Przejdź do stopki

Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie

Umieszczony: 08.04.2021, Zakończony: 26.04.2021, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

ZP. 271.3.2021                                                                                                                                Kamienica, dn. 19.05.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie

 

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Zakład Budowy Mostów Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Klęczany 192

                                               33 – 394 Klęczany

                                               CENA – 1 558 088,69 PLN

                                               Liczba punktów - 100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1,  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

 

 

1

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych BUDEX Sp. z o.o.

Os. Sikory  40 A

34 – 453 Ochotnica Górna

Cena:  1 820 733,32 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 51,35

Łączna liczba punktów: 91,35

2

Budownictwo Komunikacyjne  inż. Walenty Kuśnierz

ul. Szkolna 10 b

33 – 300 Nowy Sącz

Cena:  1 829 025,99 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 51,11

Łączna liczba punktów: 91,11

3

REMOST s.c. Budowa i remonty mostów, projekty, ekspertyzy

Marek Drygała, Jana Drygała, Adam Dygała

Ul. Tyniecka 3

32 – 070 Czernichów

Cena:  1 799 375,33 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 51,95

Łączna liczba punktów: 91,95

4

Mosty Bielsko – Biała

Mateusz Kubica

Ul. Górska 200

43 – 300 Bielsko Biała

Cena:  1 942 347,32 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 48,13

Łączna liczba punktów: 88,13

5

Przedsiębiorstwo Usługowo – Inżynieryjne BUDMOST

Rafał Jędrzejek

Laskowa 803

34 – 602 Laskowa

Cena:  1 905 074,86 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 49,07

Łączna liczba punktów: 89,07

6

DETAL MOSTY Piotr Włoch, Krzysztof Grodzki s.c.

Biertowice 26

32 – 440 Sułkowice

Cena:  2 254 354,33 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 41,47

Łączna liczba punktów: 81,47

7

Firma Inżynieryjno – Budowlana F.I.B. Talaga

Ul. Słowackiego 90 a

32 – 400 Myślenice

Cena:  2 017 004,77 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 46,35

Łączna liczba punktów: 86,35

8

AW BAUTEX Sp. z o.o.

Ul. Papieska 41

33 – 300 Nowy Sącz        

Cena:  1 814 321,81 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 51,53

Łączna liczba punktów: 91,53

9

Zakład Budowy Mostów Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Klęczany 192

33 – 394 Klęczany

Cena:  1 558 088,69 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 60

Łączna liczba punktów: 100

10

F. B. MORCIN Krzysztof Jagieła

Osiedle Młynne 103 a

34 – 452 Ochotnica Dolna

Cena:  1 577 982,33 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 59,24

Łączna liczba punktów: 99,24

11

PRIMOST POŁUDNIE Sp. z o.o.

Ul. Odkrywkowa 91

42 – 504 Będzin

Cena:  2 683 604,50  PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 34,84

Łączna liczba punktów: 74,84

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje o odrzuceniu ofert złożonych przez następujących wykonawców:

 

- Przedsiębiorstwo Budowalne ESBUD Stanisław Chryczyk, os. Kapłony 232 A, 34 – 452 Ochotnica Dolna

 

Uzasadnienie faktyczne i prawne:

Wykonawca w dniu 28.04.2021 r. o godz. 8:50  za pośrednictwem platformy miniPortal złożył  zgłoszenie oferty  zawierające załącznik kosztorys ofertowy. Ponadto Wykonawca o godz.  10:14 , a więc po upływie terminu na składanie ofert przesłał za pośrednictwem platformy miniPortal wyjaśnienia/ uzupełnienia zawierające następujące załączniki: formularz ofertowy, oświadczenie art. 125 ust. 1  oraz potwierdzenie zapłaty wadium. W związku z powyższym oferta wykonawcy wpłynęła po upływie terminu składania ofert.

Powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 226 ust. 1 pkt 1) p.z.p. podstawę do odrzucenia oferty tego wykonawcy.

Uwaga!!! W dniu 21.04.2021 r. przesunięto termin składania i otwarcia ofert oraz dokonano korekty w rozdziale 7 pkt 4 i 5  oraz rozdziale 8 pkt 1 SWZ

UWAGA!!! W dniu 28.04.2021 r. opublikowano informację z otwarcia ofert

UWAGA!!! W dniu 28.04.2021 r. opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

UWAGA!!! W dniu 23.04.2021r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz poprawiony załącznik nr 7 do SWZ projektowane postanowienia umowy

UWAGA!!! W dniu 22.04.2021r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz poprawiony załącznik nr 9 do SWZ  przedmiar robót

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 420

1.4.2.) Miejscowość: Kamienica

1.4.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.4.4.) Województwo: małopolskie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.4.8.) Numer faksu: 183323051

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00037456/01

2.2.) Data ogłoszenia: 2021-04-21 13:07

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:

Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2021/BZP 00029405/01

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:

SEKCJA VIII - PROCEDURA

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.1. Termin składania ofert

Przed zmianą:

2021-04-26 10:00

Po zmianie:

2021-04-28 10:00

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.3. Termin otwarcia ofert

Przed zmianą:

2021-04-26 10:30

Po zmianie:

2021-04-28 10:30

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:

8.4. Termin związania ofertą

Przed zmianą:

2021-05-25

Po zmianie:

2021-05-27

Ogłoszenie nr 2021/BZP 00029405/01 z dnia 2021-04-08

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Roboty budowlane

Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

1.5) Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych -

jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-4f4e8752-983f-11eb-86b1-a64936a8669f

2.5.) Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00029405/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2021-04-08 12:26

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2021/BZP 00000890/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art.

94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w

postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków

komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie

komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://miniportal.uzp.gov.pl/

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W

postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w

szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa

się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP

https://epuap.gov.pl/wps/portal , udostępnionego również przez miniPortal (Formularz do komunikacji)

https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej:przetargi@gminakamienica.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi

elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie

są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420;- osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Odbudowa mostu Chlipały w Szczawie , nr ZP.271.3.2021 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;

konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana

danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych  osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą

prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.3.2021

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot

odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie

przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje wykonanie odbudowy mostu Chlipały w Szczawie o następujących parametrach:

- most jednoprzęsłowy o świetle poziomym L=25 m,

- konstrukcja ustroju nośnego belkowo-płytowa, żelbetowa, sprężona,

- przyczółki mostu żelbetowe, masywne posadowione bezpośrednio, wykonane z betonu C30/37,

- całkowita długość ustroju nośnego wynosi 32,29 m, a całkowita szerokość obiektu 6,78 m,- jezdnia o szerokości 3,50 m i spadku poprzecznym jednostronnym 2%,- nawierzchnię jezdni na moście stanowić będą warstwy asfaltowe,

- jezdnia ograniczona obustronnie krawężnikiem granitowym 20x18x100 cm wyniesionym 16,0 cm ponad krawędź jezdni,

- bezpieczniki o szerokości użytkowej odpowiednio 1,50 m i 0,50 m o spadku poprzecznym 3% w stronę jedni.

- nawierzchnię żelbetowych chodników na moście stanowić będzie warstwa wykonana z materiałów na bazie emulsji bitumicznych modyfikowanych polimerami,

- zewnętrzne krawędzi mostu zabezpieczone na całej długości ustroju nośnego i skrzydeł przyczółków prefabrykowanymi deskami gzymsowymi o wysokości 0,60m,

Zamówienie obejmuje również wykonanie umocnień skarpy rzeki Kamienica narzutem kamiennym o grubości min. 0,50 m.

Charakterystyczne parametry techniczne mostu:

- klasa obciążenia II, wg PN-EN 1991-1.

- szerokość obiektu: 6,78m,

- długość ustroju nośnego: 32,29 m,

- szerokość bezpiecznika lewostronnego: 1,50 m,

- szerokość bezpiecznika prawostronnego: 0,50m,

- szerokość jezdni z opaskami: 3,50m

- rozpiętość teoretyczna przęsła: 30,20 m- kąt ukosu podpór 590.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do

SWZ, STWiORB stanowiące załącznik nr 9 do SWZ oraz projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 10 do SWZ, dokumentacja geologiczna stanowiąca załącznik nr 11 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45221000-2 - Roboty budowlane w zakresie budowy mostów i tuneli,

szybów i kolei podziemnej

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

45233142-6 - Roboty w zakresie naprawy dróg

45233220-7 - Roboty w zakresie nawierzchni dróg

45246400-7 - Roboty w zakresie ochrony przeciwpowodziowej

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2021-11-30

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na

podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym

postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena – 60 % Okres gwarancji – 40%

Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60,00

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40,00

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet

lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający wymaga wykazania przez Wykonawcę ubiegającego się o udzielenie zamówienia spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących (art. 112 ust. 2 ustawy 2 Pzp): a) zdolności występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie, b) uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie, c) sytuacji ekonomicznej lub finansowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000,00 zł. brutto d) zdolności technicznej lub zawodowej – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :1) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, lub przebudowie, lub rozbudowie, lub odbudowie mostu o wartości co najmniej 500 000,00 zł. brutto. Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

2) dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn. co najmniej: 1 osobą

posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności

mostowej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów których pełnić będzie funkcje kierownika budowy. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej –ustawa z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Osoba wyznaczona na kierownika budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu:

a) oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ b) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4

ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt b SWZ, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa w ust. 7 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie

wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.7, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków

udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5

do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty,

 b) wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ)skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. c)dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę: 500 000,00 zł. brutto.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

- zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy)

– wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

- oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które

roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp)

 (jeżeli dotyczy),

- pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa

pełnomocnik;

- pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert składanych

przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

- kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 10 000,00 zł.2. Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

a) pieniądzu;

b)gwarancjach bankowych ;

c)gwarancjach

ubezpieczeniowych;

d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 310, 836 i 1572). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia wadium podano w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o

udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty. 2. Pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy i powinno zawierać w szczególności wskazanie:1) nazwę i numer postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,2) wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem miejsca siedziby, 3) ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 13 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz  spełnianie warunków udziały w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.4. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.5. Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum)zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety

związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2021-04-26 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2021-04-26 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2021-05-25


Menu
Informacje
1559969