Przejdź do stopki

Uwaga !!! W dniu 23.11.2022 r. opublikowano informację z otwarcia ofert DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2023 ROKU

Umieszczony: 15.11.2022, Zakończony: 23.11.2022, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

ZP. 271.16.2022                                                         Kamienica, dn. 06.12.2022 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2023 roku  Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Ul. Dworska 6

                                    41 – 902 Bytom

                                    Cena stały opust brutto:  0,1810 zł.

                                   Liczba punktów - 100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1,  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

 

 

1

EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 Ul. Dworska 6

41 – 902 Bytom

Cena stały opust brutto:  0,1810 zł.

Kryterium ceny: 60,00

Kryterium termin dostawy : 40,00

Łączna liczba punktów: 100,00

 

 

 2

WAC – WOJ PALIWA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Ul. Kazimierza Wielkiego 24/1

33 – 330 Grybów

 

Cena stały opust brutto:  0,0615 zł.

Kryterium ceny: 54,49

Kryterium termin dostawy : 40,00

Łączna liczba punktów: 94,49

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

Uwaga !!! W dniu 23.11.2022 r. opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

W dniu 18.11.2022 r. opublikowano zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2023 ROKU

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Szczawie

Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7371386581

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Szczawa 167 1.5.2.) Miejscowość: Szczawa 1.5.3.) Kod pocztowy: 34-607

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zspig_szczawa@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp1szczawa.edu.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu

Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7371216330

Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Zalesie 265

1.5.2.) Miejscowość: Zalesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzalesie159@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspigzalesie.szkolnastrona.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Na podstawie porozumienia Gmina Kamienica została upoważniona przez dwie jednostki organizacyjne jako Zamawiający Wyznaczony, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia . Na podstawie przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta odrębna umowa przez Gminę Kamienica oraz pozostałe jednostki organizacyjne. Szczegółowy podział obowiązków określa zawarte porozumienie.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2023 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-f1f865c8-64cb-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00439177/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-15 12:11

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021597/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 Dostawa oleju opałowego

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie

Zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal , udostępnionego również przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do

komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420;

osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2023 roku prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji ,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca, który w trakcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy uzyska od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób dostęp do danych osobowych, zobowiązany jest do przetwarzania ich wyłącznie w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy oraz do zachowania ich w tajemnicy jak również do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.16.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w roku 2023 wg zapotrzebowania oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS (lub innego oleju opałowego lekkiego o parametrach równoważnych) na potrzeby Zamawiającego do następujących budynków:

Gmina Kamienica:

Ośrodek Zdrowia w Kamienicy, Kamienica 403, 34 – 608 Kamienica Remiza OSP w Kamienicy, Kamienica 426, 34 – 608 Kamienica Remiza OSP w Szczawie, Szczawa 406, 34 – 607 Szczawa

Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Szczawie, 34 – 607 Szczawa 167

Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu, Zalesie 265, 34 – 608 Kamienica

Przewidywana ilość oleju opałowego wynosi:

dla Gminy Kamienica ok. 40 000 litrów

dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie ok. 22 000 litrów

dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu ok. 20 000 litrów

Olej opałowy lekki musi się charakteryzować następującymi parametrami:

gęstość w temperaturze 15 st.C nie wyższa niż 0,860 g/ml;

temperatura zapłonu nie niższa niż 56 st.C;

lepkość kinetyczna w temperaturze 20 st.C nie większa niż 6,00 mm2/;

zawartość siarki nie więcej niż 0,10 % m/m;

pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,3 % m/m;

zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg;

wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg;

temperatura płynięcia nie wyższa niż - 20 st.C.

Zamawiający zastrzega, że w przypadku mniejszego zapotrzebowania z przyczyn od niego niezależnych (np. łagodna zima) nie jest zobowiązany wykupić całości zamówienia.

Maksymalna pojemność zbiornika olejowego na obiekcie dostawy 5 tyś. litrów

Ze względu na teren i plac manewrowy maksymalna dostawa w ilości do15 tyś. litrów

Wyładunek paliwa - samociekiem (przez liczydło) odbywa się przez układ pompowy do zbiorników usytuowanych poniżej terenu.

Długość węża spustowego ok. 10 metrów.

Koszty transportu dostawy i rozładunku ponosi dostawca.

Podstawą do wystawienia faktury będzie ilość dostarczonego oleju opałowego w temperaturze 15 st. C wg przyjęcia  przez Zamawiającego z uwzględnieniem normatywnych ubytków (np. wg wskazań zalegalizowanego układu pomiarowego z kompensacją do 15 st. C przy autocysternie).

Zaleca się aby wykonawca zapoznał się z terenem dostawy.

Zamawiający zobowiązuje się do składania Wykonawcy oświadczeń o przeznaczeniu oleju opałowego wynikających z ustawy o podatku akcyzowym z dnia 06.12.2008 roku (wraz z późniejszymi zmianami) każdorazowo przy zakupie oleju opałowego najpóźniej w dniu odbioru paliwa. Jeżeli oświadczenia o przeznaczeniu oleju opałowego będą składane przez osoby upoważnione przez Zamawiającego, wówczas Zamawiający zobowiązany jest złożyć Wykonawcy wykaz osób upoważnionych do składania tych oświadczeń.

Dostawa oleju opałowego lekkiego będzie się odbywała na podstawie umów zawartych odrębnie przez poszczególnych wspólnych Zamawiających.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym

postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena (marża lub opust brutto za 1 litr oleju opałowego) – 60 % Termin dostawy oleju opałowego – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy oleju opałowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

aktualną koncesję zezwalającą na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę (obejmującą również dostawy sukcesywne) oleju opałowego o wartości min. 100 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

Aktualną koncesję zezwalającą na obrót paliwami wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, powyższe oświadczenie składa każdy z wykonawców na zasadach określonych w pkt 10.5 SWZ.

Oświadczenie podmiotu udostępniającego zasoby, potwierdzające brak podstaw wykluczenia tego podmiotu oraz odpowiednio spełnianie warunków udziału w postępowaniu, w zakresie w jakim Wykonawca powołuje się na jego zasoby – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SWZ – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w pkt 8.2 SWZ.

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach na zasadach określonych w pkt 8.3 SWZ.

Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w pkt

10.6 SWZ.

Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, ze osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanych poniżej:

Zmniejszenia/zwiększenia wielkości umownej dostaw z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

Zmniejszenia/zwiększenia wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie, spowodowanego koniecznością zmniejszenia/zwiększenia wielkości umownej dostaw.

Zmiana umowy przewidująca zmianę wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT.

zmiana oznaczenia danych dotyczących zamawiającego i/lub wykonawcy.

zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom,

w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.

pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób przy pomocy których  Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ i innych osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących strony b) zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego robót jest możliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zgodnie z art. 6471 kc. Zmiana podmiotów trzecich na  etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, d) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy, e) zmianie uległy stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-11-23 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-11-23 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-12-22


Menu
Informacje
1934430