Przejdź do stopki

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kamienica w 2021 roku

Umieszczony: 06.10.2020, Zakończony: 06.11.2020, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

ZP.271.6.2020                                                                                                                                                           Kamienica, 2020-11-30

 

Uczestnicy postępowania

                                                                                                                       

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA O ZAMÓWIENIE PUBLICZNE

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: ZP.271.6.2020

Nazwa zadania: „Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica w 2021 roku”.

 

   Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 1) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuje, że w prowadzonym postępowaniu wybrano do realizacji zamówienia najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawcę:

 

SUEZ Południe Sp. z o.o.

Ul. Kosiarzy 5a, 30 – 731 Kraków

Oddział w Nowym Sącz

Ul. Jana Pawła II 37, 33 – 300 Nowy Sącz

 

Uzasadnienie wyboru: Wybrana oferta jest ofertą najkorzystniejszą dla Zamawiającego w skali oceny zgodnej z SIWZ. Podstawą prawną dokonanego wyboru jest art. 91 ust. 1 Pzp oraz Kodeks Cywilny

 

W prowadzonym postępowaniu złożono następujące oferty:

 

Lp.:                          1                   

Nazwa wykonawcy:          NOVA Sp. z o.o.

Adres Wykonawcy:           ul. Śniadeckich 14                                              33 – 300 Nowy Sącz    

Cena oferty:                         1 142 640,00 (słownie: jeden milion sto czterdzieści dwa tysiące sześćset czterdzieści 00/100) złotych brutto.

                                              

Liczba pkt. w kryterium cena: 56,08

Liczba pkt. w kryterium ekologicznym: 20

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20                                          

Łączna punktacja oferty: 96,08

Lp.:                         2                    

Nazwa wykonawcy:          SUEZ Południe Sp. z o.o. ul. Kosiarzy 5 a, 30 – 731 Kraków, Oddział w Nowym Sączu

Adres Wykonawcy:           ul. Jana Pawła II 37                                            33 – 300 Nowy Sącz    

Cena oferty:                         1 067 947,20 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt siedem tysięcy /100) złotych brutto.

                                              

Liczba pkt. w kryterium cena: 60

Liczba pkt. w kryterium ekologicznym: 20

Liczba pkt. w kryterium termin płatności: 20                                          

Łączna punktacja oferty: 100

1. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 2) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu  nie zostali wykluczeni żadni wykonawcy.

2. Działając na podstawie art. 92 ust. 1 pkt. 3) Prawa zamówień publicznych Zamawiający informuję, że w prowadzonym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

Środki ochrony prawnej

 Informacje dotyczące środków ochrony prawnej znajdują się w Specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Dziale VI Prawa zamówień publicznych „Środki ochrony prawnej", art. od 179 do 198g.

Termin wniesienia odwołania / przesłania wymienionej powyżej informacji: 10 dni od dnia przesłania niniejszego pisma przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (faks lub poczta elektroniczna), lub 15 dni od dnia przesłania niniejszego pisma, jeżeli zostało ono przesłane w inny sposób.

 

UWAGA!!! W dniu 06.11.2020 r. opublikowano infomrację z otwarcia ofert

UWAGA!!! W dniu 23.10.2020 r.  opublilkowano odpowiedzi na zapytania oraz zmodyfikowaną SIWZ i zał. nr 8 do SIWZ

W dniu  09.10.2020 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania  oraz zmodyfikowany załączniki nr 8 do SIWZ

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Kamienica w 2021 roku

 

 
 

Niniejsze ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w witrynie TED:

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:469464-2020:TEXT:PL:HTML

Polska-Kamienica: Usługi związane z odpadami

2020/S 194-469464

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Treść ogłoszenia została opublikowana w załączniku pdf

 

 

Kamienica, dn. 06.10.2020 r.


Menu
Informacje
1671287