Przejdź do stopki

UWAGA!!! W dniu 05.05.2023r. opublikowano zestawienie ofert Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie na ośrodek dla dzieci i żłobek

Umieszczony: 24.04.2023, Zakończony: 05.05.2023, Status przetargu: zakończony, Umieścił: D. Kuziel

UWAGA! W dniu 04.05.2023r. opublikowano odpowiedzi na zapytania Uwaga!! W dniu 27.04.2023 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do zaproszenia

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 

o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. poz. 2022 r. poz. 1710 ze zm.) określonego w  art. 2 ust. 1 pkt 1, nazwa zadania:  Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie na ośrodek dla dzieci i żłobek

 Gmina Kamienica  prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: usługi 

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy i przebudowy  budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Szczawie z przeznaczeniem na  ośrodek dla dzieci niepełnosprawnych oraz żłobek wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę.

Zakres prac projektowych obejmuje w szczególności:
1) pozyskanie wszystkich niezbędnych materiałów wyjściowych do projektowania na własny koszt i we własnym zakresie tj.: m. in., aktualnej mapy do celów projektowych, uzgodnień, opinii, decyzji,  warunków technicznych przyłączenia mediów;
2) sporządzenie projektu budowlanego zgodnie z art. 34 ustawy Prawo Budowlane, w tym:
a) projektu zagospodarowania terenu,
b) projektu budowlano-architektonicznego,
c) projektu technicznego;

3) sporządzenie przedmiarów robót i kosztorysów inwestorskich (dla wszystkich branż);

4) opracowanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB);
5) sporządzenie wszelkich opracowań wymaganych przepisami prawa i niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę;
6) Dokumentacja projektowa w każdej branży musi zawierać wszystkie opinie i uzgodnienia wymagane obowiązującymi przepisami.

7) Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego uzgadniana z Zamawiającym szczegółów opracowania dokumentacji i uwzględnienia uwag zgłoszonych przez Zamawiającego na etapie prac projektowych.

8) Dokumentacja powinna być opracowana i przekazana Zamawiającemu w następującej ilości egzemplarzy:

a) projekty budowlano-architektoniczne – w 4 egzemplarzach + wersja elektroniczna,

b) projekty techniczne (wykonawcze) – w 3 egzemplarzach + wersja elektroniczna,

c) oryginały uzgodnień, opinii i innych dokumentów powstałych w toku prac projektowych,

d) przedmiary robót - w 1 egzemplarzu w formie pisemnej + wersja elektroniczna,]

e) kosztorysy inwestorskie - w 1 egzemplarzu w formie pisemnej (1egz.wydruk uproszczony, 1egz. wydruk szczegółowy) + wersja elektroniczna,

f) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - w 1 egzemplarzu w formie pisemnej
+ wersja elektroniczna,

9) Przedmiot zamówienia obejmuje również:

  1. opracowanie koncepcji, która ma zostać przedstawiona Zamawiającemu do zaakceptowania w terminie 3 miesięcy od podpisania umowy,
  2. przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych w zakresie niniejszej dokumentacji projektowej, w tym praw autorskich zależnych,

Wykonawca przed złożeniem dokumentacji do organu architektoniczno – budowlanego winien złożyć  Zamawiającemu komplet dokumentacji do zatwierdzenia.   

Wykonawca niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień/uzupełnień dotyczących wykonanej dokumentacji objętej przedmiotem umowy w trakcie przygotowywania i przeprowadzania procedur postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych na podstawie dokumentacji objętej przedmiotem umowy.

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego prawa autorskie majątkowe w zakresie dokumentacji projektowej, w tym prawa autorskie zależne oraz będzie pełnił nadzór autorski podczas realizacji inwestycji na podstawie niniejszej dokumentacji projektowej, tj.: stwierdzania w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem, uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej  – w terminie od dnia odebrania dokumentacji projektowej do dnia zakończenia inwestycji projektowanej w oparciu o dokumentację projektową wykonaną na podstawie podpisanej niniejszej umowy.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71320000-7 usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

II. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:   31.03.2024 r.

III. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego, w tym cenę za prawa autorskie.

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia.

5. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

IV. OPIS WARUNKÓW JAKIE SPEŁNIAĆ MUSI WYKONAWCA: 

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia, w tym co najmniej:

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczeń,

- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń,
- jedną osobą posiadającą uprawnienia do projektowania w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń.

2. Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, który nie podlegają wykluczeniu z postępowania  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

 Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy;

- wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy.

3. Ocena spełnienia wyżej opisanego warunku dokonywana będzie w oparciu o złożone przez Wykonawcę  oświadczenie o spełnianiu warunków oraz braku podstaw(załącznik nr 2).

V. INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI POWIERZENIA PRZEZ WYKONAWCĘ WYKONANIA CZĘŚCI LUB CAŁOŚCI ZAMÓWIENIA PODWYKONAWCOM:

 Wykonawca może powierzyć wykonanie części lub całości niniejszego zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku zobowiązany jest do wykazania w formularzu ofertowym części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom.

Zamawiający dopuszcza możliwość zlecania realizację zamówienia przez podwykonawców, w zakresie określonym w ofercie Wykonawcy, dalszym podwykonawcom za zgodą Zamawiającego po uprzednim przedłożeniu mu również zgody Wykonawcy.

VI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VII . KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE:

Cena – 100 %

VIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia: 05.05.2023 r. do godz.  10:00

 w siedzibie zamawiającego:

 Urząd Gminy Kamienica

34-608 Kamienica 420

lub na adres e- mail: przetargi@gminakamienica.pl

 

 Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1)   Formularz cenowy

2)  oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia

 


Menu
Informacje
2070657