Przejdź do stopki

Obowiązkowy wpis do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków dla osób niepodłączonych do kanalizacji

Treść

Urząd Gminy Kamienica zwraca się z uprzejmą prośbą do Mieszkańców Gminy Kamienica o wypełnienie druku zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i złożenie powyższego druku do Urzędu Gminy w Kamienica do dnia 15 marca 2024 r. Powyższe zgłoszenie spowodowane jest koniecznością zaktualizowania danych posiadanych przez Urząd i dostosowania ich do aktualnych przepisów prawa.

Usługi wywozu nieczystości ciekłych lub osadów z oczyszczalni powinny być wykonywane przez firmy posiadające odpowiednie zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Na terenie Gminy Kamienica są to dwie firmy:

  1. Daniel Mikołajczyk – Firma Handlowo Usługowa, 34-608 Kamienica 123, tel. 517 044 337.
  2. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa, tel: (18) 33 72 491, 33 72 492, 33 72 889.
  3. HANDEL-USŁUGI Tadeusz Krawczyk, 33-390 Łącko 626, tel.: 691 549 176.

Każdy właściciel nieruchomości jest obowiązany udokumentować korzystanie z takich usług poprzez okazanie stosownej umowy i dowodów opłat za usługi asenizacyjne potwierdzających systematyczność opróżniania zbiorników. Powyższa dokumentacja powinna być okazywana na każde wezwanie organu kontrolującego, przy czym zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy mają obowiązek prowadzić ww. kontrole co najmniej raz na dwa lata.

Prosimy o dostarczenie wypełnionego i podpisanego druku zgłoszenia wraz z kopiami umów oraz potwierdzeniem płatności za usługi (paragon, rachunek) do:

  • Urzędu Gminy Kamienica –Kamienica 420, 34-608 Kamienica, pokój 17
  • Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica:

§ 23. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe są zobowiązani do ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą ich przepełnianiu, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy.

§ 24. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków należy usuwać z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji oczyszczalni i innych ustaw, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

W przypadku niezłożenia zgłoszenia Urząd będzie zobowiązany do samodzielnego zebrania danych (w formie kontroli na terenie Państwa posesji) w zakresie posiadanego zbiornika na nieczystości ciekłe/przydomowej oczyszczalni ścieków.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW – plik pdf

Menu
Informacje
2040636