Przejdź do stopki

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu.

Umieszczony: 26.02.2021, Zakończony: 22.03.2021, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

Kamienica, dnia 28.04.2021r.

 

Zamawiający:

GMINA KAMIENICA

Kamienica 420

34-608 Kamienica

 

 

 

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 Dotyczy: Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I   Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu, nr sprawy: ZP.271.1.2021

 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania o nr  ZP 271.1.2021.

 

Jednocześnie na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia informację o unieważnieniu w/w postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne :

art. 255 pkt 2 ustawy Pzp.

 

Uzasadnienie faktyczne:

W przedmiotowym postępowaniu złożono 3 oferty.  Zgodnie z art. 226 ustawy Pzp  wszystkie oferty złożone w przedmiotowym postępowaniu podlegają odrzuceniu.

 

Oferta nr 1 złożona  przez Nolen Sp. z o.o. , ul. Jana Kazimierza 31 B lok. 100, 01 – 248 Warszawa

 

Zgodnie z  rozdziałem 6 pkt 3 SWZ ofertę składa się pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem elektronicznym.  Ponadto oferta powinna być sporządzona w języku polskim, w postaci elektronicznej w formacie danych: .doc, .docx, .pdf, .rtf, .odt  i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. (rozdział 6 pkt 4 SWZ). Wykonawca firma Nolen Sp. z o.o. złożył ofertę, która nie została w ogóle opatrzona podpisem w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jak tego wymagał zamawiający w SWZ. Oferta ta została jedynie zeskanowana bez opatrzenia jej odpowiednim podpisem.

Ponieważ oferta nie została sporządzona lub przekazana w sposób zgodny z wymaganiami technicznymi oraz organizacyjnymi sporządzania lub przekazywania ofert przy użyciu środków komunikacji elektronicznej określonymi przez Zamawiającego zachodzi podstawa do jej odrzucenia. Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 6) p.z.p. podstawę do odrzucenia oferty tego wykonawcy.

 

Oferta nr 2  złożona przez Zakład Usług Hydrauliczno – Budowlanych Zbigniew Ćwikła

Biszcza 292 b, 23 – 425 Biszcza

 

Zgodnie z  SWZ , ogłoszeniem o zamówieniu oraz odpowiedziami na pytania do SWZ z dnia 9 marca 2021 r. Zamawiający  wymagał  wykonania oczyszczalni biologicznej  o przepustowości 0,9 m3/d.

Natomiast z dokumentacji złożonej wraz z ofertą wynika, że najmniejsza oczyszczalnia jaką zaoferował Wykonawca posiada przepustowość 1,2 m3/d.

W przedmiotowym postępowaniu opis przedmiotu zamówienia, nie został dokonany przez opis znaków, towarowych, patentów, pochodzenia lub szczególnego procesu…(art. 99 ust. 5 pzp), ani nie zawierał kryteriów do oceny równoważności. Nie jest zatem możliwe rozpatrywania przedmiotu oferty w kategoriach równoważności.

Oceny zgodności oferty z przedmiotem zamówienia należało dokonać na podstawie dokumentów dołączonych do niej ( X Ga 176/10 - Wyrok Sądu Okręgowego w Gliwicach). Parametry opisane  
w przedmiotowym postępowaniu zostały jednoznaczne i precyzyjnie wskazane, zgodnie z art. 101 ust. 1 pkt. 1) pzp, i nie dopuszczają wahań w zakresie przepustowości. 

Ponieważ treść oferty nie z warunkami zamówienia określonymi przez Zamawiającego zachodzi podstawa do jej odrzucenia. Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 5) p.z.p. podstawę do odrzucenia oferty tego wykonawcy.

 

 

 

Oferta nr 3  złożona przez F.B. „MORCIN” Krzysztof Jagieła Os. Młynne 103a, 34 – 452 Ochotnica Dolna

Zamawiający w dniu 09.03.2021 r. dokonał zamiany w rozdziale 14 pkt. 1 SWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu poprzez wprowadzenie następującego zapisu: „Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:

- pełnych raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, według procedur określonych w normie PN EN 12566-3:+A2:2013:

 - deklaracji Właściwości Użytkowych,

- dokumentacji Techniczno-Ruchowe

j- dokumentów, wynikających z przepisów normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w zakresie reakcji na ogień oraz wydzielania substancji niebezpiecznych

 

Wykonawca nie złożył wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych. Zgodnie z art. 107 ust.2 ustawy Pzp Zamawiający wzywa do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych w wyznaczonym terminie, o ile przewidział to w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia. Zamawiający nie przewidział w ogłoszeniu o zamówieniu ani w dokumentach zamówienia możliwości uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych.

W związku z powyższym oferta została złożona przez Wykonawcę, który nie złożył w przewidzianym terminie przedmiotowych środków dowodowych. Powyższa okoliczność stanowi, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 2) ppkt. c) ustawy Pzp podstawę do odrzucenia oferty Wykonawcy.

 

 

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania i odrzucenia oferty, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

 

UWAGA!!! W dniu 22.03.2021 r. opublikowano informację z otwarcia ofert

UWAGA!!! W dniu 22.03.2021 r. opublikowano informację na temat kwoty przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia

UWAGA!!! W dniu 12.03.2021 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ

UWAGA!!! W dniu 11.03.2021 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ

UWAGA!!! W dniu 09.03.2021 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz przesunięto termin składania ofert

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 420

1.4.2.) Miejscowość: Kamienica

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 183323004, 183323025

1.4.8.) Numer faksu: 183323051

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00015209/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-03-09 14:43

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00011346/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przed zmianą:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu. Zamówienie obejmuje wykonanie 78 sztuk przydomowych czyszczalni ścieków w miejscowości Zalesie, Gmina Kamienica. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:- oczyszczalnie biologiczne o przepustowości do 0,9 m3/d, wraz z montażem studni chłonnych, - podłączenie rurą PCV 160 do budynków, - wentylację wysoką,- rozruch technologiczny,- indywidualne szkolenie dla wszystkich użytkowników 78 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie sposobu ich użytkowania, potwierdzonych kartami szkoleń (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu).Przydomowe oczyszczalnie muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN EN 12566-3+A2:2013 i być oznakowane znakiem CE. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności oczyszczania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnych serwisów

gwarancyjnych przez okres gwarancji wraz z wykonaniem wszystkich prac (napraw, wymian).Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica które jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem,

ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, STWiORB stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ oraz opisy techniczne stanowiące załącznik nr 10 do SWZ

Po zmianie:

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu. Zamówienie obejmuje wykonanie 78 sztuk przydomowych czyszczalni ścieków w miejscowości Zalesie, Gmina Kamienica. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:- oczyszczalnie biologiczne o przepustowości 0,9 m3/d, wraz z montażem studni chłonnych, - podłączenie rurą PCV 160 do budynków, - wentylację wysoką,- rozruch technologiczny,- indywidualne szkolenie dla wszystkich użytkowników 78 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie sposobu ich użytkowania, potwierdzonych kartami szkoleń (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu).Przydomowe oczyszczalnie muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN EN 12566-3+A2:2013 i być oznakowane znakiem CE. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności oczyszczania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych przez okres gwarancji wraz z wykonaniem wszystkich prac (napraw,wymian).Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica które jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, STWiORB stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ oraz opisy techniczne stanowiące załącznik nr 10 do SWZ

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00015209/01 z dnia 2021-03-09

2021-03-09 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:

Po zmianie:

Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających spełnianie przez oferowane roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego: - pełnych raportów z badań wystawionych przez laboratorium notyfikowane przez Komisję Europejską, według procedur określonych w normie PN EN 12566-3:+A2:2013: - deklaracji Właściwości Użytkowych,- dokumentacji Techniczno-Ruchowej- dokumentów, wynikających z przepisów normy PN-EN 12566-3:2005+A2:2013 w zakresie reakcji na ogień oraz wydzielania substancji niebezpiecznych

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-03-15 10:00

Po zmianie:

2021-03-22 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-03-15 10:15

Po zmianie:

2021-03-22 10:15

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-04-13

Po zmianie:

2021-04-20

Ogłoszenie o zamówieniu
Roboty budowlane
Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004, 183323025

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu.

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f44c936-781b-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00011346/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-02-26 13:59

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000890/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.1 Regulacja gospodarki wodnościekowej w Gminie Kamienica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zadanie realizowane w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego PROW na lata 2014 - 2020

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica,

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal , udostępnionego również przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420;- osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu , nr ZP.271.1.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;§ nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.1.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Tak

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dotyczące zadania Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, etap I Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Zalesiu. Zamówienie obejmuje wykonanie 78 sztuk przydomowych czyszczalni ścieków w miejscowości Zalesie, Gmina Kamienica. W ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać:- oczyszczalnie biologiczne o przepustowości do 0,9 m3/d, wraz z montażem studni chłonnych, - podłączenie rurą PCV 160 do budynków, - wentylację wysoką,- rozruch technologiczny,- indywidualne szkolenie dla wszystkich użytkowników 78 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków w zakresie sposobu ich użytkowania, potwierdzonych kartami szkoleń (Schemat karty szkolenia Wykonawca przygotuje i przekaże do zatwierdzenia Zamawiającemu).Przydomowe oczyszczalnie muszą spełniać wymogi zharmonizowanej normy PN EN 12566-3+A2:2013 i być oznakowane znakiem CE. Przydomowe oczyszczalnie ścieków muszą spełniać wymagania dotyczące efektywności oczyszczania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311).Wykonawca w ramach przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do dokonania nieodpłatnych serwisów gwarancyjnych przez okres gwarancji wraz z wykonaniem wszystkich prac (napraw, wymian).Zamówienie realizowane w ramach projektu pn. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica które jest współfinansowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Pomoc finansowa na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, STWiORB stanowiąca załącznik nr 9 do SWZ oraz opisy techniczne stanowiące załącznik nr 10 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45232421-9 - Roboty w zakresie oczyszczania ścieków

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

45232400-6 - Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych

45232410-9 - Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej

45232423-3 - Roboty budowlane w zakresie przepompowni ścieków

45255600-5 - Roboty w zakresie kładzenia rur w kanalizacji

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 15 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena – 60 % Okres gwarancji – 40%. Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących (art. 112 ust. 2 ustawy 2 Pzp):a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 300 000,00 zł.d) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) w ramach jednej roboty budowlanej (zamówienia) co najmniej 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków. Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).2) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn. co najmniej: 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów których pełnić będzie funkcje kierownika budowy. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2019r. poz. 831) Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej –ustawa z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).Osoba wyznaczona na kierownika budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZb) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w rozdziale 13 ust. 6 pkt b SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. 8. Dokumenty, o których mowa w rozdziale 13 ust. 7 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.9. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale 13 ust. 7 SWZ zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykaz robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty, b) wykaz osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami .c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 300 000,00 zł. brutto.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp) (jeżeli dotyczy),- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, - kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł.2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu ;b)gwarancjach bankowych; c)gwarancjach ubezpieczeniowych; d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572).Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia wadium podano w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. Pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy i powinno zawierać w szczególności wskazanie:1) nazwę i numer postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem miejsca siedziby,3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 13 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziały w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-03-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-03-15 10:15

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-04-13

 


Menu
Informacje
1559971