Przejdź do stopki

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2024

Treść

Zgodnie z treścią Obwieszczenia Wojewody Małopolskiego z dnia 12 stycznia 2024 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2024 r. na obszarze województwa małopolskiego, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2005 r. tzw. „rocznik podstawowy”;

2) mężczyzn urodzonych w latach 2000-2004, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do służby wojskowej;

3) osoby, które w latach 2022-2023, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
b) zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności o której mowa w art. 64 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny, przed dniem zakończenia kwalifikacji wojskowej.

4) kobiety urodzone w latach 1997-2005, posiadające kwalifikacje przydatne do służby wojskowej, które nie stawały jeszcze do kwalifikacji wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2023/2024 kończą studia na kierunkach lub kończą naukę w zawodach, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ust. 7 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny;

5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej;

6) osoby o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej do końca roku kalendarzowego,w którym kończą 60 lat życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej i zgłosiły się do kwalifikacji wojskowej.

  1. Termin kwalifikacji wojskowej dla Gminy Kamienica:

        9 lutego – 12 lutego 2024 r.,

  1. Czas pracy Powiatowej Komisji Lekarskiej dla Powiatu Limanowskiego:

12.00 – 17.00,

  1. Kwalifikacja wojskowa kobiet:

18 – 19 marca 2024 r.

       4. Dzień rezerwowy:

20 marca 2024 r.

  1. Miejsce przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej:

WIEJSKA ŚWIETLICA W PISARZOWEJ, 34-654 PISARZOWA (lokal nie posiada numeru porządkowego).

Zgłaszając się do kwalifikacji wojskowej należy zabrać ze sobą:

  1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość;
  2. Dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej;
  3. Dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobieranie nauki (świadectwa, zaświadczenia) oraz posiadane kwalifikacje zawodowe (np. prawo jazdy).

STAWIENNICTWO DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ JEST OBOWIĄZKOWE

Każda osoba podlegająca stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej w 2024  r. otrzyma imienne wezwanie do kwalifikacji wojskowej. Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osób od obowiązku stawienia się w terminie i miejscu wskazanym w Obwieszczeniu Wojewody Małopolskiego. W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny może zostać nałożona kara grzywny w celu przymuszenia albo zarządzone przymusowe doprowadzenie przez Policję w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.                                                           

Osoby, które z przyczyn obiektywnych nie będą mogły zgłosić się w wyznaczonym terminie do kwalifikacji wojskowej zobowiązane są do wcześniejszego poinformowania organu wzywającego – telefonicznie : 18 33 23 004 wew. 27 lub osobiście Urząd Gminy Kamienica; 34-608 Kamienica 420; pokój numer 2, Inspektor mgr Alicja Gancarczyk.

Informacja dla osób posiadających podwójne obywatelstwo i zamieszkałych na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z art.3. 1 ustawy z dnia 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny obowiązkowi obrony Ojczyzny podlegają obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega obowiązkowi obrony, jeżeli stale zamieszkuje poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

W związku z powyższym wszystkie osoby, które posiadają podwójne obywatelstwo i zamieszkują na stałe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej a urodzone w latach 2000 – 2005 proszone są o przesłanie dokumentów potwierdzających fakt posiadania drugiego obywatelstwa i potwierdzenie stałego zamieszkania poza granicami RP celem skreślenia z list osób podlegających kwalifikacji wojskowej w 2024 roku.

 

Menu
Informacje
2070649