Przejdź do stopki

Uwaga!!! W dniu 06.10.2020 r. opublikowano infromację o wynikach postępowania Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

Umieszczony: 09.09.2020, Zakończony: 23.09.2020, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

Uwaga!!! W dniu 21.09.2020 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania Uwaga!!! W dniu 15.09.2020 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania oraz projekt oczyszczalni ścieków

Kamienica, dn. 09.09.2020 r.

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.)określonego w art. 4 pkt. 8, nazwa zadania: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

 

 Gmina Kamienica  prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: usługi 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej inwestycji pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy na działce ew. nr 4715/1 w Kamienicy.

Przedmiot zamówienia polega na:

 1. opracowaniu dokumentacji projektowej zawierającej:

 1. projekty budowlane wszystkich niezbędnych branż,

 2. projekty wykonawcze wszystkich niezbędnych branż,

 3. przedmiar robót z podziałem na poszczególne branże,

 4. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

 5. inwentaryzację stanu istniejącego obiektów oczyszczalni podlegających rozbudowie/przebudowie oraz infrastruktury technicznej uzbrojenia terenu,

 6. projekt prac geologicznych dla ustalenia warunków geologiczno – inżynierskich nowo budowanych lub rozbudowywanych obiektów budowlanych i budowli,

 7. mapę do celów projektowych obejmującej cały zakres inwestycji.

 1. opracowaniu specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

 2. opracowaniu kosztorysów inwestorskich z podziałem na branże,

 3. pełnieniu nadzoru autorskiego,

 4. uzyskaniu wymaganych przepisami uzgodnień, opinii, decyzji, warunków technicznych od gestorów sieci

 5. przygotowaniu i złożeniu wniosku o pozwolenie na budowę i uzyskanie decyzji pozwolenie na budowę.

Przedmiot zamówienia obejmuje również:

 1. przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych,
 2. aktualizowanie przez Wykonawcę kosztorysów inwestorskich w okresie udzielonej gwarancji. Aktualizację kosztorysów inwestorskich Wykonawca wykona każdorazowo na pisemne żądanie Zamawiającego, nie częściej jednak niż raz na 6 miesięcy, w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia złożenia przez Zamawiającego pisemnego żądania.

Wykonawca niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień/uzupełnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe w zakresie dokumentacji projektowej, w tym prawa autorskie zależne oraz będzie pełnił nadzór autorski podczas realizacji inwestycji na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, tj.: stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej  – w terminie od dnia odebrania dokumentacji projektowej do dnia zakończenia inwestycji projektowanej w oparciu o dokumentację projektową wykonaną na podstawie podpisanej niniejszej umowy.

Przy projektowaniu rozbudowy oczyszczalni należy przyjąć następujące założenia:

Wielkość RLM 7600
Przepływ dobowy średni Qdśr = 967 m 3 /d

Ładunek BZT5  456 kgO2/d

Stężenie BZT5 w ściekach surowych So = 472 g O2/m3 - Wymagane stężenie BZT5 w ściekach oczyszczonych Se‘ = 25 g O2/m3, do obliczeń projektowych należy przyjąć stężenia BZT5 w ściekach oczyszczonych Se = 10 gO2/m3.

Wymagany do usunięcia ładunek BZT446,8  kg O2/d

 Do bilansu azotu do denitryfikacj przyjąć: Stężenie Nog w ściekach surowych So = 75 gN/m3, brak wymagań do stężenia Nog w ściekach oczyszczonych. Do obliczeń projektowych należy przyjąć  stężenie Nog w ściekach oczyszczonych Se = 5,0 gN/m3,  stężenie Nog doprowadzanego do reaktora 75,0 gN/m3 Stężenie Nog w odpływie do odbiornika - 5,0 gN/m3, stężenie Nog asymilowanego = 4,5% BZT5 - 21,2 gN/m3, Azot do denitryfikacji = 48,8 gN/m3

Do obliczeń  wymaganej kubatury  czynnej  przy założeniu stężenia osadu X = 5 kgsm/m3 przyjąć : VR = 6272 / 5 = 1254,4 m 3.  Pojemność reaktora powinna być ok. 2,3 razy większa od istniejącej.

W projekcie rozbudowy oczyszczalni należy rozważyć możliwość zaadaptowania istniejących reaktorów i urządzeń obecnie funkcjonujących na oczyszczalni ścieków w Kamienicy do potrzeb planowanej do rozbudowy oczyszczalni. 

Poziom oczyszczania ścieków musi spełniać wymogi zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U z 16.12. 2014 r poz. 1800)

Proponowany plan sytuacyjny rozbudowy oczyszczalni ścieków stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia do złożenia oferty.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   30.06.2021 r.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

5. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

IV. OPIS WARUNKÓW JAKIE SPEŁNIAĆ MUSI WYKONAWCA: 

1. Wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę:

1) dysponowania co najmniej :

 a) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,

b) 1 osobę posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych lub równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej wydanych przepisów,

2) wykonania w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 1 zamówienia (potwierdzone dowodami, że usługa ta została wykonana należycie) polegającego na wykonaniu dokumentacji projektowej dla budowy/rozbudowy oczyszczalni ścieków o wartości co najmniej 50 000 zł. brutto

2. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 1. Wykaz osób - skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wg wzoru stanowiącego załącznik  nr 2 do  niniejszego zaproszenia
 2. Wykaz usług - wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te usługi  zostały wykonane należycie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3  do  niniejszego zaproszenia

3. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:

 Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiajacy dopuszcza możliwość zlecania realizację zamówienia przez podwykonawców, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, dalszym podwykonawcom za zgodą Zamawiającego po uprzednim przedłożeniu mu również zgody Wykonawcy.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VII . KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Cena – 100 %

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia: 23.09.2020 r. do godz.  10:00

 w siedzibie zamawiającego:

 Urząd Gminy Kamienica

34-608 Kamienica 420

lub na adres e- mail: przetargi@gminakamienica.pl

 

 Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1)   Formularz cenowy

2)   Wykaz osób  

3)   Wykaz usług

4)   Plan sytuacyjny rozbudowy oczyszczalni ścieków

 

 

 

 

                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

====================================================================================================

Administratorem Państwa danych osobowych jest: Wójt Gminy Kamienica, 34-608, Kamienica 420. Kontakt z Inspektorem Danych Osobowych za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: iod@kamienica.org.pl. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu: wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO, to jest w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego (nazwa zadania znak sprawy lub inne oznaczenie). Dane osobowe będą przekazywane innym odbiorcom. Prócz organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego, dane mogą być przekazywane osobom lub podmiotom, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej „ustawa Pzp”. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. Dane osobowe będą przechowywane zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo: dostępu do treści swoich danych, sprostowania danych, przy czym skorzystanie z tego prawa nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników, ograniczenia przetwarzania, przy czym prawo to nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. Ponieważ dane osobowe są przetwarzane w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze na podstawie Art. 6, ust. 1, pkt c RODO, osoby których te dane dotyczą nie mają prawa do: żądania usunięcia danych, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Podanie tych danych osobowych jest obowiązkowe i jest warunkiem udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego a odmowa ich podania będzie skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu. Dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.


Menu
Informacje
1559970