Przejdź do stopki

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

Umieszczony: 08.03.2023, Zakończony: 30.03.2023, Status przetargu: zakończony, Umieścił: D. Kuziel

                                                                                      Kamienica, dnia 06.04.2023r.

Zamawiający:

GMINA KAMIENICA

Kamienica 420

34-608 Kamienica

                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

Dotyczy: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania o nr  ZP 271.2.2023.

 

Jednocześnie na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia informację
o unieważnieniu w/w postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne :

art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;”

 

 

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 30.03.2023 r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 20 000 000,00 zł. brutto. W niniejszym postępowaniu złożono 1 ofertę:

Oferta Nr 1 Przedsiębiorstwo  - Produkcyjno – Usługowo – Handlowe  WOLIMEX Eugeniusz  Wojak

Ul. Tarnowska 33, 34 – 600 Limanowa - cena brutto oferty: 26 047 447,88 zł brutto.

Oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia. Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do ceny najkorzystniejszej oferty.

 

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

UWAGA!!! W dniu 30.03.2023 r. opublikowano informację z otwarcia ofert UWAGA!!! W dniu 30.03.2023 r. opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

W dniu 24.03.2023 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz przykładowy rysunek biofiltra

W dniu 23.03.2023 r. przesunięto termin składania ofert oraz opublikowano odpowiedzi nr 3 na zapytania do SWZ oraz zmodyfikowaną SWZ oraz zmodyfikowany TOM 1 Projekt Techniczny branża elektryczna i AKPiA

W dniu 22.03.2023 r. opublikowano odpowiedzi nr 2 na zapytania do SWZ W dniu 20.03.2023 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz pozwolenie na budowę

W dniu 20.03.2023 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz pozwolenie na budowę

W dniu 13.03.2023 r. opublikowano załącznik nr 11 projekt techniczny branża budowlana dniu 10.03.2023 r. opublikowano projekt techniczny branża elektryczna i AKPiA oraz załączniki formalno prawne

 

                                                                                       Kamienica, dn. 23.03.2023 r.

 

Numer postępowania: ZP.271.2.2023

 

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) pn.:

 

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00126261 z dnia 2023-03-08

 

 

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań do treści SWZ zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  przedłuża się termin składania ofert do: 30.03.2023r. do godz. 10.00

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega  zmianie treść SWZ w następujący sposób:

 

- rozdz.15pkt1otrzymujenowe,następujące brzmienie:

 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 28.04.2023 r.

 

- rozdz.17pkt4 otrzymujenowe,następujące brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  30.03.2023 r.,   do godz. 10:00

 

                            - rozdz. 17 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  30.03.2023 r., o godzinie 10:30.

 

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/ , https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających  wszystkie wymagania Zamawiającego.

Jednocześnie informuję się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00126261 z dnia 08.03.2023 r. zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00148204/01 z dnia 23.03.2023r.

Do wiadomości:

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-70158d9c-bd99-11ed-b311-9aae6ad31be8

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00126261

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-03-08

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044547/01/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.5 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-70158d9c-bd99-11ed-b311-9aae6ad31be8

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się ̨ przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 250 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34

– 608 Kamienica 420;- osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy , nr ZP.271.2.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.2.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zamówienie obejmuje rozbudowę istniejącej oczyszczalni ścieków zgodnie z dokumentacją projektową oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenie na użytkowanie. Projektuje się budowlę zamykającą cały nowy ciąg technologiczny wraz z niezbędną infrastrukturą oraz zewnętrzne obiekty budowlane również nie będące budynkami takie jak :

zbiornik ścieków dowożonych,

przepływowy zbiornik ppoż. wraz z stanowiskiem do czerpania wody dla wozu strażackiego,

mur oporowy

nowy wylot ścieków oczyszczonych,

nowe przyłącze energetyczne ( z nasłupną stacją trafo)

Wewnątrz budowli będą zlokalizowane między innymi następujące obiekty:

nowoczesny stopień do mechanicznego oczyszczania ścieków,

dwuciągowe hybrydowe reaktory biologiczne z osadnikami wtórnymi,

zbiorniki cieków biostabilizacji

zbiorniki osadów nadmiernych

ciąg odwadniania i unieszkodliwiania osadów ściekowych

pomieszczeniem kraty hakowej

hermetyczne pomieszczenie pojemnika skratek

przepompownia

część biurowo szatniowa służącą obsłudze oczyszczalni ścieków.

Wszystkie elementy obiektu wyposażone zostaną w niezbędną infrastrukturą techniczną. Oczyszczalnia wybudowana zostanie jako jeden zamknięty obiekt w celu maksymalnej hermetyzacji procesów oczyszczania. W obiekcie wydzielono część biurową, szatniową i socjalną służącą obsłudze oczyszczalni. Dodatkowo w części kubatury wydzielono przestrzeń pomieszczenia biurowego w parterze obiektu z dostępem dla osób niepełnosprawnych i węzłem sanitarnym.

Ponadto w ramach przedmiotowego zamówienia należy wykonać niezbędną infrastrukturę wraz z sieciami i instalacjami i urządzeniami.

Zamówienie obejmuje również przeprowadzenie remontu istniejącego budynku oczyszczalni wraz ze zbiornikami. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej ujmie koszt rozruchu mechanicznego, hydraulicznego i technologicznego. Obiekt oczyszczalni zlokalizowany będzie na działce nr ew. 4715/1 w Kamienicy.

Wymagania dodatkowe:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do akceptacji rodzaju i jakości materiałów oraz urządzeń planowanych do wbudowania; Wykonawca nie może wbudować materiałów i urządzeń nie zaakceptowanych przez Zamawiającego,

Wykonawca będzie prowadził roboty budowlane zgodnie z wydanymi uzgodnieniami projektowymi, warunkami technicznymi oraz wydanymi zgodami m.in. zawartymi w dokumentacji projektowej

Obiekt w chwili odbioru musi nadawać się do użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowiązuje się do uzyskania wszelkich pozwoleń i decyzji oraz innych dokumentów koniecznych do oddania obiektu do użytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

Zamówienie obejmuje wykonanie rozruchu technologiczne oraz technicznego wybudowanej oczyszczalni.

Szczegółowy zakres robót przewidzianych do wykonania określony został w załączonej do SWZ dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót oraz przedmiarach robót (przedmiary robót mają charakter poglądowy).

4.2.6.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45252000-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy zakładów uzdatniania, oczyszczania oraz spalania odpadów 45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45320000-6 - Roboty izolacyjne

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45450000-6 - Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę

45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

45310000-3 - Roboty instalacyjne elektryczne

45223500-1 - Konstrukcje z betonu zbrojonego

45223210-1 - Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45252124-3 - Przepompowywanie

42912300-5 - Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody

42912350-0 - Urządzenia zakładu oczyszczania

45252127-4 - Roboty budowlane w zakresie oczyszczalni ścieków

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 24 miesiące

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena – 60 % Okres gwarancji – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

zdolność występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 2 000 000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.

zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie –wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył co najmniej 1 (jedną) robotę budowlaną, polegającą na budowie, przebudowie lub rozbudowie oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 500 m3 /dobę.

(Uwaga: Przez wykonanie 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie pojedynczą umowę lub jedno zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku gdy umowa obejmował kilka zleceń.) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww warunków musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.

Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn. co najmniej:

co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika budowy, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych. Niniejsza osoba musi podsiadać minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień), w tym przy budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 1 oczyszczalni ścieków o przepustowości minimum Qdśr = 500 m3 /dobę.

co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót ogólnobudowlanych posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń. Niniejsza osoba musi podsiadać minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień), w tym przy budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 1 oczyszczalni ścieków.

co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót w specjalności hydrotechnicznej posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej hydrotechnicznej. Niniejsza osoba musi podsiadać minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień ) w tym przy budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 1 oczyszczalni ścieków

co najmniej 1 osobą do pełnienia funkcji kierownika robót elektrycznych i AKPiA posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych. Niniejsza osoba musi podsiadać minimum 5-letnie doświadczenie na stanowisku Kierownika budowy lub robót (licząc od daty uzyskania odpowiednich uprawnień), w tym przy budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 1 oczyszczalni ścieków.

co najmniej 1 osobę do pełnienia funkcji kierownika robót drogowych posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności inżynieryjnej drogowej

co najmniej 1 osobą – technologa/ Kierownik Rozruchu– tj. osobę posiadającą wykształcenie wyższe techniczne o kierunku ochrona środowiska, inżynieria środowiska lub inżynieria sanitarna lub odpowiadające im równoważne. Niniejsza osoba musi podsiadać doświadczenie na stanowisku Technologa Rozruchu przy budowie, rozbudowie, przebudowie minimum 1 oczyszczalni ścieków mechaniczno-biologicznej o przepustowości min. Qdśr = 500 m3 /dobę na czynnym obiekcie.

W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii   Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku funkcji przez jedną osobę, w przypadku posiadania przez nią kilku rodzajów wymaganych uprawnień lub kwalifikacji.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:

oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w rozdziale 7 ust. 7 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w wrozdziale 7 ust. 7 SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania, następujących podmiotowych środków dowodowych, aktualnych na dzień złożenia tj.:

wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ)skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadane środki na rachunku bieżącym bądź zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem ,

w kwocie określonej przez Zamawiającego w pkt 5.2 ppkt c) SWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego ww. dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.9.) Zamawiający przewiduje uzupełnienie przedmiotowych środków dowodowych: Nie

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

Do oferty należy dołączyć:

oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 125 ust.1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 SWZ),

zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp) (jeżeli dotyczy) - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 SWZ),

pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Dokumenty wskazane powyżej należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 100 000,00 PLN (słownie: sto tysięcy 00/100 PLN) Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2023-03-27 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu;

gwarancjach bankowych;

gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia wadium podano w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy i powinno zawierać w szczególności wskazanie:

nazwę i numer postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem miejsca siedziby,

ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziały w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 ustawy Pzp.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-03-27 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-03-27 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-04-25


Pliki

ogłoszenie o zamówieniu 146.54 KB
SWZ 1252.7 KB
załączniki do SWZ 1511.95 KB
załączniki nr 10 STWiORB 2562.99 KB
pozwolenie na budowę 1243.17 KB
kanał tymczasowy 357.77 KB
SWZ zmodyfikowana 1250.79 KB
Przykładowy rysunek biofiltra 250.03 KB
Menu
Informacje
2070690