Przejdź do stopki

UWAGA!!! W dniu 17.11.2023 r. opublikowano informację z otwarcia ofert Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica

Umieszczony: 07.11.2023, Zakończony: 15.11.2023, Status przetargu: zakończony, Umieścił: D.KUZIEL

ZP. 271.10.2023                                                              Kamienica, dn. 24.11.2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710, 1812, 1933. ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3

01 – 248  Warszawa

CENA – 404 223,30 PLN

Liczba punktów - 100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1,  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

 

 

1

PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o.

Ul. Jana Kazimierza 3

01 – 248  Warszawa

Cena:  404 223,30 zł.

Kryterium ceny: 100,00

Łączna liczba punktów: 100,00

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

UWAGA!!! W dniu 17.11.2023 r. opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

UWAGA!! W  dniu  14.11.2023 r. przesunięto termin składania oferta oraz opublikowano zmodyfikowaną SWZ i załącznik nr 1 do SWZ

 

Kamienica, dn. 14.11.2023 r.

 

Numer postępowania: ZP.271.10.2023

 

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  pn.:

 

Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica

 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00480033 z dnia 07.11.2023 r.

 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  przedłuża się termin składania ofert do: 17.11.2023r. do godz. 10.00

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega  zmianie treść SWZ w następujący sposób:

 

- rozdz.14pkt1otrzymujenowe,następujące brzmienie:

 Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia: 16.12.2023 r.

 

- rozdz.16pkt2 otrzymujenowe,następujące brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  17.11.2023 r.,   do godz. 10:00.

 

                     - rozdz. 16 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.11.2023 r., o godzinie 10:30  

 

 

 

Jednocześnie informuję się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00480033 z dnia 07.11.2023 r. zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00492667/01 z dnia 14.11.2023 r.

UWAGA!!! W dniu 10.11.2023 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz zmodyfikowane załączniki do SWZ

 

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica

 SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy

Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7371386701

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Kamienica

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp1kamienica77@wp.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://www.sp1.kamienica.net.pl/

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy

Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP: 7371386931

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Kamienica

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp.kamienica@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: https://sp2kamienica.edupage.org/

Zamawiający 4

1.2.) Nazwa zamawiającego: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Sobieskiego w Zbludzy

Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP:7371193876

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: Zbludza

1.5.2.) Miejscowość: Zbludza

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: sp_zbludza@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.spzbludza.kamienica.net.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Na podstawie porozumienia Gmina Kamienica została upoważniona przez

trzy jednostki organizacyjne jako Zamawiający Wyznaczony, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia – zawarcia umowy generalnej, na podstawie której pozostałe jednostki organizacyjne zawrą umowy szczegółowe. Szczegółowy podział obowiązków określa zawarte porozumienie.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-99069719-7d47-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00480033

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044547/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.2 Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-99069719-7d47-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: : Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się ̨ przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 250 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420;

osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa i dystrybucja gazu do budynków na terenie Gminy Kamienica prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji

-odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca, który w trakcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy uzyska od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób dostęp do danych osobowych, zobowiązany jest do przetwarzania ich wyłącznie w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy oraz do zachowania ich w tajemnicy jak również do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy.

Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą oświadczenia o wypełnieniu obowiązków informacyjnych, przewidzianych w art. 13 oraz jeśli dotyczy art. 14 RODO (oświadczenia są ujęte w formularzu oferty – załączniku nr 1 do SWZ).

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.10.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa dostawa paliwa gazowego (gazu ziemnego wysokometanowego typu E) w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.) zwana dalej

„Prawo energetyczne”, obejmująca sprzedaż i dystrybucję paliwa gazowego na potrzeby Zamawiającego w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r. do instalacji znajdujących się w niżej wymienionych budynkach (miejscach odbioru):

Gmina Kamienica:

Budynek hali sportowej w Kamienicy, Kamienica 985, 34 – 608 Kamienica Budynek komunalny „Lecznica” w Kamienicy, Kamienica 417, 34 – 608 Kamienica Budynek Urzędu Gminy Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420

Budynek Komunalny „Stara Szkoła” Kamienica 43, 34 – 608 Kamienica

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Warszawy w Kamienicy, Kamienica 490, 34 – 608 Kamienica

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Matejki w Kamienicy, Kamienica 343, 34 – 608 Kamienica

Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola im. Jana Sobieskiego w Zbludzy, Zbludza 110, 34 – 608 Kamienica

Łączne, przewidywane zużycie paliwa gazowego (dla wszystkich miejsc odbioru) wynosi: 1087 000 kWh.

Podana przewidywana ilość zużycia paliwa gazowego (łączna oraz dla poszczególnych miejsc odbioru, zgodnie z załącznikiem nr 6 do SWZ) może odbiegać od faktycznego zużycia paliwa gazowego w okresie trwania umowy. Ilość ta ma jedynie charakter orientacyjny służący porównaniu złożonych ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu paliwa gazowego w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało żadne roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego. Wynagrodzenie Wykonawcy będzie obliczane według cen jednostkowych określonych w ofercie i ilości faktycznego zużycia paliwa gazowego w poszczególnych miejscach odbioru. Rozliczenia za sprzedaż i dystrybucję gazu będą dokonywane na podstawie wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego (danych przekazanych przez Operatora Systemu Dystrybucyjnego, zwanego dalej OSD), odrębnie dla każdego miejsca odbioru.

Wykonawca będzie dostarczał paliwo gazowe zgodnie z obowiązującymi standardami jakościowymi obsługi odbiorców.

Dostarczanie paliwa gazowego będzie odbywać się na podstawie umowy generalnej oraz na podstawie umów szczegółowych, określających postanowienia umowy sprzedaży i umowy świadczenia usług przesyłu i dystrybucji paliwa gazowego (umowy kompleksowe) i będzie wykonywane zgodnie z obowiązującym prawem, w szczególności na warunkach określonych przez Prawo energetyczne i rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy.

Na koszt przedmiotu zamówienia składa się:

opłata za zużycie (sprzedaż) gazu ziemnego,

opłata abonamentowa,

opłata dystrybucyjna stała,

opłata dystrybucyjna zmienna.

Do obowiązków Wykonawcy będzie również należało ewentualne wypowiedzenie umowy kompleksowej zawartej na czas nieokreślony oraz terminowe dokonanie wszelkich czynności i uzgodnień z OSD, niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany Sprzedawcy, poczynając od złożenia OSD zgłoszenia o zawarciu umowy na sprzedaż paliwa gazowego.

Zamawiający udzieli Wykonawcy stosownego pełnomocnictwa do przeprowadzenia niezbędnych formalności, aby było możliwe skuteczne zawarcie nowej umowy umożliwiające rozpoczęcie świadczenia w terminie określonym w pkt 5 SWZ. Zamawiający przekaże wszelkie brakujące dane do uzupełnienia wniosków zmiany Sprzedawcy. Przeprowadzenie tych czynności jest częścią przedmiotu umowy. Koszt zmiany Sprzedawcy ponosi Wykonawca.

Wykonawca odpowiedzialny będzie za całokształt, w tym za przebieg oraz terminowe wykonanie zamówienia, za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi określonymi dla przedmiotu zamówienia. Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zamówienia, rozumiana jako staranność profesjonalisty w działalności objętej przedmiotem niniejszego zamówienia.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 6 do SWZ oraz Projektowane postanowienia umowy stanowiące załącznik nr 7 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 09123000-7 - Gaz ziemny

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

09120000-6 - Paliwa gazowe 65210000-8 - Przesył gazu

65200000-5 - Przesył gazu i podobne usługi

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: od 2024-01-01 do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: W kryterium „Cena” można uzyskać maksymalnie 100 pkt. Oferta o najniższej cenie otrzyma 100 pkt, pozostałe proporcjonalnie mniej. Ostatecznie oferta otrzyma w tym kryterium zaokrągloną do dwóch miejsc po przecinku ilość punktów wynikającą z działania: Liczba punktów = ( Cmin/Cof ) * 100 * waga gdzie:- Cmin - najniższa cena spośród wszystkich ofert,- Cof - cena podana w ofercie.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo 4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Wyłącznie kryterium ceny Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 100

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020

r. poz. 833 ze zm.),

aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz.

U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) – w przypadku Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej lub aktualną zawartą umowę z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego (OSD) na świadczenie usług dystrybucji paliw gazowych na obszarze, na którym znajduje się miejsce dostarczania gazu – w przypadku Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej Sytuacja ekonomiczna lub finansowa: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 zamówienie obejmujące dostawę i dystrybucję gazu ziemnego o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych). Przez wartość zamówienia Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych zamówień obejmujących dostawę i dystrybucję gazu ziemnego w ramach jednej umowy. Przez jedno zamówienie Zamawiający rozumie sumę dostaw i dystrybucji gazu ziemnego w ramach jednej umowy.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający będzie żądał następujących podmiotowych środków dowodowych: 1) UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.),

Aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie dystrybucji paliw gazowych wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zgodnie z wymogami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 833 ze zm.) – dotyczy Wykonawców będących właścicielami sieci dystrybucyjnej albo podpisaną, aktualną umowę z OSD na świadczenie usług dystrybucji paliwami gazowymi, na obszarze, na którym znajdują się miejsca odbioru Zamawiającego – dotyczy Wykonawców nie będących właścicielami sieci dystrybucyjnej.

ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 SWZ),

zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SWZ,

oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, (art. 117 ust. 4 Pzp) (jeżeli dotyczy) - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 SWZ),

pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

 SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja

prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania, Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art.

108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6 SWZ.3. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.2. ppkt 1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ. 4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

 SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanych w Projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik do SWZ

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

 SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-15 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-15 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-14


Menu
Informacje
2070678