Przejdź do stopki

OGŁOSZENIE

Treść

Na podstawie art.11 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na podstawie uchwały Rady Gminy Kamienica Nr XLI/295/23 z dnia 11 września 2024 r. w sprawie: uchwalenia Programu współpracy Gminy Kamienica z organizacjami pozarządowymi i z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

 

WÓJT GMINY KAMIENICA

OGŁASZA

OTWARTY KONKURS OFERT

na wspieranie realizacji zadań publicznych w 2024 roku przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym

 I. Rodzaje zadań oraz wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań.

1. Zadania z działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym::

  • działania prozdrowotne dla osób w wieku emerytalnym
  • zagospodarowanie czasu poprzez kultywowanie tradycji regionalnych i dziedzictwa kulturowego z rejonu gminy Kamienica oraz ich promocję
  • współorganizacja i udział w lokalnych imprezach kulturalnych, szkolnych

Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji wyżej wymienionych zadań w budżecie Gminy na rok 2024 wynosi 10 000,00  złotych.

Uprawnionymi do złożenia ofert są organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Dotacja jest przeznaczona na wsparcie realizacji zadań, o których mowa w ogłoszeniu konkursowym.

2. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

3. Decyzję o przyznaniu dotacji podejmuje Wójt Gminy Kamienica na podstawie opinii Komisji Konkursowej.

4. W przypadku gdy wnioskowana przez wszystkich oferentów kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie danego zadania, kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej w ofercie.

5. W przypadku konieczności zmniejszenia kwoty dotacji w stosunku do kwoty wnioskowanej przez oferenta, nie jest on związany złożoną ofertą. W takim przypadku oferent zobowiązany jest dokonać korekty kosztorysu lub wycofać ofertę.

6. Wysokość dofinansowania z budżetu Gminy nie może przekroczyć 95% całkowitych kosztów zadania.

7. Dotacja nie może być wykorzystana na: pokrycie kosztów administracyjnych podmiotu w wysokości przekraczającej 10% kwoty dotacji. Jako koszty administracyjne podmiotu związane z realizacją zadania rozumie się: koszt zarządu i obsługi księgowej projektu, koszty stałe podmiotu wynikające z bieżącego jego funkcjonowania; remonty obiektów i budynków (za wyjątkiem stanowiących własność komunalną Gminy); wydatki nieuwzględnione w ofercie; wydatki poniesione na przygotowanie wniosku.

8. Dotacja na wsparcie realizacji zadania przekazywana jest w oparciu o umowę, przelewem na rachunek bankowy organizacji wskazany w umowie.

9. Dopuszcza się przekazanie dotacji jednorazowo lub w transzach w zależności od rodzaju i specyfiki zadania.

10. Dopuszczalne przemieszczenie wydatków między kategoriami może wynosić 20%, w innym przypadku konieczny jest aneks do umowy.

III. Termin i warunki realizacji zadań.

1. Termin realizacji wyżej wymienionych zadań obejmuje okres od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2024 roku.

2. Zadania realizowane będą na warunkach określonych w umowie o wykonanie zadania publicznego.

3. Wnioskowane o wsparcie zadania mogą być adresowane wyłącznie do mieszkańców Gminy Kamienica.

4. Przy realizacji zadań wymagany jest wkład własny, minimum 5% całkowitych kosztów zadania.

5. Złożone oferty winny uwzględniać realizację zadania w sposób fachowy, oszczędny i terminowy.

IV. Termin składania ofert.

1. Termin składania ofert ustala się na okres od 13 lutego  2024 roku do 06 marca 2024 roku.

2. Składane oferty powinny być zgodne ze wzorem określonym Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057),

3. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:

  • dokument stanowiący o podstawie działalności podmiotu: w przypadku fundacji i stowarzyszeń – aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego (zgodny ze stanem faktycznym), w przypadku pozostałych podmiotów – inny dokument właściwy dla tego podmiotu,
  • W przypadku wyboru innego, niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów).

4. W przypadku złożenia kserokopii dokumentów, osoby reprezentujące podmiot występujący o dotację powinny potwierdzić je za zgodność z oryginałem.

5. Oferty oraz dokumenty stanowiące załączniki winny być opatrzone datą i pieczęcią oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. W przypadku braku pieczęci imiennych wymagane jest złożenie czytelnych podpisów.

6. W przypadku złożenia przez oferenta w konkursie więcej niż jednej oferty realizacji zadania publicznego wymagane jest złożenie kompletu załączników do każdej z ofert.

7. Dopuszcza się możliwość uzupełnienia bądź korekty oczywistych omyłek w złożonych ofertach do dnia poprzedzającego obrady Komisji Konkursowej.

8. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązujących formularzach w terminie określonym w ogłoszeniu o konkursie.

9. Druki ofert dostępne są w Urzędzie Gminy Kamienica oraz na stronach internetowych Urzędu Gminy. 

10. Oferty opisane „Otwarty konkurs ofert” należy składać osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Kamienica, pokoju nr 5 lub przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy Kamienica, 34-608  Kamienica 420 do dnia 06 marca 2024 r.

Decyduje data wpływu oferty do Urzędu Gminy Kamienica.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert.

1. Konkurs rozstrzyga Wójt Gminy Kamienica  po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.

2. Komisja opiniuje oferty na podstawie zasad wskazanych w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie przy uwzględnieniu następujących kryteriów:

a) spełnienia wymogów formalnych;

b) zgodności treści oferty z zadaniem konkursowym;

c) oceny możliwości realizacji zadania (posiadane zasoby kadrowe, rzeczowe, doświadczenie);

d) oceny kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania; merytorycznej wartości oferty.

3. Odrzuceniu podlegają oferty:

a) które nie spełniają wymogów formalnych określonych w ogłoszeniu,

b) złożone po terminie,

c) złożone przez podmioty nieuprawnione,

d) które wykraczają poza zakres rzeczowy zadań określony w ogłoszeniu a także w których wysokość wnioskowanej dotacji przekracza wskazaną w ogłoszeniu kwotę środków przeznaczonych na realizację zadania publicznego.

VI. Termin dokonania wyboru oferty.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 7 dni od dnia upływu terminu do składania ofert.

VII. Wysokość dotacji przeznaczonych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku bieżącym i w roku poprzednim.

1. Na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym w 2023 r. przeznaczono kwotę 10 000 zł.

VIII. Dodatkowe postanowienia.

1. Wójt zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny.

2. Dopuszcza się możliwość ogłoszenia konkursu uzupełniającego, w przypadku niewykorzystania środków finansowych przeznaczonych na realizację w/w zadań.

 

 

Menu
Informacje
2040565