Przejdź do stopki

TLENEK WĘGLA – „cichy zabójca”

Treść

   TLENEK WĘGLA - "cichy zabójca"

Coroczny sezon grzewczy związany jest niestety ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych złym stanem technicznym urządzeń grzewczych zasilanych energią elektryczną, na paliwa stałe i gazowe oraz nieprawidłowościami przy ich użytkowaniu. Pożary te obok strat materialnych stwarzają poważne zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi, powstają bowiem najczęściej w porze nocnej lub też w czasie kiedy w gospodarstwie nie ma dorosłych domowników. Z doświadczenia służb ratowniczych wynika, iż najczęstszymi przyczynami takich zdarzeń jest nieznajomość bądź niejednokrotnie skrajne lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego związanego z eksploatacją tego typu urządzeń.
   W okresie sezonu grzewczego nasilają się również przypadki zatrucia osób tlenkiem węgla, zwanym potocznie “czadem". Powstaje on w początkowej fazie rozwoju pożaru wtedy, gdy pożar jest jeszcze mało rozwinięty i praktycznie nie widoczny. Ze względu na sposób działania na organizm ludzki, tlenek węgla zwany jest również “cichym zabójcą”. Jest on niewidocznym, pozbawionym zapachu gazem, nieco lżejszym od powietrza. Wdychanie nawet minimalnej ilości tlenku węgla powoduje niedotlenienie organizmu, które prowadzi do poważnych powikłań zdrowotnych a bardzo często również do śmierci.

W celu uniknięcia sytuacji stwarzającej możliwość powstania pożaru lub zatrucia tlenkiem węgla, należy przestrzegać poniższych zasad:

 • stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,
 • nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieca i innych urządzeń grzewczych,
 • nie przechowuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od urządzeń i instalacji, których powierzchnie mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C, 
 • nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
 • przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
 • nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
 • nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej pracy,
 • nie rozpalaj piecyków, kominków z zastosowaniem materiałów niebezpiecznych pożarowo, cieczy łatwopalnych,
 • stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję. Stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać a w konsekwencji doprowadzić nawet do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia,
 • przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku.


   Kontrole powinien przeprowadzać kominiarz posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.

    Pamiętać również należy, że właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych, co najmniej:

 1. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem stałym, co najmniej cztery razy w roku,
 2. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym, co najmniej dwa razy w roku,
 3. Zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych, co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

   Przestrzeganie tych zasad w dużym stopniu zabezpieczy nasze domy przed przykrymi konsekwencjami, nic jednak nie zwalnia nas ze zdroworozsądkowego i bezpiecznego podejścia do ww. kwestii.

   Pamiętaj że lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa może zrujnować dorobek całego życia oraz sprowadzić niebezpieczeństwo dla zdrowia Twoich domowników.

przygotował - Marcin KULIG

Menu
Informacje
2124604