Przejdź do stopki

Komunikat – wybory ławników sądowych

Treść

Do 30 czerwca 2023 r. można zgłaszać kandydatów na ławników sądu rejonowego. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia 2023 r. Rada Gminy Kamienica  jesienią bieżącego roku dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej na kadencję 2024 – 2027.

WYBORY ŁAWNIKÓW DO SĄDÓW NA KADENCJĘ 2024–2027

Uprzejmie informujemy wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników wybranych w 2019 roku.

W związku z powyższym, zgodnie z ustawą z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 2017 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca  2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz.U. z 2011 r. Nr 121, poz. 693 ze zm.)  Rada Gminy Kamienica  jesienią bieżącego roku dokona wyboru 1 ławnika do Sądu Rejonowego w Limanowej.

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 30 czerwca 2023 roku.  

Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich.
 2. Jest nieskazitelnego charakteru.
 3. Ukończył 30 lat.
 4. Jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.
 5. Nie przekroczył 70 lat.
 6. Jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika.
 7. Posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Ławnikami nie mogą być:

 1. Osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze.
 2. Osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowaniasprawy na drogę postępowania sądowego.
 3. Funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń.
 4. Adwokaci i aplikanci adwokaccy.
 5. Radcy prawni i aplikanci radcowscy.
 6. Duchowni.
 7. Żołnierze w czynnej służbie wojskowej.
 8. Funkcjonariusze Służby Więziennej.
 9. Radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż w jednym sądzie.

Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:

 1. Prezesi właściwych sądów.
 2. Inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych.
 3. Co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Do karty złożonej przez grupę pięćdziesięciu obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie zgody na kandydowanie własnoręcznym podpisem w odpowiedniej rubryce karty.

Zgłoszenie kandydata na ławnika składa się do rady gminy, na obszarze której kandydat jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku.

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia. Druki zgłoszeń kandydatów na ławników można otrzymać w Urzędzie Gminy Kamienica w pokoju nr 12 lub na stronie internetowej Gminy Kamienica. 

Do karty kandydat na ławnika ma obowiązek załączyć:

 1. Informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby.
 2. Oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 3. Oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona.
 4. Zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz.U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.
 5. Dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w pkt od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszeniem, a dokumenty, które składa stowarzyszenie, inna organizacja społeczna lub zawodowa, zarejestrowana na podstawie przepisów prawa, datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.

Kandydat na ławnika ponosi koszt za badania lekarskie oraz za wystawienie zaświadczenia lekarskiego na ławnika.

Zgłoszenia kandydatów wraz z kompletem załączników należy składać do Rady Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420 w godzinach pracy urzędu w zaklejonych kopertach wraz z dopiskiem „Kandydat na ławnika” w terminie do 30 czerwca 2023 roku.

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną po upływie ww. terminu, bądź zgłoszenia, które nie będą spełniały wymogów formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

ZAŁĄCZNIKI:

Informacja o zgłaszaniu kandydatów na ławników – plik pdf

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika – plik pdf

Lista osób zgłaszających kandydata na ławnika – plik pdf

Oświadczenia kandydata - przestępstwa z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe – plik pdf

Oświadczenie kandydata - władza rodzicielska – plik pdf

 

 

Menu
Informacje
2084145