Przejdź do stopki

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica w 2022 roku

Umieszczony: 24.08.2021, Zakończony: 24.09.2021, Status przetargu: zakończony, Umieścił: D. Kuziel

ZP. 271.7.2021                                                                     Kamienica, dn. 20.10.2021 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Odbiór  i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica w 2022 roku

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol  Sp. z o.o.

Oś. Rzeka 133

34 – 451 Tylmanowa

CENA – 1 105 629,48 PLN

Liczba punktów - 100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1,  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol  Sp. z o.o.

. Rzeka 133

34 – 451 Tylmanowa

Cena:  1 105 629,48 PLN

Kryterium ceny: 60,00

Kryterium ekologiczne: 20,00  

Kryterium termin płatności: 20,00

Łączna liczba punktów: 100,00

2.

SUEZ Południe Sp. z o.o.

Ul. Kosiarzy 5A, 30 – 731 Kraków

Oddział w Nowym Sączu

Ul. Jana Pawła II 37

33 – 300 Nowy Sącz

Cena:  1 304 820,90 PLN

Kryterium ceny: 50,84

Kryterium ekologiczne:  20,00

Kryterium termin płatności: 20,00

Łączna liczba punktów: 90,84

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

  Uwaga!!! W dniu 24.09.2021 r. opublikowano informację z otwarcia ofert

Uwaga!!! W dniu 24.09.2021 r. opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Polska-Kamienica: Usługi związane z odpadami

2021/S 163-429097

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Kamienica
Krajowy numer identyfikacyjny: 491892274
Adres pocztowy: Kamienica 420
Miejscowość: Kamienica
Kod NUTS: PL218 Nowosądecki
Kod pocztowy: 34-608
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Dominika Kuziel
E-mail: przetargi@gminakamienica.pl
Tel.: +48 183323004
Faks: +48 183323051
Adresy internetowe:
Główny adres: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

I.3)Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

I.5)Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kamienica w 2022 roku

Numer referencyjny: ZP.271.7.2021

II.1.2)Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

II.1.3)Rodzaj zamówienia

Usługi

II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu w 2022 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kamienica a także z punktu selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych odpowiednimi przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6)Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis

II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV

90511000 Usługi wywozu odpadów

90512000 Usługi transportu odpadów

90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne

90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych

90533000 Usługi gospodarki odpadami

II.2.3)Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Kamienica, Polska

II.2.4)Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu w 2022 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kamienica a także z punktu selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych odpowiednimi przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ), postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjętego Uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XXV/397/12 z dnia 2 lipca 2012 r. z późn. zm. w sprawie uchwalenia Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Małopolski na lata 2016-2022 z perspektywą do 2030 r. z załącznikami, przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kamienica przyjętego Uchwałą nr XV/141/16 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 3 czerwca 2016 r. 2. Zakres zamówienia – stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888) oraz postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica zakres prac obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w tym: - niesegregowane odpady komunalne, - odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, - odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła, - odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, - odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, - odpady ulegające biodegradacji, zielone, - odpady problematyczne i niebezpieczne, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - zużyte baterie i akumulatory, - opakowania po chemikaliach, - przeterminowane leki, - odpady medyczne powstałe w gosp. domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, - odpady wielkogabarytowe (w tym meble), - zużyte opony, - odpady z tekstyliów i odzieży 2) zapewnienie przez Wykonawcę worków do gromadzenia odpadów komunalnych, 3) odbieranie odpadów komunalnych z PSZOK.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

II.2.6)Szacunkowa wartość

II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2022

Koniec: 31/12/2022

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11)Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14)Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1)Warunki udziału

III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Zmawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada następujące aktualne wpisy:

a) wpis w charakterze transportującego odpady do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO);

b) posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Kamienica, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminie (tekst jednolity Dz.U. z 2021 poz. 888);

c) posiada umowę z regionalna instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000,00 zł. brutto

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zmawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że:

1) posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz właścicieli lub posiadaczy nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o wartości min. 500 tys. zł. brutto

2) dysponuje następującymi pojazdami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ilości:

1) co najmniej jednym pojazdem do odbioru odpadów bez frakcji kompaktującej,

2) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów,

3) co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

4) co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażony w urządzenie HDS,

UWAGA. Wszystkie w/w pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. Wszystkie pojazdy na dzień 1 stycznia 2022 r. muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie,

3) dysponuje bazą magazynowo – transportową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122)

III.2)Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)Warunki realizacji umowy:

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy.Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa o treści zgodnej z treścią wzoru umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Opis

IV.1.1)Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.2)Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 24/09/2021

Czas lokalny: 10:00

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 22/12/2021

IV.2.7)Warunki otwarcia ofert

Data: 24/09/2021

Czas lokalny: 10:30

Miejsce:

Urząd Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica, Polska

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu i jest dokonywane poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwarta 2022

VI.3)Informacje dodatkowe:

1. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

2. Zamawiający na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami

zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach

miejsca wszczęcia tej procedury.

3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach o których w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art.

110 ust. 2 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku postaw wykluczenia oraz wykaz wymaganych dokumentów został opisany szczegółowo w SWZ.

4. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 19 000,00 zł .Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących

Formach :a)pieniądzu; b)gwarancjach bankowych; c)gwarancjach ubezpieczeniowych; d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji

VI.4)Procedury odwoławcze

VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.4.3)Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

1. Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują

środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje na:

1) niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub

konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

2) zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany

na podstawie ustawy;

3) zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany..

Odwołanie wnosi się w terminach i na zasadach określonych ustawą prawo zamówień publicznych.

VI.4.4)Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

19/08/2021

 


Menu
Informacje
1559971