Przejdź do stopki

UWAGA!!! W dniu 14.12.2023 r. opublikowano informację z otwarcia ofert DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2024 ROKU

Umieszczony: 06.12.2023, Zakończony: 14.12.2023, Status przetargu: nowy, Umieścił: D.KUZIEL

ZP. 271.13.2023                                                                 Kamienica, dn. 27.12.2023 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2024 roku  Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Ul. Dworska 6

41 – 902 Bytom

Cena stały opust brutto: 0,2915 zł.

Liczba punktów - 100 pkt.

 

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1,  Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

 

 

1

EUROSPED PALIWA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

 Ul. Dworska 6

41 – 902 Bytom

Cena stały opust brutto:  0,2915 zł.

Kryterium ceny: 60,00

Kryterium termin dostawy : 40,00

Łączna liczba punktów: 100,00

 

 

 2

WAC – WOJ PALIWA Sp. z o.o. Sp. komandytowa

Ul. Kazimierza Wielkiego 24/1

33 – 330 Grybów

 

Cena stały opust brutto:  0,2583 zł.

Kryterium ceny: 58,49

Kryterium termin dostawy : 40,00

Łączna liczba punktów: 98,49

3

ARGE Paliwa Sp. z o.o.

Ul. Wielicka 22a

30 – 552 Kraków

Cena stały opust brutto:  0,1857 zł.

Kryterium ceny: 55,46

Kryterium termin dostawy : 40,00

Łączna liczba punktów: 95,46

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

 

UWAGA!!! W dniu 14.12.2023 r. opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiajacy zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

UWAGA!!! W dniu 08.12.2023 r. opublikowano odpowiedzi nza zapytania oraz zmodyfikowany załącznik nr 6 do SWZ

Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2024 ROKU

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzą zamawiający działający wspólnie

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

 1. Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274
 2. Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

1.8.) Informacje o pozostałych zamawiających działających wspólnie

Zamawiający 2

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Szczawie

 1. Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7371386581
 2. Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: Szczawa 167

1.5.2.) Miejscowość: Szczawa

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-607

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: zspig_szczawa@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://sp1szczawa.edu.pl

Zamawiający 3

1.2.) Nazwa zamawiającego: Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu

 1. Krajowy Numer Identyfikacyjny: NIP 7371216330
 2. Adres zamawiającego

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                          

 

1.5.1.) Ulica: Zalesie 265

1.5.2.) Miejscowość: Zalesie

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: spzalesie159@op.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: http://zspigzalesie.szkolnastrona.pl

1.9.) Podział obowiązków – zamówienie wspólne

Na podstawie porozumienia Gmina Kamienica została upoważniona przez dwie jednostki organizacyjne jako Zamawiający Wyznaczony, do przygotowania i przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia. Na podstawie przeprowadzonego postępowania zostanie zawarta odrębna umowa przez Gminę Kamienica oraz pozostałe jednostki organizacyjne. Szczegółowy podział obowiązków określa zawarte porozumienie.

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO W 2024 ROKU

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-92555eb0-941b-11ee-9ee7-e2087ac16d09

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00534858

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-12-06

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044547/03/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.2.1 DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-92555eb0-941b-11ee-9ee7-e2087ac16d09

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się ̨ przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne

 

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 250 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420;

osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym

z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dostawa oleju opałowego lekkiego w 2024 roku prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji ,

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;

w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

posiada Pani/Pan:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

nie przysługuje Pani/Panu:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wykonawca, który w trakcie udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy uzyska od Zamawiającego i od współpracujących z nim osób dostęp do danych osobowych, zobowiązany jest do przetwarzania ich wyłącznie w celu związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub realizacji umowy oraz do zachowania ich w tajemnicy jak również do podjęcia wszelkich kroków służących zachowaniu przetwarzanych danych osobowych w tajemnicy.

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.13.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Dostawy

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa w roku 2024 wg zapotrzebowania oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS (lub innego oleju opałowego lekkiego o parametrach równoważnych) na potrzeby Zamawiającego do

 

następujących budynków:

 1. Gmina Kamienica:

Ośrodek Zdrowia w Kamienicy, Kamienica 403, 34 – 608 Kamienica Remiza OSP w Kamienicy, Kamienica 426, 34 – 608 Kamienica Remiza OSP w Szczawie, Szczawa 406, 34 – 607 Szczawa

 1. Szkoła Podstawowa nr 1 im. 1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Szczawie, 34 – 607 Szczawa 167
 2. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Zalesiu, Zalesie 265, 34 – 608 Kamienica

 

 1. Przewidywana ilość oleju opałowego wynosi:
  1. dla Gminy Kamienica ok. 35 000 litrów
  2. dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Szczawie ok. 22 000 litrów
  3. dla Szkoły Podstawowej w Zalesiu ok. 20 000 litrów 4.2.6.) Główny kod CPV: 09135100-5 - Olej opałowy 4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

60100000-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2024-12-31

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym

postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena (marża lub opust brutto za 1 litr oleju opałowego) – 60 % Termin dostawy oleju opałowego – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Termin dostawy oleju opałowego

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak 5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada:

aktualną koncesję zezwalającą na obrót paliwami wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Sytuacja ekonomiczna lub finansowa Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.

Zdolność techniczna lub zawodowa

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres

 

prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał lub wykonuje co najmniej 1 dostawę (obejmującą również dostawy sukcesywne) oleju opałowego o wartości min. 100 000 zł brutto.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: Zamawiający nie będzie żądał podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących podmiotowych środków dowodowych:

UPRAWNIENIA DO PROWADZENIA OKREŚLONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ LUB ZAWODOWEJ, O ILE WYNIKA TO Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW:

Aktualną koncesję zezwalającą na obrót paliwami wydana przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. ZDOLNOŚĆ TECHNICZNA LUB ZAWODOWA:

Wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy zostały wykonane, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy.

Okres wyrażony w latach lub miesiącach, o których mowa powyżej liczy się wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji dostaw, wykonywanych wspólnie z innymi Wykonawcami, wykaz, o którym mowa powyżej dotyczy dostaw, w których wykonaniu Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył, a w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych, w których wykonywaniu bezpośrednio uczestniczył lub uczestniczy.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

 1. Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ lub inny podmiotowy środek dowodowy – dotyczy Wykonawcy, który polega na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby na zasadach na zasadach określonych w pkt 8.3 SWZ.
 2. Oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ – dotyczy wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia na zasadach określonych w pkt

10.6 SWZ.

 1. Odpis lub informację z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru w celu potwierdzenia, ze osoba działająca w imieniu Wykonawcy jest umocowana do jego reprezentowania.

Pełnomocnictwo, jeżeli Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik lub w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

 1. SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA.

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Nie

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

 1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania, Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej.
 2. Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:
  1. postępowania o udzielenie zamówienie publicznego, którego dotyczy;
  2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;
  3. ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.
 3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek, o których mowa w art. 108 ust. 1 i 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z pkt 6 SWZ.
 4. Warunek dotyczących uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o którym mowa w pkt 6.2. ppkt 2 SWZ, jest spełniony jeżeli co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej i zrealizuje dostawy, do których realizacji te uprawnienia są wymagane.
 5. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, o którym mowa w pkt 11.2. ppkt

 

1 SWZ składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do SWZ.

 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które dostawy wykonają poszczególni Wykonawcy – wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ.
 2. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Nie

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

 

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie 7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie uregulowanym w art. 454 – 455 ustawy Pzp oraz wskazanych poniżej:

Zmniejszenia/zwiększenia wielkości umownej dostaw z przyczyn niemożliwych wcześniej do przewidzenia przez Zamawiającego.

Zmniejszenia/zwiększenia wysokości wynagrodzenia przewidzianego w umowie, spowodowanego koniecznością zmniejszenia/zwiększenia wielkości umownej dostaw.

Zmiana umowy przewidująca zmianę wynagrodzenia wykonawcy (ceny) o kwotę wynikającą ze zmienionych stawek podatku VAT.

zmiana oznaczenia danych dotyczących zamawiającego i/lub wykonawcy. zmiany zakresu części zamówienia powierzonej podwykonawcom,

w przypadku, kiedy w umowie znajdują się oczywiste błędy pisarskie lub rachunkowe, a także zapisy, których wykonanie jest niemożliwe ze względu na obowiązujące przepisy prawa - w zakresie, który jest niezbędny dla wyeliminowania tych błędów.

pozostałe rodzaje zmian spowodowane następującymi okolicznościami: a) zmiana osób przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy, na inne spełniające warunki określone w SIWZ i innych osób kluczowych dla realizacji umowy np. osób reprezentujących strony b) zmiana w zakresie podwykonawcy i zakresu realizowanych przez niego robót jest możliwa po uprzedniej zgodzie Zamawiającego zgodnie z art. 6471 kc. Zmiana podmiotów trzecich na etapie realizacji zamówienia na zasobach, których Wykonawca opierał się wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, jeśli nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż wskazany na etapie postępowania o udzielenia zamówienia publicznego dotychczasowy podwykonawca, c) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, d) zmianie uległy przepisy prawne istotne dla realizacji przedmiotu umowy,

e) zmianie uległy stawki podatku VAT.

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-12-14 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-12-14 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2024-01-12


Menu
Informacje
2070636