nad raportem o stanie gminy – plik pdf
  2. Raport o stanie gminy Kamienica za 2022 rok – plik pdf
  3. Wzór zgłoszenia do debaty nad raportem o stanie gminy – plik pdf

 

 

Menu
Informacje
1934407