Przejdź do stopki

UWAGA!!! W dniu 22.06.2020 r. opublikowano informację z otwarcia ofertUdzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego

Umieszczony: 03.06.2020, Zakończony: 22.06.2020, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

ZP.271.3.2020                                                                                                                                                Kamienica, 29.06.2020 r.

 

Uczestnicy postępowania

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.3.2020

Nazwa zadania Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego 

 

 Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

Bank Gospodarstwa Krajowego

Region Małopolski

Ul.  Promienistych 1

31 – 481 Kraków                                      

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów tj. 100 zgodnie ze wzorami opisanymi w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.:                          1

Nazwa wykonawcy:    Bank Spółdzielczy w Limanowej

Adres Wykonawcy:      Ul. Rynek 7                                                       34 – 600  Limanowa

                                                                                                                                            

Liczba pkt. w kryterium cena: 66,09  

Łączna punktacja oferty: 66,09

Lp.:                          2

Nazwa wykonawcy:    Bank Gospodarstwa Krajowego Region Małopolski

Adres Wykonawcy:     Ul. Promienistych 1                                      31 – 481 Kraków

                                                                                                                                            

Liczba pkt. w kryterium cena: 100,00

Łączna punktacja oferty: 100,00

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

3. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 6) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że nie ustanowił dynamicznego systemu zakupów

4. Podpisanie umowy możliwe będzie po dopełnieniu wszelkich formalności. Miejsce i termin podpisania umowy zostaną uzgodnione z wyłonionym wykonawcą.

Środki ochrony prawnej

Od niniejszej decyzji zamawiającego, wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej (Odwołanie, Skarga do Sądu) wobec czynności:

1) wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia;

2) odrzucenia oferty wykonawcy

3) wyboru najkorzystniejszej oferty

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

Wykonawca może również w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o:

1) niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez zamawiającego w niniejszym postępowaniu, lub

2) zaniechaniu czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy,

na które nie przysługuje w niniejszym postępowaniu odwołanie.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 5 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna) lub 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

 

Uwaga!!! W dniu 08.06.2020 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SIWZ oraz przesunięto termin składania ofert

UWAGA!!! W dniu 10.06.2020 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SIWZ, ogłoszenie o zmianie ogłoszenia oraz  poprawioną SIWZ

ZP.271.3.2020                                                                   Kamienica, 2020-06-08

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA


ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 38 ust. 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych w związku z pytaniami do SIWZ, Zamawiający zmodyfikował treść Specyfikacji Istotnych warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia:

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego 

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ zostały zamieszczone na stronie www.bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl

W związku z powyższym oraz na podstawie art. 38 ust. 6 Prawo zamówień publicznych Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 7 dni. Termin składania i otwarcie ofert na przedmiotowe postępowanie nastąpi w dniu 22 czerwca 2020 roku.

Miejsce i godzina składania ofert pozostają bez zmian.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego  

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kamienica, krajowy numer identyfikacyjny 53772800000000, ul. ul. Kamienica  420 , 34-608  Kamienica, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 018 3323004, 3323025 wew. 23, e-mail ug_kamienica420@pro.onet.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.malopolska.pl/bip/kamienica, www.kamienica.net.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.malopolska.pl/bip/kamienica, www.kamienica.net.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy składać osobiście, za pośrednictwem operatora pocztowego, posłańca w formie pisemnej w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Kamienica, nr 12 (sekretariat)
Adres:
34 - 608 Kamienica 420

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego  
Numer referencyjny: ZP.271.3.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 500 000,00 zł. (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) jako źródło pokrycia deficytu w 2020 roku. 2) Kredyt zostanie pobrany w dwóch transzach: I w wysokości 1 500 000,00 zł. w terminie do 31 sierpnia 2020 r., II w wysokości 1 000 000,00 zł. w terminie do 30 września 2020 r. Wymagany przez Zamawiającego termin postawienia kredytu do dyspozycji Zamawiającego wynosi do 5 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o wypłatę. 3) Spłata kredytu nastąpi w latach 2021 - 2025 z dochodów budżetu Gminy Kamienica zgodnie z harmonogramem spłat: 2021 r. – 600 000,00 zł. 2022 r. – 600 000,00 zł. 2023 r. – 600 000,00 zł. 2024 r. – 600 000,00 zł. 2025 r. – 100 000,00 zł. 4) Okres spłaty kapitału od 30.06.2021 r. do 31 marca 2025 r. w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał z możliwością wcześniejszej spłaty w każdym momencie (nie tylko ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał)w kwocie: - po 200 000 zł. w 2021 r. - po 150 000 zł. w 2022 r. - po 150 000 zł. w 2023 r. - po 150 000 zł. w 2024 r. - po 100 000 zł. w 2025 r. 5) Spłata odsetek w każdym roku kwartalnie do ostatniego roboczego dnia miesiąca kończącego kwartał, liczonych w okresach miesięcznych, począwszy od roku 2020 na podstawie noty odsetkowej przesłanej przez Wykonawcę Zamawiającemu. 6) Dla celów kredytu Wykonawca otworzy dla Zamawiającego rachunek na który Zamawiający będzie dokonywał spłat rat kredytu. Prowadzenie rachunków pomocniczych do obsługi kredytu będzie odbywało się bez dodatkowych opłat. 7) Zamawiający działając zgodnie z art. 264 ust. 5 ustawy i finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) informuje, że nie udzieli Wykonawcy żadnych pełnomocnictw do dysponowania rachunkami bankowymi Zamawiającego. 8) Do obliczenia kwoty odsetek należy przyjąć rzeczywistą (kalendarzową) ilość dni w miesiącu i w poszczególnych latach. 9) Naliczane odsetek: tylko od faktycznie wykorzystanego zadłużenia 10) Kredyt udzielony będzie w złotych polskich (PLN), wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia również odbywać się będą w PLN. 11) Zabezpieczeniem kredytu będzie weksel in blanco podpisany jednoosobowo przez Wójta Gminy Kamienica i deklaracja wekslowa zawierająca kontrasygnatę Skarbnika Gminy. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego w oparciu o art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. 12) Źródło pokrycia spłaty: dochody budżetu gminy. 13) Kredyt oprocentowany w skali roku według zmiennej stopy procentowej ustalonej jako stopa bazowa powiększona o stałą marżę banku. Stopa bazowa – zmienna stawka WIBOR 1M (Stawka WIBOR 1M z ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego naliczenie odsetek. W przypadku gdy w danym dniu nie ustalono notowań stawki WIBOR 1M obowiązuje stawka WIBOR 1M z dnia, w którym było prowadzone ostatnie notowanie stawki WIBOR 1M). 14) Za udzielenie i obsługę kredytu Zamawiający będzie ponosił wyłącznie koszty określone w ofercie. 15) Zamawiający w całym okresie kredytowania zastrzega sobie prawo do zamiany terminów oraz wysokości spłaty rat kapitałowych, przy czym termin całkowitej spłaty kredytu pozostanie bez zmian, z zastrzeżeniem możliwość wcześniejszej spłaty kredytu, bez naliczania dodatkowych opłat z tego tytułu. 16) Gmina Kamienica nie korzysta z pożyczek „pozabankowych” oraz z finansowania w formie fofaitingu, faktoringu i leasingu. 17) Gmina Kamienica nie posiada zaległości wobec ZUS i US. 18) Zamawiający nie posiada zaległych zobowiązań w bankach, a także nie były prowadzone w stosunku do Zamawiającego żadne czynności windykacyjne dotyczące zadłużeń w bankach. Na rachunkach Zamawiającego nie ciążą żadne zajęcia egzekucyjne, a także w ciągu ostatnich dwóch lat nie był prowadzony u Zamawiającego program naprawczy w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 17) Załącznikami do SIWZ są: - Uchwała RIO w sprawie możliwości spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętego przez Gminę Kamienica - Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w Uchwale Budżetowej Gminy Kamienica na 2020 rok - Opinia RIO o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Kamienica - Bilanse informacje i zestawienia z wykonania budżetu Gminy Kamienica za 2019 r. - Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamienica za 2018 rok - Uchwała RIO w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Kamienica za 2019 rok - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2019 r. - Uchwała RIO w sprawie zaopiniowania projektu uchwały budżetowej na 2020 r. - Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie WPF 2019 r. - Uchwała RIO w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie WPF 2020 r. - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości o sfinansowania deficytu w projekcie budżetu na 2019 r. - Uchwała RIO w sprawie opinii o możliwości o sfinansowania deficytu w projekcie budżetu na 2020 r. - sprawozdanie z wykonania budżetu na koniec IV kw. 2019 r. - sprawozdanie Rb – NDS, Rb – N, Rb – Z , Rb – 27S, Rb – 28S za IV kw. 2017r., 2018 r. 2019 r. - sprawozdanie Rb – NDS, Rb – N , Rb – Z , Rb – 27S, Rb – 28S za I kw. 2020 r. - Uchwala budżetowa nr IX_72_19 Gminy Kamienica - Uchwala nr XI/109/20 Rady Gminy Kamienica w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Kamienica z tytułu wykonania budżetu Gminy Kamienica za 2019 r. - Uchwala nr XI_99_20 Rady Gminy Kamienica w sprawie zmiany WPF Gminy Kamienica na lata 2020 - 2025 - Uchwala nr IX_100_20 Rady Gminy Kamienica w sprawie zmian Budżetu Gminy Kamienica na 2020 rok
II.5) Główny kod CPV: 66113000-5
Dodatkowe kody CPV:
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2025-03-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uprawnienia do prowadzenia działalności objętej zamówieniem tj. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Chyba, że Wykonawca wskaże w pkt. 11 Formularza oferty dostępność tego dokumentu w formie elektronicznej pod określonym adresem internetowym ogólnodostępnej i bezpłatnej bazy danych i Zamawiający może pobrać go samodzielnie z tej bazy danych (np. https://ems.ms.gov.pl/ lub https://prod.ceidg.gov.pl/ ). Dokumenty podmiotów zagranicznych - Dokument potwierdzający, że nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w pkt. 8.6 ppkt. 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentu, zastępuje się go dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, z uwzględnieniem terminów ich ważności. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Koncesja, zezwolenie, licencja lub dokument potwierdzający, że Wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, tj. aktualne zezwolenie na prowadzenie działalności bankowej na terenie RP wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1876 z późn. zm.), a w przypadku określonym w art. 178 ust. 1 ustawy Prawo bankowe inny dokument potwierdzający rozpoczęcie działalności przed wejściem w życie ustawy, o której mowa w art. 193 ustawy Prawo bankowe, a w przypadku banków państwowych pisemne oświadczenie, że bank prowadzi działalność na podstawie stosownego rozporządzenia Rady Ministrów z podaniem rocznika, numeru i pozycji właściwego Dziennika Ustaw.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Pełnomocnictwo, jeżeli wykonawcę reprezentuje pełnomocnik. Pełnomocnictwo powinno być złożone w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Nie
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: Nie
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria

Kryteria

Znaczenie

cena

100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy: a) zmiana planowanego terminu wypłaty transz, b) zmiana wysokości planowanych transz, c) zmiany terminów oraz wysokości spłaty rat kapitału, bez zmiany terminu całkowitej spłaty kredytu d) wcześniejszą spłatę kredytu, e) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, f) zmiany o charakterze administracyjno – organizacyjnym umowy np. zmiana nr konta bankowego, nazwy, siedziby Wykonawcy lub jego formy organizacyjno – prawnej w trakcie trwania umowy, innych danych identyfikacyjnych, zmiany prowadzące do likwidacji oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści umowy. Zmiany do umowy może inicjować zarówno Zamawiający jak i Wykonawca, składając pisemny wniosek do drugiej strony, zawierający w szczególności opis zmiany i jej uzasadnienie. Zamawiający przewiduje katalog zmian na które może wyrazić zgodę, powyższe nie stanowi jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-15, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: § administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420; § osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego nr ZP.271.3.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego § odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”; § Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; § obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; § w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § posiada Pani/Pan: − na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; − na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **; − na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; § nie przysługuje Pani/Panu: − w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; − prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; − na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH


Menu
Informacje
1559971