Przejdź do stopki

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Nowe stawki podatku od nieruchomości

Treść

Podczas ostatniej sesji Rady Gminy Kamienica, która odbyła się  19 listopada, radni podjęli uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

Ustalono następujące roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. Od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,85 zł od 1 m2 powierzchni;
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - 3,80 zł od 1 ha powierzchni;
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 0,12 zł od 1 m2 powierzchni;
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 r., poz. 485) i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 0,18 zł od 1 m2 powierzchni.

2. Od budynków lub ich części:

  • mieszkalnych - 0,65 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - 15,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 8,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń - 4,20 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
  • pozostałych:

a) letniskowych - 6,30 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;

b) innych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 3,80 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.

3. Od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Uzasadnienie do uchwały i symulacja dochodów – plik PDF

 

 

Menu
Informacje
1743969