Przejdź do stopki

UWAGA!! W dniu 03.07.2023 r. opublikowano informację o wynikach postępowniaUWAGA!! W dniu 26.06.2023 r. opublikowano informację o złożonych ofertachModernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Kamienica

Umieszczony: 13.06.2023, Zakończony: 26.06.2023, Status przetargu: zakończony, Umieścił: D. Kuziel

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  określonego w  art. 2 ust. 1 pkt 1, nazwa zadania: „Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy Kamienica ”

          

 Gmina Kamienica  prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji kotłowni w budynku Urzędu Gminy Kamienica.

Zamówienie obejmuje wykonanie:

- wewnętrznej instalacji gazowej,

- wewnętrznej instalacji elektrycznej.  

 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia oraz projekt budowalny.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45333100-1, 45333000-0, 453000000 – 0 , 45310000 – 3, 45315000 – 8 

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  31.08.2023 r.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

5. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

IV. OPIS WARUNKÓW JAKIE SPEŁNIAĆ MUSI WYKONAWCA: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:

- 1 (jedną) osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika budowy, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

2. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę  oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 3).

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI . KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena – 100 %

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia:                 26.06.2023 r. godz. 10:00 

 w siedzibie zamawiającego:      Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420

lub na adres e- mail: przetargi@gminakamienica.pl

 

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1) Formularz cenowy

2) przedmiar robót

3) oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw do wykluczenia


Menu
Informacje
2070677