Przejdź do stopki

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Urzędzie Gminy Kamienica

Treść

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO

Wójt Gminy Kamienica ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór

na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Kamienica

Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420

(nazwa i adres jednostki)

Podinspektor ds. podatków i opłat

(nazwa stanowiska pracy)

 

1. Wymagania niezbędne:

1) wykształcenie wyższe I lub II stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,

2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,

3) nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość zagadnień i przepisów z zakresu administracji publicznej i prawa samorządowego, m.in.: ustawa o podatku od towarów i usług, ordynacja podatkowa, ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, ustawa o podatku rolnym, ustawa o podatku leśnym, ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

2) zaawansowana obsługa komputera z zakresie programów MS Office, obsługa urządzeń biurowych,

3) predyspozycje osobowościowe: umiejętność pracy w zespole, umiejętność radzenia sobie ze stresem, umiejętność sprawnej organizacji pracy.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) księgowanie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i podatku od środków transportowych,

2) wystawianie upomnień zalegającym podatnikom z podatku od środków transportowych oraz osobom fizycznym w zakresie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz sporządzanie tytułów wykonawczych,

3) rozliczanie inkasentów z zebranych rat podatku i obliczanie prowizji,

4) naliczanie odpisu składki od wpłat podatku rolnego dla Izby Rolniczej,

5) prowadzenie ewidencji podatkowej podatku od środków transportowych, przyjmowanie i weryfikacja deklaracji na podatek od środków transportowych, sporządzanie przypisów i odpisów w tym zakresie,

6) wystawianie decyzji podatkowych na podatek od środków transportowych,

7) księgowanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

8) prowadzenie egzekucji wobec zalegających płatników opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – wystawianie upomnień, tytułów wykonawczych,

9) drukowanie etykiet z kodami kreskowymi dla oznakowania worków na odpady komunalne,

10) przygotowanie projektów uchwał w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

11) prowadzenie ewidencji sprzedaży towarów i usług podlegających podatkowi VAT (z wyjątkiem ścieków i wody),

12) wystawianie faktur dotyczących sprzedaży usług opodatkowanych podatkiem VAT (z wyjątkiem ścieków i wody),

13) sporządzanie przypisów czynszu i dzierżawy,

14) księgowanie wpłat czynszu i dzierżawy,

15) sporządzanie wezwań zalegającym płatnikom czynszu i dzierżawy i kierowanie na drogę postępowania sądowego.

16) sporządzanie deklaracji i rozliczanie podatku VAT,

17) wypisywanie dowodów wpłat do kasy,

18) uzgadnianie wpływów dochodów do 10-tego każdego miesiąca,

19) sporządzanie sprawozdań Rb-27S z zakresu podatków i opłat,

20) prowadzenie dokumentacji Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej Pracowników Samorządowych,

21) inne prace zlecone przez Wójta Gminy, Skarbnika Gminy i Sekretarza Gminy.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

1) rodzaj pracy: stanowisko administracyjne, urzędnicze, praca przy komputerze,

2) miejsce pracy: Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420,

3) zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony,

4) wymiar czasu pracy: 1etat (40 godzin tygodniowo),

5) praca w siedzibie urzędu bez dostępu do windy,

6) wynagrodzenie zgodne z regulaminem wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Kamienica.

5. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej praz zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze jest niższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

1) list motywacyjny,

2) życiorys (CV) z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,

3) kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu),

4) kserokopie dyplomów potwierdzających wykształcenie (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

5) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń o odbytym stażu w jednostkach samorządu terytorialnego (poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem),

6) inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

7) informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (tylko osoby, którym zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia),

8) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych od zajmowanego stanowiska (wzór w załączeniu),

9) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych (wzór w załączeniu),

10) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (wzór w załączeniu),

11) kandydat zamierzający skorzystać z uprawnienia zawartego w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. 2022, poz. 530) jest obowiązany do złożenia wraz z dokumentami kopii dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Urzędzie Gminy w Kamienicylub pocztą na adres Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420 z dopiskiem:

Dotyczy naboru na wolne stanowisko podinspektora ds. podatków i opłat

w terminie do dnia 29 stycznia 2024 r.

Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy w Kamienicy po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Z regulaminem naboru można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Kamienicy oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

Osoby spełniające wymagania formalne określone w ogłoszeniu zostaną powiadomione telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie i miejscu kolejnego etapu rekrutacji. Osoby, które nie spełniają wymagań formalnych nie będą informowane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Kamienicy.

ZAŁĄCZNIKI:

Zarządzenie o naborze Wójta Gminy Kamienica – plik pdf.

Kwestionariusz osobowy – plik doc.

Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych od zajmowanego stanowiska – plik doc.

Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych – plik doc.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – plik doc.

 

Menu
Informacje
2070649