Przejdź do stopki

UWAGA!!! W dniu 13.11.2023 r. opublikowano informację z otwarcia ofert Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

Umieszczony: 19.10.2023, Zakończony: 13.11.2023, Status przetargu: zakończony, Umieścił: D. Kuziel

Zamawiający:

Gmina Kamienica

34-608 Kamienica 420

 

 

Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

na podstawie art. 255 pkt 5) ustawy prawo zamówień publicznych

 

Dotyczy:          postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pn. Odbudowa kładki do Szkoły w Szczawie

 

Zamawiający, na podstawie art. 255 ust. 5, art. 260 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) dalej: „ustawa” – zawiadamia równocześnie wykonawców o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, którego przedmiotem jest odbudowa kładki do Szkoły w Szczawie, ZP.271.9.2023.

            Zamawiający wskazuje, że stosownie do art. 255 pkt 5 ustawy pzp, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli         wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć.

W trakcie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, wystąpiła istotna zmiana okoliczności, która w ocenie Zamawiającego skutkuje koniecznością unieważnienie postępowania. Na realizację zadania objętego przedmiotowym postępowania Zamawiający otrzymał wstępną promesę z programu Polski Ład. Przedmiotowa promesa obejmuje również drugie zadanie pn. Odbudowa mostu w ciągu drogi gminnej nr 340199K Kamienica – Parysz na potoku Zbludza, objęte odrębnym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający, po otwarciu ofert powziął informację, iż warunkiem otrzymania dofinansowania z programu Polski Ład jest przeprowadzenie jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego obejmującego oba zadania, na które Zamawiający otrzymał promesę wstępną. W zawiązku z tym przeprowadzenie dwóch odrębnych postępowań skutkować będzie utratą dofinansowania. Powyższe jest istotną zmianą okoliczności powodującą, że dalsze prowadzenie postępowania nie leży w Interesie publicznym. Interes publiczny nie jest zdefiniowany w ustawie pzp. W innych aktach prawnych jego definicja określona jest jako uogólniony cel dążeń i działań, uwzględniający zobiektywizywane potrzeby ogółu społeczeństwa (np. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym). Odnosić zatem to pojęcie należy do pewnej korzyści dla społeczeństwa, wspólnoty lokalnej. Brak unieważnienia postępowania spowoduje, że Zamawiający będzie musiał sfinansować całość zamówienia z własnych środków, których nie posiada, co powoduje, iż aktualizuje się przesłanka mówiąca, iż dalsze prowadzenie postępowania nie leży w tej sytuacji w interesie publicznym. Dalsze prowadzenie postępowania skutkowałby albo koniecznością zaciągnięcia kredytu bądź rezygnację z realizacji innego zadania. Powyższe okoliczności (utrata otrzymanego już dofinansowania, konieczność zaciągnięcia kredytu) nie leżą w interesie publicznym, co wskazuje, iż uzasadnione jest unieważnienie przedmiotowego postępowania. Po unieważnienia przedmiotowego postępowania zostanie wszczęte nowe postępowanie z podziałem na 2 części zgodnie z warunkami przyznania dotacji w ramach programu Polski Ład.  Pozwoli to na  realizację zadania zgodnie z promesą i uchroni Zamawiającego przed utratą dofinansowania.

             Zamawiający informuje, że wobec czynności Zamawiającego przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej w terminach i zgodnie z zasadami określonymi w Dziale IX ustawy.

 

 

UWAGA!!! W dniu 13.11.2023 r. opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

UWAGA!!! W dniu 07.11.2023 przesunięto termin składania ofert oraz opublikowano odpowiedzi nr 5 na zapytania do SWZ

UWAGA!!! W dniu 06.11.2023 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ UWAGA!!! W dniu 03.11.2023 przesunięto termin składania ofert

W dniu 31.10.2023 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania nr 3 do SWZ oraz operat wodnoprawny

Uwaga!!! W dniu 27.10.2023 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania nr 2 do SWZ zmodyfikowaną SWZ oraz zmodyfikowany zał. nr 7 do SWZ

Uwaga!!! W dniu 25.10.2023 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz załącznik nr 8 przedmiar robót w wersji edytowalnej

 

Kamienica, dn. 07.11.2023 r.

 

Numer postępowania: ZP.271.9.2023

 

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  pn.:

 

Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00451892 z dnia 19.10.2023 r.

 

 

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań do treści SWZ zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  przedłuża się termin składania ofert do: 13.11.2023r. do godz. 10.00

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega  zmianie treść SWZ w następujący sposób:

 

- rozdz.15pkt1otrzymujenowe,następujące brzmienie:

 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 12.12.2023 r.

 

- rozdz.17pkt4 otrzymujenowe,następujące brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  13.11.2023 r.,   do godz. 10:00

 

                            - rozdz. 17 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  13.11.2023 r., o godzinie 10:30.

 

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/, https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających  wszystkie wymagania Zamawiającego.

 

Jednocześnie informuję się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00451892 z dnia 19.10.2023 r. zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00474809 z dnia 03.11.2023 r oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia  nr 2023/BZP 00479443/01 z dnia 07.11.2023 r.

 

Do wiadomości:

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Kamienica, dn.03.11.2023 r.

 

Numer postępowania: ZP.271.9.2023

 

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  pn.:

 

Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

 

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00451892 z dnia 19.10.2023 r.

 

 

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań do treści SWZ zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.)  przedłuża się termin składania ofert do: 09.11.2023r. do godz. 10.00

 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień   publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega  zmianie treść SWZ w następujący sposób:

 

- rozdz.15pkt1otrzymujenowe,następujące brzmienie:

 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 08.12.2023 r.

 

- rozdz.17pkt4 otrzymujenowe,następujące brzmienie:

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia  09.11.2023 r.,   do godz. 10:00

 

                            - rozdz. 17 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi w dniu  09.11.2023 r., o godzinie 10:30.

 

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ opublikowano na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/, https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających  wszystkie wymagania Zamawiającego.

Jednocześnie informuję się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00451892 z dnia 19.10.2023 r. zostało zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2023/BZP 00474809 z dnia 03.11.2023 r.

Do wiadomości:

 

Wszyscy uczestnicy postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-a8f29fb8-6e61-11ee-a60c-9ec5599dddc1

2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00451892

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2023-10-19

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2023/BZP 00044547/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.8 Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a8f29fb8-6e61-11ee-a60c-9ec5599dddc1

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się ̨ przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e- Zamówienia. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji” wynosi 250 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu: polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34

– 608 Kamienica 420;- osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad zadaniem pn. Odbudowa kładki do szkoły w Szczawie , nr ZP.271.9.2023 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.9.2023

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem inwestycji jest odbudowa kładki dla pieszych do szkoły w Szczawie, zlokalizowanej na rzece Kamienica w km 12+116,00 rzeki, w km 19+438,00 drogi wojewódzkiej nr 968, str. lewa;

Zakres robót objętych odbudową kładki do szkoły:

rozbiórka istniejącej uszkodzonej kładki na rzece Kamienica w km 12+116,00;

budowa nowej kładki dla pieszych na rzece Kamienica w km 12+116,00 (km 19+438,00 drogi wojewódzkiej nr 968, str. lewa)

budowa dojścia do kładki od strony szkoły na długości 20mb;

budowa odwodnienia kładki – korytko liniowe z systemową studnią z osadnikiem i odprowadzeniem wód opadowych do kanału deszczowego.

Parametry techniczne kładki:

szerokość obiektu 4,20m,

długość ustroju nośnego 28,80 m,

szerokość użytkowa kładki 3,40 m,

rozpiętość teoretyczna przęsła 25,60 m

światło poziome kładki 23,20 m

kąt ukosu podpór 900

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają: przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8 do SWZ, STWiORB stanowiąca załącznik nr 10 do SWZ, projekt budowlany i wykonawczy stanowiące załącznik nr 11 do SWZ.

4.2.6.) Główny kod CPV: 45220000-5 - Roboty inżynieryjne i budowlane

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45233140-2 - Roboty drogowe

4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 376 dni

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena – 60 % Okres gwarancji – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium:

inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

zdolność występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

sytuacja ekonomiczna lub finansowa – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: 300 000,00 zł (słownie: dwieście tysięcy złotych).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie sytuacji finansowej i ekonomicznej Wykonawcy wykazują łącznie.

zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie - wykonawca w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie, lub przebudowie, lub rozbudowie, lub odbudowie mostu lub kładki o wartości co najmniej 300 000,00 zł. brutto (Uwaga: Przez wykonanie 1 roboty budowlanej Zamawiający rozumie pojedynczą umowę lub jedno zlecenie wykonane w ramach umowy, w przypadku gdy umowa obejmował kilka zleceń.)

Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia ww warunek musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.

dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn. co najmniej:

osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności mostowej bez ograniczeń, W przypadku uprawnień dla osób dopuszcza się odpowiadające im równoważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub odpowiadające im kwalifikacje zawodowe uprawniające do projektowania/kierowania robotami budowlanymi w danej specjalności nabyte w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, pod warunkiem, że zachowują swoją ważność oraz z zastrzeżeniem przepisu art. 12 a ustawy Prawo budowlane i przepisów ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646 ze zm.).

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury.

Dokumenty, o których mowa w ust. 7 SWZ, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust.7, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ)skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej posiadane środki na rachunku bieżącym bądź zdolność kredytową w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem , w kwocie określonej przez Zamawiającego w pkt 5.2 ppkt c) SWZ.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego ww. dokumentu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej, Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SIWZ,

oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy  lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp) (jeżeli dotyczy) - (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 9 SWZ),

pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie przedmiaru robót

Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Dokumenty wskazane powyżej należy sporządzić w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Tak

6.4.1) Informacje dotyczące wadium:

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: 6 000,00 PLN (słownie: sześć tysięcy 00/100 PLN) Wadium musi zostać wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 2023-11-06 do godz. 10:00, według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach:

pieniądzu;

gwarancjach bankowych; gwarancjach ubezpieczeniowych;

poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 299). Szczegółowe informacje dotyczące sposobu wnoszenia wadium podano w SWZ.

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo powinno obejmować swym zakresem umocowanie do złożenia oferty lub do złożenia oferty i podpisania umowy i powinno zawierać w szczególności wskazanie:

nazwę i numer postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem miejsca siedziby,

ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziały w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2023-11-06 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: https://ezamowienia.gov.pl

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2023-11-06 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-12-05


Pliki

SWZ 1229.12 KB
ogłoszenie o zamówieniu 138.17 KB
załączniki do SWZ 4842.81 KB
SWZ zmodyfikowana 535.27 KB
pozwolenie wodnoprawne 1033.95 KB
SWZ po zmianie terminu 533.02 KB
SWZ po drugiej zmianie terminu 533.82 KB
Menu
Informacje
2070645