Przejdź do stopki

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica

Umieszczony: 07.12.2022, Zakończony: 22.12.2022, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

ZP. 271.18.2022                                                             Kamienica, dn. 11.01.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, zadanie nr 2  Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbludza

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych,

Gazu oraz Centralnego Ogrzewania Roman Csorich

Ul. Morawskiego 9

33 – 340 Stary Sącz

CENA – 450 166,57,00 PLN

Liczba punktów - 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

1

Zakład Instalacji Wodno – Kanalizacyjnych,

Gazu oraz Centralnego Ogrzewania Roman Csorich

Ul. Morawskiego 9

33 – 340 Stary Sącz

Cena:  450 166,57 PLN

gwarancja: 40,00

Kryterium ceny: 60,00

Łączna liczba punktów: 100

2

PHU  „INKO 2001” K. Łukasik, K. Kaczor,

 J. Majewski Spółka jawna

Ul. Lwowska 220

33 – 300 Nowy Sącz

Cena:  562 359,10 PLN

gwarancja: 40,00

Kryterium ceny: 48,03

Łączna liczba punktów: 88,03

4

HYDROTECH – PLUS Karol Urbaniak

Pisarzowa 605

34 – 654 Męcina 

Cena:  623 609,84 PLN

gwarancja: 40,00

Kryterium ceny: 43,31

Łączna liczba punktów: 83,31

5

FSW INSTAL Waldemar Flis

Wola Zarczycka 20 G

37 – 311 Wola Zarczycka

Cena:  1 705 204,39 PLN

gwarancja: 40,00

Kryterium ceny: 15,84

Łączna liczba punktów: 55,84

6

Konsorcjum firm:

Lider konsorcjum:

MUR-BET Adam Dumana i Wspólnicy Sp.j

Gródek nad Dunajcem 99

33 – 318 Gródek nad Dunajcem

Partner konsorcjum

MUR-BET Adam Dumana

Gródek nad Dunajcem 99

33 – 318 Gródek nad Dunajcem

Cena:  576 363,71 PLN

gwarancja: 40,00

Kryterium ceny: 46,86

Łączna liczba punktów: 86,86

7

Zakład Sieci sanitarnych Zbigniew Kutryba Sp. z o.o.

Ul. Drogowców 6

32 – 400 Myślenice

Cena:  787 200,00 PLN

gwarancja: 40,00

Kryterium ceny: 34,31

Łączna liczba punktów: 74,31

 

ZP. 271.18.2022                                                               Kamienica, dn. 11.01.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, zadanie nr 1 Budowa zbiornika pojemnościowego  o pojemności 300 m3 na wodę pitną wraz ze stacją uzdatniania wody oraz infrastrukturą towarzyszącą
w miejscowości Zbludza

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

HYDROTECH – PLUS Karol Urbaniak

Pisarzowa 605

                                                           34 – 654 Męcina

                                                            CENA –1 346 859,00 PLN

                                                             Liczba punktów - 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

1

Usługi Remontowo Budowlane Grzegorz Gutkowski

Roztoka 102

34 - 606 Łukowica

Cena:  1 394 650,48 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 57,94

Łączna liczba punktów: 97,94

2

HYDROTECH – PLUS Karol Urbaniak

Pisarzowa 605

34 – 654 Męcina

 

Cena:  1 346 859,00 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 60

Łączna liczba punktów: 100

3

Konsorcjum:

Lider konsorcjum:

FSW INSTAL Waldemar Flis

Wola Zarczycka  20 G

37 – 311  Wola Zarczycka 

Partner konsorcjum:

Firma F.H.U. „FLISEK” s.c.

Ul. Nad Stojadłem 3

37 – 300 Leżajsk

Cena:  3 010 112,84 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 26,85

Łączna liczba punktów: 66,85

4

PBC Spółka z o.o.

Ul. Brodzińskiego 68

32 – 700 Bochnia

Cena: 1 390 736,94 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 58,11

Łączna liczba punktów: 98,11

 

INFORMACJA O OFERTACH ODRZUCONYCH

Zamawiający informuje że w przedmiotowym postępowaniu nie zostały odrzucone żadne oferty.

UWAGA!!! W dniu 22.12.2022 r. opublikowano informację z otwarcia ofert UWAGA!!! W dniu 22.12.2022 r. opublikowano informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć Zamawiający na wykonanie zadania

UWAGA W dniu 16.12.2022 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ UWAGA!!! W  dniu 15.12.2022 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 8.2 przedmiar robót

UWAGA!!! W  dniu 13.12.2022 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ, zmodyfikowaną SWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

Adres zamawiającego

1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a6c2e340-7604-11ed-94da-6ae0fe5e7159

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00480530

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-12-07

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal , udostępnionego również przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34

– 608 Kamienica 420;- osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Regulacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Kamienica, nr ZP.271.18.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.18.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

 4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Budowa zbiornika pojemnościowego o pojemności 300 m3 na wodę pitną wraz ze stacją uzdatniania wody oraz

infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Zbludza

Zamówienie obejmuje budowę zbiornika na wodę pitną o pojemności 300 m3 wraz ze stacją uzdatniania wody oraz infrastrukturą towarzyszącą w skład, której wchodzi bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe, szczelny zbiornik na wody technologiczne oraz zalicznikowa linia kablowa.

Parametry techniczne:

Zbiornik pojemnościowy na wodę pitną:

Powierzchnia zabudowy projektowanego obiektu: 155,13 m2 Powierzchnia pomieszczeń technicznych: 29,34 m2 Kubatura użytkowa (pojemność zbiorników) 299,76 m3 Ogólna kubatura obiektu 606,26 m3

Liczba kondygnacji 1

Wymiary obiektu:

wysokość : 3,85 m (część do magazynowania wody), 4,10 m (komora uzdatniania), wysokość maksymalna: 5,85 m

długość: 14,10 m (14,50 m z odsadzką fundamentu),

szerokość: 10,90 m ( 11,30 z odsadzką fundamentu).

Bezodpływowy zbiornik na nieczystości ciekłe:

Zbiornik wykonany zostanie z kręgów betonowych o średnicy Ø 1,0 m o objętości 3,0 m3

Zbiornik zostanie wyposażony w płytę pokrywową z włazem rewizyjnym o średnicy 600 mm oraz kominki wentylacyjne.

Zbiornik na wodę technologiczną:

Zbiornik wykonany zostanie jako bezodpływowy okresowo wybieralny wykonany z kręgów betonowych o średnicy Ø 1,0 m – objętość zbiornika 4,00 m3

Instalacja elektryczna zalicznikowa

Instalacja elektryczna zalicznikowa do zasilania pomieszczeń technicznych stacji uzdatniania zostanie wykonana z przewodów YKY 4x10 mm.

Projektowany budynek stacji uzdatniania wody wraz ze zbiornikiem dwukomorowym na wodę pitną zlokalizowano w centralnej części działki nr 505 miejscowość Zbludza, obręb Zbludza, Gmina Kamienica, powiat limanowski, województwo małopolskie.

Stację jak i zbiornik zostanie wykonany jako jeden obiekt z wydzielonymi komorami, żelbetowy, posadowiony na płycie żelbetowej, całkowicie obsypany ziemią, również od góry płyty stropowej. Grunt na zbiorniku jaki i skarpy zbiornika będą obsiane trawą co nie będzie zakłócało ładu przestrzennego i dobrze wkomponuje się w teren.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8.1 do SWZ, STWiORB stanowiąca załącznik nr 9.1 do SWZ, projekty techniczne stanowiące załącznik

nr 10.1 do SWZ,

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45240000-1 - Budowa obiektów inżynierii wodnej

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym

postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena – 60 % Okres gwarancji – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie      

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zbludza

Zamówienie obejmuję budowę sieci wodociągowej w miejscowości Zbludza. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie m.in. :

robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów pod montaż rurociągów sieci wodociągowej,

montażu rurociągów z rur PE SDR 11 PN16 o średnicach dn= 160 mm – długość 1370 mb,

montażu rurociągów PE SDR 11 PN16 o średnicach dn = 90 mm – długość 515 mb,

montażu hydrantów dn80 – 3 szt.,

montażu zasów odcinających dn 150 – 3 szt.,

montażu zasów odcinających dn 80 – 3 szt.,

przekroczenia potoku Zbludzkiego rurą PE DN50 metodą przewiertu sterowanego,

prób szczelności oraz płukania instalacji.

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8.2

do SWZ, STWiORB stanowiąca załącznik nr 9.2 do SWZ, projekt techniczny stanowiący załącznik nr 10.2 do SWZ. Kod CVP

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 18 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym

postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena – 60 % Okres gwarancji – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

zdolność występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

dla zadania częściowego nr 1 – 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);

dla zadania częściowego nr 2 – 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100);

W przypadku składania oferty jednocześnie na więcej niż 1 zadanie wystarczy, że Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku o wyższej wartości spośród zadań, na które oferta jest składana.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy wykazują łącznie.

zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

dla zadania częściowego nr 1 tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) :

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zbiornika na wodę pitna wraz ze stacją uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto;

lub

co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie zbiornika na wodę pitną o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto oraz co najmniej jedną robotę budowlane polegające na budowie stacji uzdatniania wody o wartości nie mniejszej niż 100 000,00 zł brutto.

Roboty mogą być wykonane w ramach odrębnych umów;

dla zadania częściowego nr 2 tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie sieci wodociągowej o wartości nie mniejszej niż 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych brutto).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww warunków musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.

Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn. co najmniej:

dla zadania częściowego nr 1:

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów których pełnić będzie funkcje kierownika budowy.

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w   zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów których pełnić będzie funkcje kierownika robót.

a) 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w   zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów których pełnić będzie funkcje kierownika robót.

dla zadania częściowego nr 2 :

1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności instalacyjnej w   zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów których pełnić będzie funkcje kierownika budowy.

Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo  budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej –ustawa z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394).Osoba wyznaczona na kierownika budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ)skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę:

dla zadania częściowego nr 1 – 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);

dla zadania częściowego nr 2 – 400 000,00 zł brutto (słownie: czterysta tysięcy złotych 00/100);

W przypadku składania oferty jednocześnie na więcej niż 1 zadanie wystarczy, że Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku o wyższej wartości spośród zadań, na które oferta jest składana.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie: nazwę i numer postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem miejsca siedziby,

ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziału 6 SWZ natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem 5 SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziały w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 7 pkt 5. SWZ odpowiednio przez Wykonawcę/ów który/rzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale 5 SWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-22 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-22 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2022-01-20

 


Menu
Informacje
1934409