Przejdź do stopki

Uwaga!!! W dniu 30.10.2023 r. opublikowano informację z otwarcia ofert Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienica w 2024 roku

Umieszczony: 27.09.2023, Zakończony: 30.10.2023, Status przetargu: zakończony, Umieścił: D. Kuziel

ZP. 271.8.2023                                                                    Kamienica, dn. 14.11.2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z  terenu Gminy Kamienica w 2024 roku

 

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933. ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

 Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol  Sp. z o.o.

Oś. Rzeka 133

34 – 451 Tylmanowa

CENA – 1 507 782,60 PLN

 Liczba punktów - 100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1,  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

1.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Empol  Sp. z o.o.

Oś. Rzeka 133

34 – 451 Tylmanowa

Cena:  1 507 782,60 PLN

Kryterium ceny: 60,00

Kryterium ekologiczne: 20,00  

Kryterium termin płatności: 20,00

Łączna liczba punktów: 100,00

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

 

 

Uwaga!!! W dniu 30.10.2023 r. opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

Uwaga!!! W dniu 20.10.2023 r. poprawiono omyłkę pisarską w rozdziale 13 pkt 1 SWZ

Polska-Kamienica: Usługi związane z odpadami 2023/S 186-580723

Ogłoszenie o zamówieniu Usługi

Podstawa prawna:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Oficjalna nazwa: Gmina Kamienica Krajowy numer identyfikacyjny: 491892274 Adres pocztowy: Kamienica 420 Miejscowość: Kamienica

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki Kod pocztowy: 34-608

Państwo: Polska

Osoba do kontaktów: Dominika Kuziel E-mail: przetargi@gminakamienica.pl Tel.: +48 183323004

Faks: +48 183323051

Adresy internetowe:

Główny adres: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Rodzaj instytucji zamawiającej

Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Główny przedmiot działalności

Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

Wielkość lub zakres zamówienia

Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Kamienica w 2024 roku Numer referencyjny: ZP.271.8.2023

Główny kod CPV

90500000 Usługi związane z odpadami

Rodzaj zamówienia

Usługi

Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu w 2024 r. odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kamienica ,a także domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz punktu selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych odpowiednimi przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i innymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa ustawowego i miejscowego.

Szacunkowa całkowita wartość

Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: nie

Opis

Dodatkowy kod lub kody CPV 90511000 Usługi wywozu odpadów 90512000 Usługi transportu odpadów

90513000 Usługi obróbki i usuwania odpadów, które nie są niebezpieczne 90513100 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych 90533000 Usługi gospodarki odpadami

Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL218 Nowosądecki Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Teren Gminy Kamienica, Polska

Opis zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu, transporcie i zagospodarowaniu w 2023 roku odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy na terenie Gminy Kamienica a także domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno- wypoczynkowe oraz punktu selektywnego zbierania odpadów w sposób zapewniający osiągnięcie wymaganych odpowiednimi przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowanie do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j.

Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.), postanowieniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przepisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Kamienica przyjętego Uchwałą nr XL/290/23 Rady Gminy w Kamienicy z dnia 14 lipca 2023 r.

2. Zakres zamówienia – stosownie do przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) oraz postanowieniami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kamienica zakres prac obejmuje: 1) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a także domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w tym: - niesegregowane odpady komunalne, - odpady z papieru, tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, - odpady ze szkła, odpady opakowaniowe ze szkła, - odpady metali, odpady opakowaniowe z metali, - odpady tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, - odpady ulegające biodegradacji, zielone, - odpady problematyczne i niebezpieczne, - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - zużyte baterie i akumulatory, - opakowania po chemikaliach, - przeterminowane leki, - odpady medyczne powstałe w gosp. domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i

prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi - odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, - odpady wielkogabarytowe (w tym meble), - zużyte opony, - odpady z tekstyliów i odzieży 2) zapewnienie przez Wykonawcę worków do gromadzenia odpadów komunalnych, 3) odbieranie odpadów komunalnych z PSZOK.

Kryteria udzielenia zamówienia

Cena nie jest jedynym kryterium udzielenia zamówienia; wszystkie kryteria są wymienione tylko w dokumentacji zamówienia

Szacunkowa wartość

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Początek: 01/01/2024 Koniec: 31/12/2024

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

Informacje o opcjach

Opcje: nie

Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

Informacje dodatkowe

Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy Pzp w pierwszej kolejności dokona badania i oceny ofert, a następnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spełnienia warunków udziału w postępowaniu.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

Warunki udziału

Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

Wykaz i krótki opis warunków:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada następujące aktualne wpisy:

wpis w charakterze transportującego odpady do Rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO);

posiada aktualny wpis do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez Wójta Gminy Kamienica, zgodnie z wymogami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie ( t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.)

posiada umowę z regionalna instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: 500 000,00 zł. brutto

Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Zamawiający uzna, że Wykonawca posiada minimalne zdolności techniczne lub zawodowe zapewniające należyte wykonanie zamówienia, jeżeli Wykonawca wykaże że:

posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej jedną usługę odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz właścicieli lub posiadaczy nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy o wartości min. 500 tys. zł. brutto

dysponuje następującymi pojazdami niezbędnymi do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia w ilości:

co najmniej jednym pojazdem do odbioru odpadów bez frakcji kompaktującej,

co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania selektywnie zebranych odpadów,

co najmniej dwoma pojazdami przystosowanymi do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych,

co najmniej jednym samochodem przystosowanym do odbioru odpadów wielkogabarytowych wyposażony w urządzenie HDS,

UWAGA. Wszystkie w/w pojazdy muszą być w dyspozycji Wykonawcy, winny być trwale czytelnie oznakowane (nazwa firmy, dane adresowe i numery telefonu), winny być zarejestrowane, posiadać aktualne badania techniczne i świadectwa dopuszczenia do ruchu. Wszystkie pojazdy na dzień 1 stycznia 2024 r. muszą być wyposażone w system monitoringu bazującego na systemie pozycjonowania satelitarnego umożliwiający trwałe zapisywanie,

3) dysponuje bazą magazynowo – transportową spełniającą wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r. poz. 122

Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2)  Warunki realizacji umowy:

Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy .Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 10 do SWZ. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie zawarta umowa o treści zgodnej z treścią wzoru umowy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.

Sekcja IV: Procedura

Opis

Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

Informacje administracyjne

Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 30/10/2023 Czas lokalny: 10:00

Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Oferta musi zachować ważność do: 27/01/2024

Warunki otwarcia ofert

Data: 30/10/2023 Czas lokalny: 10:30 Miejsce:

https://ezamowienia.gov.pl

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)    Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

III kwartał 2024

Informacje dodatkowe:

Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, wobec którego zachodzą podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.

Zamawiający na podstawie art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp, wykluczy również z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Zamawiający wykluczy również z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy;

wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy;

wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 wyżej wymienionej ustawy.

Zamawiający wykluczy również z postepowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę na podstawie art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), dalej: rozporządzenie 833/2014, w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 w sprawie

zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111 z 8.4.2022, str. 1), dalej: rozporządzenie 2022/576 5.. Wykonawca nie podlega wykluczeniu w okolicznościach o których w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 5 lub art. 109 ust. 1 pkt 2–5 i 7–10 ustawy Pzp, jeżeli udowodni Zamawiającemu, że spełnił łącznie przesłanki określone w art. 110 ust. 2 ustawy Pzp.

Szczegółowe informacje dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku postaw wykluczenia oraz wykaz wymaganych dokumentów został opisany szczegółowo w SWZ.

6. Zamawiający żąda wniesienia wadium w kwocie 25 000,00 zł .Zgodnie z art. 97 ust. 7 pkt 2-4 Pzp wadium może być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach: a)pieniądzu; b)gwarancjach bankowych; c)gwarancjach ubezpieczeniowych; d)poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę, w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w art. 505–590 ustawy Pzp.

Odwołanie przysługuje na:

niezgodną z przepisami ustawy czynność Zamawiającego, podjętą w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, w tym na projektowane postanowienie umowy;

zaniechanie czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia, o zawarcie umowy ramowej, dynamicznym systemie zakupów, systemie kwalifikowania Wykonawców lub konkursie, do której Zamawiający był obowiązany na podstawie ustawy;

zaniechanie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub zorganizowania konkursu na podstawie ustawy, mimo że Zamawiający był do tego obowiązany..

Odwołanie wnosi się w terminach i na zasadach określonych ustawą prawo zamówień publicznych.

Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza Adres pocztowy: ul. Postępu 17a Miejscowość: Warszawa

Kod pocztowy: 02-676 Państwo: Polska

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl Tel.: +48 224587801

Faks: +48 224587803

Adres internetowy: www.uzp.gov.pl

Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

22/09/2023


Menu
Informacje
2124570