Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE – XLIV Sesja Rady Gminy Kamienica – 27 listopada

Treść

27 listopada 2023 r. (poniedziałek) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Kamienicy odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Kamienica.

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Gminy.
 4. Informacja Wójta o pracy za okres między sesjami.
 5. Wystąpienia zaproszonych gości.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy Kamienica na 2023 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamienica na lata 2023-2027.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kamienica – obejmującego tereny położone w miejscowościach Kamienica, Szczawa.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy oraz innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustalenia metody naliczania opłaty oraz wysokości stawki tej opłaty.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Kamienica.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego oraz zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do osób objętych rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Kamienica w ramach realizacji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.
 16. Zapoznanie z korespondencją kierowaną do Rady Gminy Kamienica.
 17. Informacja o interpelacjach i zapytaniach Radnych.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie XLIV Sesji Rady Gminy Kamienica.

OGŁOSZENIE – plik pdf

 

Menu
Informacje
1934448