Przejdź do stopki

UWAGA!! W dniu 24.11.2021 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania oraz przesunięto termin składania ofert do dnia 03.12.2021 r. Pełnienie usługi inspektora nadzoru inwestorskiego nad zadaniem inwestycyjnym pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy”

Umieszczony: 17.11.2021, Zakończony: 26.11.2021, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

UWAGA W dniu 06.12.2021 r. opublikowano zestawienie złożonych ofert

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

 o wartości szacunkowej nie przekraczającej progu stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) określonego w  art. 2 ust. 1 pkt 1,

 Gmina Kamienica  prosi o przedstawienie oferty cenowej w następującym zakresie:

I. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rodzaj zamówienia: usługi

2. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

2.1 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest profesjonalne świadczenie usług nadzoru inwestorskiego, zgodnie z wymaganiami polskiego Prawa Budowlanego i wymogami Zamawiającego, nad zadaniem inwestycyjnym pn.: Rozbudowa  oczyszczalni ścieków w miejscowości Kamienicy, polegającym na zaprojektowaniu i wykonaniu rozbudowy oczyszczalni ścieków łącznie z uzyskaniem  pozwolenia na rozbudowę oczyszczalni ścieków, wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami oraz opracowaniami wymaganymi do prawidłowej realizacji inwestycji.

Zakres robót budowlanych  w ramach zadania pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy” będzie obejmował:

1)  Budowę nowego budynku oczyszczalni ścieków, a w nim:

- montaż nowego punktu zlewnego ścieków dowożonych wraz z remontem istniejącego zbiornika ścieków dowożonych oraz jego wyposażenie w nowe urządzenia;

- montaż nowej kraty zgrzebłowo-hakowej;

- budowa nowej przepompowni ścieków surowych i wyposażenie jej w nowe urządzenia;

- montaż nowej instalacji do oczyszczania mechanicznego ścieków ze skratek i piasku (sitopiaskownik) pracującej równolegle ze starym sitopiaskownikiem stanowiącym zapas eksploatacyjny – oba urządzenia należy zlokalizować w zaprojektowanym w oddzielnym budynku;

- budowa nowych zbiorników reaktorów biologicznych oraz ich organizacja w hybrydowej technologii przepływowej ze złożami stacjonarnymi i nowym wysokowydajnym systemem napowietrzania wraz z komunikacją na koronie zbiorników;

- budowa nowych osadników wtórnych wraz z ich wyposażeniem;

- budowa nowych cieków biostabilizacji – sztucznych rzek dla każdego z ciągów technologicznych i wyposażenie ich w urządzenia technologiczne;

- wykonanie nowej studni pomiarowej;

- budowa nowych zbiorników osadów nadmiernych (ZON) i wyposażenie ich w nowe urządzenia technologiczne;

- wykonanie nowych suchych pompowni osadu recyrkulowanego i nadmiernego dla każdego z ciągów technologicznych;

- wykonanie wspólnej stacji PIX z odrębnymi systemami dozującymi;

- wykonanie pomieszczenia dmuchaw z nowymi 4 szt. urządzeń;

- zainstalowanie prasy do odwadniania, higienizacji i granulacji osadu wraz z jego wyposażeniem;

- wykonanie pomieszczeń rozdzielni i agregatu wraz z wyposażeniem;

- wykonanie salki konferencyjnej.

2) W istniejącym budynku oczyszczalni:

- wykorzystanie istniejących zbiorników SBR na zbiorniki uśredniająco-retencyjne wraz z wyposażeniem ich w system odświeżania i mieszania ścieków surowych;

- wykonanie i wyposażenie w nowe pompy pompowni podającej ścieki na dwa nowe ciągi technologiczne;

- wykonanie na starym zbiorniku SBR części socjalnej dla potrzeb oczyszczalni ścieków;

3) Wykonanie wiaty/garażu dla wozu technicznego do obsługi sieci ;

4) Wykonanie centralnego systemu sterowania i wizualizacji pracy oczyszczalni;

5) Wykonanie monitoringu oczyszczalni (kamery);

6) Wykonanie nowej komunikacji wokół nowego budynku oczyszczalni – drogi i place;

7)  Przebudowa i/lub budowa instalacji i wewnątrzzakładowych i zewnętrznych sieci technologicznych, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, elektrycznych w zakresie niezbędnym do zapewnienia właściwego funkcjonowania oczyszczalni jako całości;

8)  Wykonanie robót ziemnych powiększających teren oczyszczalni – wydłużenie skarpy od strony rzeki i ulicy;

9)  Wykonanie odtworzenia i nasadzeń zieleni tam gdzie to będzie konieczne;

10)  Wykonanie nowego ogrodzenia i bramy wjazdowej;

11)  Przebudowa sieci energetycznej - zmiana miejsca zabudowy istniejącego transformatora o 1 słup;

2.2. Przedmiot zamówienia obejmuje pełnienie nadzoru technicznego i merytorycznego przez cały okres realizacji Inwestycji tj. zarządzanie zadaniami inwestycyjnymi, organizację, nadzór, koordynację i zakończenie całego procesu inwestycyjnego w następujących branżach:

a) branża sanitarna w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,

b) branża budowlana w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,

c) branża elektryczna w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń  elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) branża drogowa w specjalności inżynieryjnej drogowej.

Wykonawca do realizacji niniejszego zamówienia skieruje osoby, pełniące funkcję Inspektorów nadzoru inwestorskiego (w tym Koordynatora Zespołu Inspektorów Nadzoru), które będą wchodziły w skład Zespołu Inspektorów Nadzoru i będą uczestnikami procesu projektowego i budowlanego (w myśl przepisów Prawa budowlanego), a także będą czynnie uczestniczyły przez cały okres realizacji zamówienia oraz będą posiadać wymagane uprawnienia oraz doświadczenie zawodowe do pełnienia ww. funkcji.

2.3 W ramach niniejszego postępowania, wybrany Wykonawca będzie występować w charakterze przedstawiciela Zamawiającego w stosunku do Wykonawcy robót  budowlanych, który zostanie wybrany w wyniku postępowania przetargowego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kamienicy w formule zaprojektuj i wybuduj”.

2.4 Do obowiązków Inspektora należeć będzie;

NA ETAPIE POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO:

1) sporządzenie opisu przedmiotu zamówienia  na podstawie PFU oraz koncepcji rozbudowy oczyszczalni ścieków

2) sporządzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych

3) pomoc przy udzielaniu odpowiedzi na zapytania do SWZ

4) pomoc w weryfikacji złożonych ofert w postępowaniu przetargowym

 

NA ETAPIE PROJEKTOWANIA:

1)analiza i weryfikacja  dokumentacji technicznej, nadzór nad prawidłowym przebiegiem prac projektowych, zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, koncepcją rozbudowy oczyszczalni ścieków, SWZ  będącymi opisem przedmiotu zamówienia, przy jak najlepszym wykorzystaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia;

2) wyegzekwowania od projektanta uzupełnień lub poprawienia dokumentacji w trakcie jej realizacji w przypadku wykonywania jej niezgodnie z zamówieniem.

NA ETAPIE WYKONAWSTWA:

1) bieżąca kontrola zgodności wykonywanych prac z harmonogramem rzeczowo-finansowym robót; 6. podejmowanie działań w celu dotrzymania terminu realizacji budowy, a w przypadku zagrożenia terminu wcześniejszego informowania Zamawiającego o tym fakcie;

2) przeprowadzanie kontroli Wykonawcy w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia pomiarowe i sprzęt Wykonawcy posiadają ważną legalizację i odpowiadają wymogom norm;

3) zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie z warunkami umów i dokumentacją projektową dla wszystkich asortymentów robót;

4) sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowywanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, kontroli i archiwizacji dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych materiałów do obrotu;

5)  sprawdzanie i dokonywanie odbiorów robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych sieci i urządzeń technicznych;

6) wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikom robót poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych i urządzeń technicznych;

7) żądanie od kierownika budowy lub kierowników robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót;

8) kontrolowanie ilości i terminowości wykonywanych robót;

9) kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót;

10) uczestniczenie w dokonywaniu odbiorów technicznych, częściowych i końcowych inwestycji;

11) sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia robót;

12) sporządzenie pełnego rozliczenia finansowego nadzorowanej inwestycji;

13) dokonanie odbioru inwestycji po upływie terminu gwarancji;

14) składanie sprawozdań miesięcznych z postępu robót;

15) informowanie na bieżąco Zamawiającego o przebiegu postępu prac niezależnie od sprawozdań inspektorów nadzoru;

16) nadzorowanie budowy w takich odstępach czasu, aby była zapewniona skuteczność nadzoru – przy czym na etapie wykonawczym wymaga się obecności na terenie budowy min. 2 razy w tygodniu;

17) uczestnictwa, na wezwanie Zamawiającego, w ewentualnych przeglądach gwarancyjnych i pogwarancyjnych wykonanych robót, przy czym czynności te wykonywane będą w ramach wynagrodzenia wynikającego z Umowy i nie przysługuje w tym zakresie inne, dodatkowe wynagrodzenie.

18) nadzór nad całym procesem przekazywania oczyszczalni  do użytkowania;

Na wszystkich etapach prac Inspektor powinien wykonywać swoje obowiązki przy jak najlepszym wykorzystywaniu posiadanej wiedzy i doświadczenia.

Wartość zamówienia wg wyliczenia szacunkowego wynosi 16.945.648,56 zł. brutto., w tym:

- etap I -  2 300 000,00

- etap II – 14 415 648,56

Termin zakończenia umowy :  etap I do grudnia 2023 r. (planowany termin zakończenia)

etap II  do czerwca 2024 r.  (planowany termin zakończenia)

Wykonanie etapu II  uzależnione jest od otrzymania dofinansowania ze środków zewnętrznych.

Ostateczna wartość umowy oraz terminy wykonywania usługi zostaną ustalone na podstawie umowy na roboty budowlane, podpisanej z wykonawcą po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na I etap , planowanego do ogłoszenia na przełomie roku.

3. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71520000-9 - usługi nadzoru budowlanego, 71247000-1 - nadzór nad robotami budowlanymi

II. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

 2. Cena podana w ofercie winna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego.

3. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

4. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu cenowym" stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zaproszenia.

5. Wykonawca w formularzu ofertowym winien wskazać cenę za wykonanie usługi dla poszczególnych etapów. Zamawiający podpisze umowę z wykonawcą na I etap. Realizacja II etapu uzależniona jest od otrzymania dofinasowania ze środków zewnętrznych.

6. Zaproponowane ceny będą porównane z innymi ofertami. Z firmą, która przedstawi najkorzystniejszą ofertę zostanie podpisana umowa. Od decyzji zamawiającego nie przysługują środki odwoławcze.

III. OPIS WARUNKÓW JAKIE SPEŁNIAĆ MUSI WYKONAWCA: 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający następujące warunki dotyczące:

1) doświadczenia wykonawcy:

- wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie minimum jednej usługi obejmujących swoim zakresem nadzór inwestorski nad budową, przebudową, remontem lub modernizacją oczyszczalni ścieków o wartości robót co najmniej 2.000.000,00 zł (brutto) i udokumentowanie, że usługi te zostały wykonane w sposób należyty i prawidłowo ukończone,

2) Kwalifikacji zawodowych osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia:

Wykonawca winien dysponować:

- jedną osobą, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru posiadającą:

- uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie ogólnobudowlanym

- uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie instalacji sanitarnych

- uprawnienia do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń,

 - minimum 3–letnie doświadczenie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru nad robotami budowlanymi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych

- jedną osobą - technologa oczyszczania ścieków - tj. osobą, która posiada co najmniej 3 -letnie doświadczenie na stanowisku dot. technologii oczyszczania ścieków.

Zamawiający dopuszcza łączenie kilku zakresów przez jedną osobę w ramach jednego lub obu zadań wskazaną przez wykonawcę, pod warunkiem, że osoba ta spełnia łącznie wymagania wyżej wymaganym zakresie dot. uprawnień budowlanych i doświadczenia.

UWAGA:

Inspektor Nadzoru powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, z 2021 r. poz. 11, 234, 282, 784, 1986.)oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65).

3) sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- Wykonawca winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1000 000,00 zł.

 

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU :

a) wykazu usług, o których mowa w pkt III.1) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje/poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty,

b) wykazu osób, o których mowa w pkt. III.2) skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, wraz z imionami i nazwiskami tych osób oraz informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

c) dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczonych od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 1000000 zł.

V. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

VI . KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE: Cena – 100 %

VII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać do dnia: 26.11.2021 r. godz. 14:00 

 w siedzibie zamawiającego: Urząd Gminy Kamienica, 34-608 Kamienica 420

lub na adres e- mail: przetargi@gminakamienica.pl

 

Załącznikami do niniejszego zaproszenia są:

1) Formularz cenowy

2) wykaz usług

3) wykaz osób


Menu
Informacje
1559970