Przejdź do stopki

UWAGA!!! W dniu 17.09.2020 r. opublikowano informację z otwarcia ofert Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica

Umieszczony: 04.09.2020, Zakończony: 14.09.2020, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

ZP.271.4.2020                                                                      Kamienica, 2020-09-29

 

Uczestnicy postępowania

                                                                                                            

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.4.2020

Nazwa zadania: Dostawa i dystrybucja  gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica, Część nr 1 Dostawa i  dystrybucja gazu dla Gminy Kamienica  

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Ul. Heweliusza 9

80 – 890 Gdańsk

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego w skali oceny zgodnej z SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.:                          1                   

Nazwa wykonawcy:          ENIGA Edward Zdrojek

Adres Wykonawcy:           ul. Nowowiejska 6                                    76 – 200 Słupsk     

Liczba pkt. w kryterium cena: 98,75            

Łączna punktacja oferty: 98,75

Lp.:                          2                   

Nazwa wykonawcy:          PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:           ul. Jana Kazimierza 3                             01 – 248 Warszawa                                                  

Liczba pkt. w kryterium cena: 98,70

Łączna punktacja oferty: 98,70

Lp.:                          3                   

Nazwa wykonawcy:          Po Prostu Energia S.A.

Adres Wykonawcy:           ul. Aleje Armii Ludowej 26                      00 – 609  Warszawa    

                                              

Liczba pkt. w kryterium cena: 98,56            

Łączna punktacja oferty: 98,56

Lp.:                          4                   

Nazwa wykonawcy:          Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Adres Wykonawcy:           ul. Heweliusza 9                             80 – 890 Gdańsk     

                                              

Liczba pkt. w kryterium cena: 100               

Łączna punktacja oferty: 100

Lp.:                          5                   

Nazwa wykonawcy:          Onico Energia Spółka z o.o., Spółka komandytowa

Adres Wykonawcy:           ul. Flory 3/8                                         00 – 586 Warszawa     

Liczba pkt. w kryterium cena: 99,61

Łączna punktacja oferty: 99,61

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)  niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)  zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

ZP.271.4.2020                                                                             Kamienica, 2020-09-29

 

Uczestnicy postępowania

                                                                                                                       

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.4.2020

Nazwa zadania: Dostawa i dystrybucja  gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica, Część nr 2 Dostawa i  dystrybucja gazu dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy

 

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

Onico Energia Spółka z o.o., Spółka komandytowa

ul. Flory 3/8

00 – 586 Warszawa

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego w skali oceny zgodnej z SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.:                          1                   

Nazwa wykonawcy:          ENIGA Edward Zdrojek

Adres Wykonawcy:           ul. Nowowiejska 6                                             76 – 200 Słupsk     

                                              

Liczba pkt. w kryterium cena: 98,52            

Łączna punktacja oferty: 98,52

Lp.:                          2                   

Nazwa wykonawcy:          PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:           ul. Jana Kazimierza 3                                        01 – 248 Warszawa     

                                              

Liczba pkt. w kryterium cena: 98,74

Łączna punktacja oferty: 98,74

Lp.:                          3                   

Nazwa wykonawcy:          Po Prostu Energia S.A.

Adres Wykonawcy:           ul. Aleje Armii Ludowej 26                              00 – 609  Warszawa    

                                              

Liczba pkt. w kryterium cena: 98,92            

Łączna punktacja oferty: 98,92

Lp.:                          4                   

Nazwa wykonawcy:          Fortum Marketing and Sales Polska S.A.

Adres Wykonawcy:           ul. Heweliusza 9                                                80 – 890 Gdańsk     

                                              

Liczba pkt. w kryterium cena: 99,72            

Łączna punktacja oferty: 99,72

Lp.:                          5                   

Nazwa wykonawcy:          Onico Energia Spółka z o.o., Spółka komandytowa

Adres Wykonawcy:           ul. Flory 3/8                                                       00 – 586 Warszawa     

 

Liczba pkt. w kryterium cena: 100

Łączna punktacja oferty: 100

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1)            wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2)            odrzucenia oferty wykonawcy

3)            wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1)            niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2)            zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

UWAGA!!! W dniu 08.09.2020 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania, zmodyfikowano SIWZ, zał. nr 1, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2 do SIWZ oraz przesunięto termin składania ofert

 

ZP.271.4.2020                                                                            Kamienica, 2020-09-08

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z pytaniami do SIWZ, Zamawiający zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

Dostawa i dystrybucja  gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ zostały zamieszczone na stronie www.bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 38 ust. 6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert . Termin składania i otwarcie ofert na przedmiotowe postępowanie nastąpi w dniu 17 września  2020 roku.

Miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Dostawy

Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica
Zamieszczanie ogłoszenia:
Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Podmiot

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy, 34 - 608 Kamienica 490, NIP: 7371386701 REGON 490671631 tel. 183340907

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kamienica, krajowy numer identyfikacyjny 53772800000000, ul. ul. Kamienica  420 , 34-608  Kamienica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3323004, 3323025 wew. 23, e-mail ug_kamienica420@pro.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.malopolska.pl/bip/kamienica, www.kamienica.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.malopolska.pl/bip/kamienica, www.kamienica.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Kamienica, nr 12 (sekretariat)
Adres:
34 - 608 Kamienica 420

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica
Numer referencyjny: ZP.271.4.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo energetyczne”, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego w okresie od 15.10.2020 r. do 31.12.2021 r. z podziałem na następujące części: Część 1 Dostawa i dystrybucja gazu dla Gminy Kamienica Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach (punktach poboru): 1) Budynek Hali sportowej w Kamienicy, 34 – 608 Kamienica 985 2) Budynek komunalny „Lecznica” w Kamienicy, 34 – 608 Kamienica 417 Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego (dla wszystkich punktów poboru) wynosi: 470 715 kWh. Część 2 Dostawa i dystrybucja gazu dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego do instalacji znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, 34 – 608 Kamienica 490. Przewidywane zużycie paliwa gazowego wynosi: 1 036 876 kWh Podana przewidywana ilość zużycia paliwa gazowego (łączna oraz dla poszczególnych punktów poboru) może odbiegać od faktycznego zużycia paliwa gazowego w okresie trwania umowy. Ilość ta ma jedynie charakter orientacyjny służący porównaniu złożonych ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i ilości faktycznego zużycia paliwa gazowego w poszczególnych punktach poboru. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję gazu będą dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego (danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD), odrębnie dla każdego punktu poboru. Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców. Zamawiający informuje, iż w wyniku przeprowadzania przedmiotowego postępowania zostanie zawarta pierwsza umowa na dostawę i dystrybucję gazu. Dostarczanie paliwa gazowego będzie odbywać się na podstawie umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą, określającej postanowienia umowy sprzedaży i umowy świadczenia usług przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego (umowa kompleksowa) i będzie wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez ustawę Prawo energetyczne i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. Na koszt przedmiotu zamówienia składa się: 1) opłata za zużycie (sprzedaż) gazu ziemnego, 2) opłata abonamentowa, 3) opłata dystrybucyjna stała, 4) opłata dystrybucyjna zmienna. Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia niezbędnych formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie umowy umożliwiające rozpoczęcie świadczenia w terminie określonym w pkt V SIWZ. Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6.1 do SIWZ- dla części nr 1, 6.2. do SIWZ- dla części nr 2 oraz Istotne dla stron postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7.1 i 7.2 do SIWZ oraz warunki przyłączenia do sieci gazowej poszczególnych budynków.
II.5) Główny kod CPV: 09123000-7
Dodatkowe kody CPV:

Kod CPV

09120000-6

62510000-8

65200000-5

II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

Okres w miesiącach

Okres w dniach

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

     

2021-12-31

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 1) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.), 2) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub aktualną zawartą umowę lub promesę zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Chyba, że Wykonawca wskaże w pkt. 15 Formularza oferty dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych (np. https://ems.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/ ). 3) Dokumenty podmiotów zagranicznych - Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 8.6 ppkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dokumentów i oświadczeń składanych na wezwanie Zamawiającego na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp: 1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć: a) aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) oraz b) oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu: - aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydanej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 755 z późn. zm.) – w przypadku Wykonawców będących Właścicielami sieci dystrybucyjnej lub - aktualnej umowy lub promesy zawarcia umowy z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego na świadczenie usług dystrybucyjnych na obszarze na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu ziemnego – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej. lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 2) Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji Nie
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: Nie
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: Nie
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadkach określonych poniżej. 1) Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy (w tym rozpoczęcia) jest możliwa w przypadku: a) gdy procedura montażu gazomierz z przyczyn niezależnych od Stron przedłuża się, b) warunków atmosferycznych, w szczególności klęsk żywiołowych uniemożliwiających dostarczenie przedmiotu zamówienia, w tym przypadku termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania tych niekorzystnych warunków atmosferycznych, c) innych przyczyn skutkujących niemożliwością wykonania czynności przewidzianych umową w tym przypadku termin dostawy zostanie przesunięty o czas trwania tych przyczyn. 2) Zmiana wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku: a) zmiany przepisów prawa podatkowego mającej wpływ na wysokość podatku VAT, jeśli nastąpiła po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert – Wykonawca doliczy do wynagrodzenia podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dniu wystawienia stosownych dokumentów finansowych. Strony dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia umownego – dotyczy to wynagrodzenia za wykonanie tej części przedmiotu umowy, której w dniu zmiany stawki podatku VAT jeszcze nie wykonano. Zamawiający dopuszcza również wprowadzenie zmian w przypadku zmiany: wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, b) zmiany wynikającej z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stawek taryfowych Wykonawcy - w takim przypadku zmianie będzie podlegała cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawek taryfowych - tylko w przypadku kiedy będą one niższe od wynikających ze złożonej oferty przetargowej - Wykonawca ma obowiązek stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy, c) zmiany wynikającej z zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki stawek taryfowych Operatora Systemu Dystrybucyjnego - w takim przypadku zmianie będzie podlegała cena jednostkowa netto za przedmiot zamówienia w wysokości wynikającej ze zmiany stawek taryfowych, d) zmiany ceny jednostkowej paliwa gazowego spowodowanej zmianą kosztu zakupu białego certyfikatu w okresie obowiązywania umowy, e) zmiany wysokości opłaty stałej za usługę sieciową lub opłaty zmiennej za usługę sieciową w trakcie trwania umowy wynikającej ze zmiany Taryfy Operatora Systemu Dystrybucyjnego zatwierdzonej przez Prezesa URE, f) zmiany wysokości opłaty abonamentowej, w trakcie trwania umowy wynikającej z zatwierdzenia przez Prezesa URE nowej taryfy Wykonawcy, g) zmiany wysokości innych opłat wynikających wprost z przepisów prawa, a mających istotny wpływ na koszy świadczenia usługi. 3) Pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie umowy zgodnie z SIWZ, b) zmiany dotyczące liczby punktów poboru w okresie realizacji zamówienia tj. zwiększenie lub zmniejszenie liczby punktów poboru w szczególności w przypadku powstawania nowych punktów poboru, przekształcenie, wyodrębnienia, wybudowania, nabycia, zbycia, rozwiązania, połączenia, likwidacji lub innej zmiany formy organizacyjnej, c) zmiana grupy taryfowej (w przypadku zmiany grupy taryfowej na grupę taryfową, która nie została wyceniona w ofercie Wykonawcy, zastosowanie znajdą ceny obowiązujące w cenniku Wykonawcy na dzień dokonania zmiany i będą niezmienne do upływu okresu jej trwania), d) zmiany mocy umownej, w szczególności w przypadku gdy w czasie trwania umowy zwiększyłoby się lub zmniejszyło zapotrzebowanie na moc w związku np. ze zmianą charakteru obiektu lub jego modernizacji, e) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy w szczególności na skutek zmian obowiązujących przepisów prawnych dokonanych w trakcie realizacji umowy, f) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, g) zmiana miejsca dostaw, miejsca punktu poboru, h) aktualizacja rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów, i) przyczyn zewnętrznych niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy skutkujących niemożliwością wykonania czynności przewidzianych umową, j) zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. dotyczące nazwy, siedziby wykonawcy, jego formy organizacyjnio – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych (w tym nazwy punktu poboru), zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy, zmiana nr konta bankowego, która wymaga sporządzenia aneksu do umowy. 4) W sytuacji wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt 1 ppkt 2 lit. a Wykonawca składa pisemny wniosek do Zamawiającego o zmianę umowy w zakresie płatności wynikających z faktur wystawionych po zmianie okoliczności, o których mowa w ww punkcie. Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczególności Wykonawca będzie zobowiązany wykazać i udowodnić związek pomiędzy wnioskowaną kwotą podwyższonego wynagrodzenia umownego, a wpływem zmiany okoliczności, o których mowa w ww punkcie na kalkulacje ceny oferty. Wniosek powinien obejmować jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamówienia, które Wykonawca obowiązkowo ponosi w związku ze zmianą okoliczności, o których mowa w ww punkcie. 5) Zmiany może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zmawiający przewiduje katalog zmian, na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody 6) Zmiana postanowień zawartej umowy nastąpi za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-09-14, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420; - osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica nr ZP.271.4.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; - obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; - posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; - nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr:

1

Nazwa:

Dostawa i dystrybucja gazu dla Gminy Kamienica

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach (punktach poboru): 1) Budynek Hali sportowej w Kamienicy, 34 – 608 Kamienica 985 2) Budynek komunalny „Lecznica” w Kamienicy, 34 – 608 Kamienica 417 Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego (dla wszystkich punktów poboru) wynosi: 470 715 kWh.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09123000-7, 09120000-6, 62510000-8, 65200000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

Część nr:

2

Nazwa:

Dostawa i dystrybucja gazu dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy

1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego do instalacji znajdujących się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamienicy, 34 – 608 Kamienica 490. Przewidywane zużycie paliwa gazowego wynosi: 1 036 876 kWh
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 09123000-7, 09120000-6, 62510000-8, 65200000-5
3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2021-12-31
5) Kryteria oceny ofert:

Kryterium

Znaczenie

cena

100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:
 

 

 

 


Menu
Informacje
1559970