Przejdź do stopki

Przypominamy o obowiązku zgłoszenia nowego źródła ciepła do CEEB

Treść

Wójt Gminy Kamienica przypomina mieszkańcom gminy Kamienica o obowiązku złożenia deklaracji, dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Dotyczy to zarówno mieszkańców, którzy jeszcze nie zgłosili swojego budynku oraz tych, którzy zmienili stary piec na nowe źródło ciepła i do dnia dzisiejszego nie zgłosili deklaracji  w  Urzędzie Gminy Kamienica.

Jeśli po 1 lipca 2021 roku w domu zostało zainstalowane i uruchomione nowe źródło ciepła, to zgłoszenia do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) należy dokonać w ciągu 14 dni. Obowiązek ten dotyczy to również wymiany starych źródeł ciepła na nowe.

18 grudnia 2023 r. jest ostatecznym terminem złożenia deklaracji dla mieszkańców, którzy wymienili stary piec na nowy i nie zgłosili tego w Urzędzie Gminy Kamienica.

W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162, 1243), został dodany rozdział 5b „Przepis karny”, a w nim art. 27h ustawy, który określa sposób karania oraz tryb prowadzonego postępowania:

  • Kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie składa w terminie deklaracji, o której mowa w art. 27g ust. 1, podlega karze grzywny.
  • Nie podlega karze za wykroczenie, o którym mowa w ust. 1, sprawca, który złożył deklarację po terminie, jeżeli złożenie deklaracji nastąpiło przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.
  • Orzekanie w sprawach o czyn określony w ust. 1 następuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. z 2021 r. poz. 457, 1005, 1595, 2328).

Urząd Gminy Kamienica informuje, że podczas kontroli palenisk pracownik upoważniony przez Wójta Gminy Kamienica skontroluje czy budynek został zgłoszony do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

 

 

Menu
Informacje
1998688