Przejdź do stopki

Kontrola budynków niepodłączonych do kanalizacji

Treść

W związku z wejściem w życie nowych przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odgórnie nałożony został na Wójta obowiązek prowadzenia kontroli wszystkich nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Gmina Kamienica, zgodnie z ww. ustawą, zobowiązana jest do przeprowadzania kontroli właścicieli nieruchomości dotyczących zawartych umów oraz posiadanych dowodów płatności za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków.

Kontrola polega na wezwaniu właściciela nieruchomości do Urzędu Gminy Kamienica celem okazania:

  1. Zawartej umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub przydomowych oczyszczalni ścieków.
  2. Dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat, potwierdzenia). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu ścieków.
  3. Wpisu do ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Urząd Gminy Kamienica od marca br. rozpoczął kontrole nieruchomości w tym zakresie. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej, której właściciel nie złożył kompletu dokumentów zostanie skontrolowana do końca sierpnia 2024 roku.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli.

Właściciele nieruchomości, którzy nie mają podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie. Dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Gminy Kamienica, pokój nr 17, lub przesłać za pomocą ePUAP.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w tym zakresie wydane przez Wójta Gminy Kamienica:

  • Daniel Mikołajczyk – Firma Handlowo Usługowa, 34-608 Kamienica 123, tel.: 517 044 337;
  • Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., ul. Rzeczna 7, 34-600 Limanowa, tel.: (18) 33 72 491, 33 72 492, 33 72 889);
  • HANDEL-USŁUGI Tadeusz Krawczyk, 33-390 Łącko 626, tel.: 691 549 176;
  • Jan Chryczyk „Jaś Wędrowniczek”, 34-608 Zalesie 50, tel.: 731 968 326.

 

 

Menu
Informacje
2124601