Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XXXVIII Sesja Rady Gminy Kamienica – 19 czerwca

Treść

19 czerwca 2023 r. o godz. 14:00 w Urzędzie Gminy w Kamienicy (sala konferencyjna) odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kamienica za 2022 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego gminy Kamienica za 2022 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XV/141/16 Rady Gminy Kamienica z dnia 3 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/208/22 Rady Gminy Kamienica z dnia 13 kwietnia 2022 roku w sprawie określania zasad udzielania osobom fizycznym dotacji celowych na realizację zadań obejmujących wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gminy Kamienica na lata 2022-2024.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny położone w miejscowościach Kamienica, Szczawa, Zalesie, Zasadne, Zbludza.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny położone w miejscowościach Kamienica, Szczawa, Zbludza.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica.
 15. Informacja Wójta Gminy Kamienica w sprawie przedstawienia rocznego wykonania budżetu gminy Kamienica za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia komunalnego gminy.
 16. Debata nad raportem o stanie gminy za 2022 rok.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Kamienica za 2022 rok.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamienica z tytułu wykonania budżetu gminy Kamienica za 2022 rok.
 19. Zapoznanie Rady z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 20. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 21. Wolne wnioski.
 22. Zamknięcie XXXVIII Sesji Rady Gminy Kamienica.

OGŁOSZENIE - plik pdf

 

 

Menu
Informacje
1901222