Przejdź do stopki

Uwaga!!! W dniu 28.07.2023 r. opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznczyć na sfinansowanie zamówieniaPełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

Umieszczony: 20.07.2023, Zakończony: 28.07.2023, Status przetargu: zakończony, Umieścił: D. Kuziel

Gmina Kamienica

34 – 608 Kamienica 420

ZP. 271.6.2023                                                                                   Kamienica, dn. 03.08.2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

 

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

„A – TECH” Usługi Specjalistyczne

Aneta Tokarczyk

Ul. Paderewskiego 134

34 – 600 Limanowa

CENA – 377 000,00 PLN

Liczba punktów - 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

 

 

1

BBC Best Building Consultants Sp. z o.o. Sp. k.

Ul. Al. Jerozolimskie 155 lok. U3

23 – 326 Warszawa

Cena:  544 644,00 PLN

Liczba pobytów Koordynatora: 40

Kryterium ceny: 41,53

Łączna liczba punktów: 81,53

2

„A – TECH” Usługi Specjalistyczne

Aneta Tokarczyk

Ul. Paderewskiego 134

34 – 600 Limanowa

Cena:  377 000,00 PLN

Liczba pobytów Koordynatora: 40

Kryterium ceny: 60

Łączna liczba punktów: 100,00

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-bb9c8026-26d1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00316570

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-07-20

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044547/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

 

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-bb9c8026-26d1-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się ̨ przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34

– 608 Kamienica 420;- osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy , nr ZP.271.6.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.6.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Usługi

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia: 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje pełnienie obowiązków Wielobranżowego Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nadzorującego roboty budowlane podczas realizacji inwestycji pn.: „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy” obejmujący między innymi:

a) pełnienie pełnego wielobranżowego kompletnego i profesjonalnego nadzoru inwestorskiego nad całością realizacji ww. zadania, tj. w zakresie technicznym, terminowym, organizacyjnym, finansowym i sprawozdawczym nad robotami, w szczególności w zakresie zgodnym z wymaganiami Polskiego Prawa Budowlanego. Nadzór powinien być prowadzony przez specjalistów branżowych posiadających odpowiednie uprawnienia przewidziane przepisami prawa polskiego.

4.2.6.) Główny kod CPV: 71247000-1 - Nadzór nad robotami budowlanymi

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

71310000-4 - Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 71540000-5 - Usługi zarządzania budową

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena – 60 % Liczba pobytów Koordynatora Zespołu Nadzoru na budowie w ciągu tygodnia – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Liczba pobytów Koordynatora Zespołu Nadzoru na budowie w ciągu tygodnia

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

zdolność występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie – tj. w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał (zakończył) 2 usługi, polegające na funkcji Koordynatora Zespołu Nadzoru lub Inżyniera Rezydenta na inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub modernizacji oczyszczalni ścieków, nieprzerwalnie od dnia rozpoczęcia inwestycji do dnia jej zakończenia protokołem odbioru końcowego, o przepustowości co najmniej 900 m3/d.

UWAGA: Za usługi polegające na pełnieniu funkcji Koordynatora Zespołu Nadzoru lub Inżyniera Rezydenta na inwestycji należy rozumieć usługi polegające na zarządzaniu, kontroli i nadzorze inwestorskim oraz współpracy z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczości, w zakres której wchodziły jako minimum: kompleksowe zarządzanie robotami budowlanymi (w tym nadzór inwestorski) w zakresie technicznym, terminowym, finansowym i sprawozdawczym oraz w zakresie zgodności z Umową i wymaganiami Ustawy Prawo budowlane i innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, czynności w okresie realizacji inwestycji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie, przygotowanie dokumentów służących rozliczeniu inwestycji, rozliczenie robót budowlanych, dla inwestycji polegającej na budowie, rozbudowie lub przebudowie oczyszczalni ścieków.

Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania dwóch wymaganych usług za spełniony – jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo uczestnicy konsorcjum łącznie wykażą się realizacją dwóch wymaganych usług, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 118 ustawy – Wykonawca i podmiot muszą łącznie wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług.

Zamawiający zastrzega, iż przez jedną usługę rozumie wykonanie usługi nadzoru inwestorskiego w ramach jednej umowy/kontraktu/zlecenia.

dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia:

-dysponowanie następującymi osobami (zespołem), które będą skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego:

1 osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno- budowlanej. Niniejsza osoba musi podsiadać minimum 10-letnie doświadczenie w branży konstrukcyjno – budowlanej (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień), w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno- budowlanych na co najmniej dwóch inwestycjach.

1 osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży sanitarnej posiadająca uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; Osoba ta będzie pełnić funkcje Inspektora Nadzoru branży sanitarnej Osoba ta będzie pełnić funkcje Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru. Niniejsza osoba musi podsiadać minimum 10-letnie doświadczenie w branży sanitarnej (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży sanitarnej na co najmniej trzech   inwestycjach obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr = 900m3/d.

1 osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej  posiadającą uprawnienia budowalne do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej bez ograniczeń. Niniejsza osoba musi podsiadać minimum 5-letnie doświadczenie w branży inżynieryjnej hydrotechnicznej  (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień) w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w branży hydrotechnicznej na co najmniej jednej inwestycji obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr = 900m3/d wraz z umocnieniami i budową wylotu brzegowego.

1 osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży elektrycznej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Niniejsza osoba musi podsiadać minimum 10-letnie doświadczenie w branży elektrycznej (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień), w tym doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót konstrukcyjno-budowlanych na co najmniej dwóch inwestycjach obejmujących budowę, przebudowę, rozbudowę lub modernizację oczyszczalni ścieków o przepustowości co najmniej Qśr = 900m3/d.

1 osobę do pełnienia funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego branży drogowej posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynierii drogowej. Niniejsza osoba musi podsiadać minimum 10-letnie doświadczenie w branży drogowej (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień).

specjalistę do spraw technologicznych. Niniejsza osoba musi podsiadać wykształcenie wyższe techniczne oraz doświadczenie jako technolog robót przy budowie, rozbudowie, przebudowie co najmniej dwóch oczyszczalni o przepustowości m.in. Qśr = 400m3/d., zawierających w swym zakresie rozruch technologiczny oczyszczalni.

Osoby te muszą posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz uprawnienia budowlane wymagane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane lub równoważne uprawnienia uzyskane na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, dla poszczególnych branż. Zamawiający dopuszcza uprawnienia budowlane odpowiadające w/w uprawnieniom, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w ust. 7 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.7, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu usług (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

b) wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ)skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 SWZ),

zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp) (jeżeli dotyczy) - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 SWZ),

pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Dokumenty wskazane powyżej należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: nazwę i numer postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem miejsca siedziby, ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziału 6 SWZ natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem 5 SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziały w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 7 pkt 5. SWZ odpowiednio przez Wykonawcę/ów który/rzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale 5 SWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-07-28 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-07-28 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-08-26

8.5.) Zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością negocjacji: Tak 8.6.) Maksymalna liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do negocjacji: 3

8.7) Kryteria oceny ofert, które zamawiający zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców:

W przypadku skorzystania z możliwości negocjacji Zamawiający ogranicza do 3 liczbę Wykonawców, których zaprosi do negocjacji. Zamawiający zaprosi pierwszych trzech Wykonawców, którzy otrzymali kolejno trzy najwyższe liczby punktów w ramach kryteriów oceny ofert zapisanych w rozdziale 19 SWZ.


Menu
Informacje
2070671