Przejdź do stopki

Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Umieszczony: 22.11.2022, Zakończony: 09.12.2022, Status przetargu: nowy, Umieścił: D. Kuziel

Kamienica, dnia 07.02.2023 r.

Zamawiający:

GMINA KAMIENICA

Kamienica 420

34-608 Kamienica

                                                                                             

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

 

 Dotyczy: Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zadanie nr 2  Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr 2137 w Szczawie wraz z dojazdem na działce nr 1265 oraz Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego nr 1448/1 w Szczawa , drobne prace na działce nr 1451

 

 

 

Działając na podstawie art. 260 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U.
z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  – dalej: ustawa Pzp, Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu niniejszego postępowania o nr  ZP 271.17.2022.

 

Jednocześnie na podstawie art. 260 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia informację
o unieważnieniu w/w postępowania na stronie internetowej prowadzonego postępowania.

 

Uzasadnienie prawne :

art. 255 pkt 3 ustawy Pzp, który stanowi: – „Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty;”

Uzasadnienie faktyczne

W dniu 12.12.2022 r. przed otwarciem ofert, Zamawiający zamieścił na stronie internetowej prowadzonego postępowania informację o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia w wysokości 455 000,00 zł brutto. W niniejszym postępowaniu złożono 9 ofert.Najniższą cenę: 446 537,70 zł brutto  zaoferował Wykonawca Usługi Stolarskie Marcin Szczęśniak z siedzibą w Spytkowicach. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu przedłożył dokumenty(dowody określające, że wskazane w wykazie roboty budowlane zostały wykonane należycie), które budziły wątpliwości Zamawiającego. Na podstawie ogólnodostępnych informacji wątpliwości budził czasookres, w którym zostały wykonane roboty wskazane w przedłożonych referencjach, a także wartość zrealizowanych  robót. Ponadto z dostępnych informacji wynikało ,że roboty budowlane wykonane w ramach zadania Leśny Park Wiejska w gminie Otwock dotyczące dostawy i montażu  małej architektury (część nr 1) oraz dostawy i montażu elementów siłowni plenerowych (część nr 6) zostały wykonane przez innego wykonawcę niż wystawca referencji. W związku z powyższym Zamawiający dwukrotnie zwrócił się do wykonawcy o wyjaśnienie przedmiotowych wątpliwości. Wykonawca we wskazanym przez Zamawiającego terminie nie udzielił żadnych wyjaśnień. Ponadto Zamawiający zwrócił się bezpośrednio do Urzędu Miasta
i Gminy Otwock  z prośbą o udzielenie informacji dotyczących realizowanej inwestycji. Otrzymane od Urzędu Miasta i Gminy Otwock dokumenty nie potwierdziły informacji zawartych w referencjach złożonych przez Wykonawcę Usługi Stolarskie Marcin Szczęśniak z siedzibą w Spytkowicach.

W związku z powyższym Zamawiający uznał, że dokumenty złożone przez Wykonawcę nie potwierdzają spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu. W związku z tym oferta Wykonawcy Usługi Stolarskie Marcin Szczęśniak z siedzibą w Spytkowicach podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. b)  ustawy Pzp.

Następnie Zamawiający przystąpił do badania i oceny kolejnej oferty złożonej przez Wykonawcę IMSTUDIO.PL Marcin Waśko z siedzibą w Nowym Sączu na kwotę 450 879,00 zł. brutto. W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający wezwał Wykonawcę na podstawie art. 128 ust. 1 ustawy pzp do złożenia wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wraz z dowodami określającymi, że roboty budowlane wskazane w wykazie robót zostały wykonane należycie. Wykonawca w odpowiedzi na przedmiotowe wezwanie nie uzupełnił dokumentów.  W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 2) lit. c) ustawy Pzp. 

 W związku z tym kolejną ofertą jest oferta złożona przez firmę F.B. MORCIN Krzysztof Jagieła z siedzibą w Ochotnicy Dolnej na  kwotę 580 525,82 zł. brutto.

 Z powyższego wynika, że oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia.

Zatem powyższe okoliczności stanowią, zgodnie z art. 255 pkt 3 ustawy Pzp podstawę do unieważnienia niniejszego postępowania.

 

Pouczenie:

Na czynność unieważnienia postępowania, przysługują środki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w dziale IX ustawy Pzp (art. 505–590).

ZP. 271.17.2022                                                                                                                                Kamienica, dn. 05.01.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

PO POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

 

 

Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zadanie nr 1  Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr 2180, 2181
 w Kamienicy

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

IMSTUDIO.PL Marcin Waśko

Ul. Grunwaldzka 178

33 – 300 Nowy Sącz

CENA – 343 879,00 PLN

Liczba punktów - 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

1

IMSTUDIO.PL Marcin Waśko

Ul. Grunwaldzka 178

33 – 300 Nowy Sącz

Cena:  343 879,00 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 60

Łączna liczba punktów: 100

2

ZIBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Kamienica 1000

34-608 Kamienica

Cena:  688 579,36 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 29,96

Łączna liczba punktów: 69,96

3

HYDROTECHNIKA Andrzej Gamoń

Łukowica 181

34 – 606 Łukowica

Cena:  592 166,39 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 34,84

Łączna liczba punktów: 74,84

4

Grupa EPX Paweł Matera

Pustków 288

39 – 205 Pustków

Cena:  430 416,14 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 47,94

Łączna liczba punktów: 87,94

5

Baugart Sp. z o.o.

Ul. Floriana 7

44 – 190 Knurów

Cena:  568 566,47 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 36,29

Łączna liczba punktów: 76,29

6

Biuro Techniczne

Usługi Budowlane Artur Żądło

34 – 745 Spytkowice 91

Cena:  659 433,09 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 31,29

Łączna liczba punktów: 71,29

7

Usługi  Stolarskie Marcin Szcześniak

Spytkowice 575

34 – 745 Spytkowice

Cena:  346 500,00 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 59,54

Łączna liczba punktów: 99,54

8

Active Line Marcin Taczalski

Ul. Wojciechowska 7F

20 – 704 Lublin

Cena:  913 330,87 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 22,59

Łączna liczba punktów: 62,59

9

PBM Sułkowscy Sp. J

Ul. Fabryczna 1D

34 – 600 Limanowa

Cena:  410 824,65 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 50,22

Łączna liczba punktów: 90,22

11

BS OGRODY Bartłomiej Stanisławczyk

Laskowa 510

34 – 602 Laskowa

Cena:  639 892,01 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 32,24

Łączna liczba punktów: 72,24

 

                                              

ZP. 271.17.2022 r.                                                            Kamienica, dn. 02.01.2023 r.

 

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU CZYNNOŚCI OCENY OFERT I WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ O POWTÓRZENIU CZYNNOŚCI BADANIA I OCENY OFERT

 

 

Zamawiający Gmina Kamienica zawiadamia o unieważnieniu czynności oceny ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu nr ZP.271.17.2022 , pn. Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zadanie nr 1  Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr 2180, 2181 w Kamienicy, oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.

 

 

Uzasadnienie:

 

Po dokonaniu czynności wyboru najkorzystniejszej oferty w dniu 30.12.2022 r. Zamawiający dopatrzył się uchybienia w toku czynności oceny ofert  oraz uznał, że ze względu na skomplikowany i specyficzny zakres zamówienia konieczne jest ponowne przeanalizowanie ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu.  Tym samym Zamawiający podjął decyzję o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert, opierając się na podstawowych zasadach prawa zamówień publicznych oraz na orzecznictwie, tu m.in. KIO z dnia 23 września 2010 r. KIO 1939/10, zgodnie z którym: „W ocenie Izby Zamawiający  ma każdorazowo prawo do samoistnego podjęcia decyzji o powtórzeniu dokonanych przez siebie czynności w toku postępowaniu  o udzielenie zamówienia publicznego o ile uzna, że dokonane uprzednio czynności  są obarczone wadą lub zachodzą inne okoliczności uzasadniające ich unieważnienie.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty oraz zawiadamia o powtórzeniu czynności badania i oceny ofert.

ZP. 271.17.2022 r.                                                                                                                                   Kamienica, dn. 30.12.2022 r.

 

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

 

 

Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe, zadanie nr 1  Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr 2180, 2181
 w Kamienicy

Zamawiający Gmina Kamienica działając na mocy art. 253 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, zawiadamia, że jako najkorzystniejsza wybrana została oferta złożona przez:

 

IMSTUDIO.PL Marcin Waśko

Ul. Grunwaldzka 178

33 – 300 Nowy Sącz

CENA – 343 879,00 PLN

Liczba punktów - 100 pkt.

 

Uzasadnienie wyboru:

Oferta najkorzystniejsza wybrana została zgodnie z art. 239 ust. 1 Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

Oferta otrzymała najwyższą liczbę punktów, tj. 100, obliczoną zgodnie ze wzorem określonym w specyfikacji warunków zamówienia.

Ponadto Zamawiający przedstawia nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

 

Nr

Nazwa i adres

Szczegóły

1

IMSTUDIO.PL Marcin Waśko

Ul. Grunwaldzka 178

33 – 300 Nowy Sącz

Cena:  343 879,00 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 60

Łączna liczba punktów: 100

2

ZIBUD Spółka z o.o. Spółka komandytowa

Kamienica 1000

34-608 Kamienica

Cena:  688 579,36 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 29,96

Łączna liczba punktów: 69,96

3

HYDROTECHNIKA Andrzej Gamoń

Łukowica 181

34 – 606 Łukowica

Cena:  592 166,39 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 34,84

Łączna liczba punktów: 74,84

4

Grupa EPX Paweł Matera

Pustków 288

39 – 205 Pustków

Cena:  430 416,14 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 47,94

Łączna liczba punktów: 87,94

5

Baugart Sp. z o.o.

Ul. Floriana 7

44 – 190 Knurów

Cena:  568 566,47 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 36,29

Łączna liczba punktów: 76,29

6

Biuro Techniczne

Usługi Budowlane Artur Żądło

34 – 745 Spytkowice 91

Cena:  659 433,09 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 31,29

Łączna liczba punktów: 71,29

7

Usługi  Stolarskie Marcin Szcześniak

Spytkowice 575

34 – 745 Spytkowice

Cena:  346 500,00 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 59,54

Łączna liczba punktów: 99,54

8

Active Line Marcin Taczalski

Ul. Wojciechowska 7F

20 – 704 Lublin

Cena:  913 330,87 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 22,59

Łączna liczba punktów: 62,59

9

PBM Sułkowscy Sp. J

Ul. Fabryczna 1D

34 – 600 Limanowa

Cena:  410 824,65 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 50,22

Łączna liczba punktów: 90,22

11

BS OGRODY Bartłomiej Stanisławczyk

Laskowa 510

34 – 602 Laskowa

Cena:  639 892,01 PLN

gwarancja: 40

Kryterium ceny: 32,24

Łączna liczba punktów: 72,24

UWAGA!!! W dniu 12.12.2022 r.  opublikowano informację z otwarcia ofert

UWAGA!!! W dniu 12.12.2022 r.  opublikowano informację o kwocie jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania

UWAGA!!! W dniu 07.12.2022 r. przesunięto termin składania ofert oraz opublikowano zmodyfikowaną SWZ oraz odpowiedzi na zapytania do SWZ

UWAGA!!! W dniu 08.12.2022 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ

UWAGA!!! W dniu 06.12.2022 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ

UWAGA!!! W dniu 05.12.2022 r. opublikowano odpowiedzi na zapytania do SWZ oraz zmodyfikowany załącznik nr 7

UWAGA!!! W dniu 02.12.2022 r. przesunięto termin składania ofert oraz opublikowano zmodyfikowaną SWZ

 

Kamienica, dn. 07.12.2022 r.

 

Numer postępowania: ZP.271.17.2022

 

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn.:

 

Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

 

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00451998/01 z dnia 2022-11-22

 

 

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań do treści SWZ zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przedłuża się termin składania ofert do: 12.12.2022r. do godz. 10.00

- rozdz.15pkt1otrzymujenowe,następujące brzmienie:

 Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 10.01.2023 r.

- rozdz.17pkt4 otrzymujenowe,następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 12.12.2022 r. do godz. 10:00

- rozdz. 17 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica, w dniu 12.12.2022 r. o godz. 10:30, poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

 

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających  wszystkie wymagania Zamawiającego.

Jednocześnie informuję się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00451998/01 z dnia 22.11.2022 r. zostało z zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00472429/01 z dnia 02.12.2022r. oraz ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00480176/01 z dnia 07.12.2022r.

Do wiadomości:

Wszyscy uczestnicy postępowania

 

Numer postępowania: ZP.271.17.2022

 

 

Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert

Zawiadomienie o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)

 

Dotyczy: Zamówienia w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) pn.:

 

Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00451998/01 z dnia 2022-11-22

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań do treści SWZ zgodnie z art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) przedłuża się termin składania ofert do: 09.12.2022r. do godz. 10.00

Działając na podstawie art. 286 ust. 1, 3, 5 i 7 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień   publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.)  zwanej dalej „ustawą” niniejszym zawiadamiam, iż ulega  zmianie treść SWZ w następujący sposób:

- rozdz.15pkt1otrzymujenowe,następujące brzmienie:

Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 07.01.2023 r.

- rozdz.17pkt4 otrzymujenowe,następujące brzmienie:

Ofertę należy złożyć Zamawiającemu za pośrednictwem miniPortalu w terminie do dnia 09.12.2022 r. do godz. 10:00

 - rozdz. 17 pkt 5 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

Otwarcie ofert nastąpi za pośrednictwem miniPortalu w siedzibie Zamawiającego – Urząd Gminy Kamienica, Kamienica 420, 34-608 Kamienica, w dniu 09.12.2022 r. o godz. 10:30, poprzez użycie aplikacji do odszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu.

Udzielone odpowiedzi na pytania do treści SWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej prowadzonego postępowania: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica , www.kamienica.net.pl w terminie umożliwiającym Wykonawcom złożenie ofert uwzględniających  wszystkie wymagania Zamawiającego.

Jednocześnie informuję się, że ogłoszenie o zamówieniu nr 2022/BZP 00451998/01 z dnia 22.11.2022 r. zostało z zmienione ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr 2022/BZP 00472429/01 z dnia 02.12.2022r.

 

 

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu Roboty budowlane

Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

 

 

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Rola zamawiającego

Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego

1.2.) Nazwa zamawiającego: GMINA KAMIENICA

Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 491892274

Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: 420

1.5.2.) Miejscowość: Kamienica

1.5.3.) Kod pocztowy: 34-608

1.5.4.) Województwo: małopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL218 - Nowosądecki

1.5.7.) Numer telefonu: 183323004 wew. 35

1.5.8.) Numer faksu: 183323051

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl

1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamienica.net.pl

1.6.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.7.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

 

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogłoszenie dotyczy:

Zamówienia publicznego

2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie

2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:

Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe

2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-30ed2eda-6a58-11ed-abdb-a69c1593877c

2.5.) Numer ogłoszenia: 2022/BZP 00451998/01

2.6.) Wersja ogłoszenia: 01

2.7.) Data ogłoszenia: 2022-11-22 13:17

2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Tak

2.9.) Numer planu postępowań w BZP: 2022/BZP 00021597/02/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postępowań:

1.1.4 Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

2.11.) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie wykonawcy, o których mowa w art. 94 ustawy: Nie

2.14.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Tak

2.15.) Nazwa projektu lub programu

Zamówienie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

2.16.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

 

SEKCJA III – UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTÓW ZAMÓWIENIA I KOMUNIKACJA

3.1.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania

https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

3.2.) Zamawiający zastrzega dostęp do dokumentów zamówienia: Nie

3.4.) Wykonawcy zobowiązani są do składania ofert, wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, oświadczeń oraz innych dokumentów wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej: Tak

3.5.) Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami - adres strony internetowej: https://bip.malopolska.pl/ugkamienica

3.6.) Wymagania techniczne i organizacyjne dotyczące korespondencji elektronicznej: W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem dedykowanego formularza dostępnego na ePUAP https://epuap.gov.pl/wps/portal , udostępnionego również przez miniPortal (Formularz do komunikacji) https://miniportal.uzp.gov.pl/ oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej: przetargi@gminakamienica.pl. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz formularza do komunikacji. Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB. Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na Liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

3.8.) Zamawiający wymaga sporządzenia i przedstawienia ofert przy użyciu narzędzi elektronicznego modelowania danych budowlanych lub innych podobnych narzędzi, które nie są ogólnie dostępne: Nie

3.12.) Oferta - katalog elektroniczny: Nie dotyczy

3.14.) Języki, w jakich mogą być sporządzane dokumenty składane w postępowaniu:

polski

3.15.) RODO (obowiązek informacyjny): ): Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Kamienica, 34 – 608 Kamienica 420;- osobą do kontaktu w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych osobowych, z którym można skontaktować pod adresem e-mail: iod@kamienica.org.pl Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. Rewitalizacja Gminy Kamienica poprzez zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe , nr ZP.271.17.2022 prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji - odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 74 ustawy Pzp; - Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; - w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; posiada Pani/Pan:− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia

przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***; − prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; nie przysługuje Pani/Panu:− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;− na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO

 

SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

4.1.) Informacje ogólne odnoszące się do przedmiotu zamówienia.

4.1.1.) Przed wszczęciem postępowania przeprowadzono konsultacje rynkowe: Nie

4.1.2.) Numer referencyjny: ZP.271.17.2022

4.1.3.) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

4.1.4.) Zamawiający udziela zamówienia w częściach, z których każda stanowi przedmiot odrębnego postępowania: Nie

4.1.8.) Możliwe jest składanie ofert częściowych: Tak

4.1.9.) Liczba części: 2

4.1.10.) Ofertę można składać na wszystkie części

4.1.11.) Zamawiający ogranicza liczbę części zamówienia, którą można udzielić jednemu wykonawcy: Nie

4.1.13.) Zamawiający uwzględnia aspekty społeczne, środowiskowe lub etykiety w opisie przedmiotu zamówienia: Nie

4.2. Informacje szczegółowe odnoszące się do przedmiotu zamówienia:

Część nr 1

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 1 Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr 2180, 2181 w Kamienicy

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr 2180, 2181 w Kamienicy. Zamówienie obejmuje m.in.

wykonanie robót przygotowawczych obejmujących powierzchniowe oczyszczenie terenu, ścinanie i karczowanie zagajników,

wykonanie robót ziemnych

-wykonanie ścieżek spacerowych i utwardzenia pod przyrządy do ćwiczeń i ławostoły

dostawę i montaż drewnianej altany o rzucie sześciokąta i średnicy 6 m - 1 szt.,

dostawę i montaż drewnianej altany o rzucie sześciokąta i średnicy 4,5 m - 1 szt.

dostawę i montaż drewnianych kładek dla pieszych - 2 szt.

dostawę i montaż przyrządów do ćwiczeń:

Orbitrek - 1 szt.

wyciąg górny, wyciskanie siedząc- 1 szt.

dostawę i montaż ławostołów - 2 szt.

dostawę i montaż ławek parkowych - 18 szt.,

dostawę i montaż koszy na śmieci - 13 szt.

dostawę i montaż tablic informacyjnych - 2 szt.

dostawę i montaż tablic informacyjnych obrotowych (światowidy) - 5 szt.

roboty wykończeniowe i porządkowe,

wykonanie dojazdów i miejsc postojowych

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8.1

do SWZ, STWiORB stanowiąca załącznik nr 9.1 do SWZ, projekt zagospodarowania terenu stanowiący załącznik nr 10.1 do SWZ, projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 11.1 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena – 60 % Okres gwarancji – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

Część 2

4.2.2.) Krótki opis przedmiotu zamówienia

Zadanie nr 2 Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr 2137 w Szczawie wraz z dojazdem na

działce nr 1265 oraz Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego nr 1448/1 w Szczawa, drobne prace na działce nr 1451

Przedmiot zamówienia obejmuje budowę Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr 2137 w Szczawie wraz z dojazdem na działce nr 1265 oraz rewitalizację Parku rekreacyjno – wypoczynkowego nr 1448/1 w Szczawa, drobne prace na działce nr 1451.

Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego na działce nr 2137 w Szczawie wraz z dojazdem na działce nr 1265

Zamówienie obejmuje m.in.:

wykonanie robót przygotowawczych obejmujących powierzchniowe oczyszczenie terenu, ścinanie i karczowanie zagajników, odmładzanie starszych drzew

wykonanie robót ziemnych

wykonanie ścieżek spacerowych i utwardzenia pod przyrządy do ćwiczeń i ławostoły:

wykonanie umocnienia skarpy

dostawę i montaż drewnianej altany o rzucie sześciokąta i średnicy 6 m - 1 szt.

dostawę i montaż drewnianej altany o rzucie sześciokąta i średnicy 4,5 m - 2 szt.

dostawę i montaż przyrządów do ćwiczeń:

Orbitrek - 1 szt.

Wyciąg górny, wyciskanie siedząc - 1 szt.

Biegacz - 1 szt.

Twister wahadło - 1 szt.

Ławka prostownik pleców - 1 szt.

dostawę i montaż ławostołów z zadaszeniem - 2 szt.

dostawę i montaż ławek parkowych - 3 szt.

dostawę i montaż koszy na śmieci - 7 szt.

dostawę i montaż tablicy informacyjnej - 1 szt.

dostawę i montaż tablic informacyjnych obrotowych (światowidy) - 4 szt.

wykonanie ogrodzenia,

wykonanie robót wykończeniowych obejmujących plantowanie skarp oraz wykonanie trawników,

wykonanie dojazdów i miejsc postojowych,

Rewitalizacja Parku rekreacyjno – wypoczynkowego nr 1448/1 w Szczawa, drobne prace na działce nr 1451 Zamówienie obejmuje dostawę i montaż ogrodzenia drewnianego z okrąglaków

Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera przedmiar robót stanowiący załącznik nr 8.2

do SWZ, STWiORB stanowiąca załącznik nr 9.2 do SWZ, projekt zagospodarowania terenu stanowiący załącznik nr 10.2 do SWZ, projekt wykonawczy stanowiący załącznik nr 11.2 do SWZ

4.2.6.) Główny kod CPV: 45111291-4 - Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

4.2.7.) Dodatkowy kod CPV:

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowę 45112711-2 - Roboty w zakresie kształtowania parków 4.2.8.) Zamówienie obejmuje opcje: Nie

4.2.10.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: do 2023-05-10

4.2.11.) Zamawiający przewiduje wznowienia: Nie

4.2.13.) Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu wykonawcy zamówień na podobne usługi lub roboty budowlane: Nie

4.3.) Kryteria oceny ofert:

4.3.1.) Sposób oceny ofert: Wybór oferty zostanie dokonany w oparciu o przyjęte w niniejszym

postępowaniu kryteria oceny ofert przedstawione poniżej: Cena – 60 % Okres gwarancji – 40% Sposób oceny ofert w oparciu o powyższe kryteria podano w SWZ.

4.3.2.) Sposób określania wagi kryteriów oceny ofert: Procentowo

4.3.3.) Stosowane kryteria oceny ofert: Kryterium ceny oraz kryteria jakościowe

Kryterium 1

4.3.5.) Nazwa kryterium: Cena

4.3.6.) Waga: 60

Kryterium 2

4.3.4.) Rodzaj kryterium: inne.

4.3.5.) Nazwa kryterium: Okres gwarancji

4.3.6.) Waga: 40

4.3.10.) Zamawiający określa aspekty społeczne, środowiskowe lub innowacyjne, żąda etykiet lub stosuje rachunek kosztów cyklu życia w odniesieniu do kryterium oceny ofert: Nie

 

SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

5.1.) Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak

5.2.) Fakultatywne podstawy wykluczenia:

Art. 109 ust. 1 pkt 4

5.3.) Warunki udziału w postępowaniu: Tak

5.4.) Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy Pzp określa następujące warunki udziału w postępowaniu:

zdolność występowania w obrocie gospodarczym – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, ile wynika to z odrębnych przepisów - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie,

sytuacja ekonomiczna lub finansowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż:

dla zadania częściowego nr 1 – 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);

dla zadania częściowego nr 2 – 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);

W przypadku składania oferty jednocześnie na więcej niż 1 zadanie wystarczy, że Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku o wyższej wartości spośród zadań, na które oferta jest składana.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnianie warunku w zakresie sytuacji ekonomicznej lub finansowej Wykonawcy wykazują łącznie.

zdolność techniczna lub zawodowa – o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy :

posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie

dla zadania częściowego nr 1 tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie placu lub parku z elementami małej architektury o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto

dla zadania częściowego nr 2 tzn. w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, wykonał (zakończył) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie lub przebudowie lub rozbudowie placu lub parku z elementami małej architektury oraz urządzeniami siłowni zewnętrznej o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ww warunków musi spełniać w całości co najmniej jeden z Wykonawców.

Jako wykonanie (zakończenie) robót należy rozumieć wystawienie, co najmniej Świadectwa Przejęcia (dla kontraktów realizowanych zgodnie z warunkami FIDIC) lub podpisanie Protokołu odbioru robót lub równoważnego dokumentu (w przypadku zamówień, w których nie wystawia się Świadectwa Przejęcia).

dysponują osobami zdolnymi do realizacji zamówienia tzn. co najmniej:

dla zadania częściowego nr 1, 2:

1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanym w specjalności konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczeń, określone przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1202 ze zm.) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) lub odpowiadające im zakresem uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów których pełnić będzie funkcje kierownika budowy. Przez uprawnienia budowlane rozumie się uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, wydane na podstawie ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.)oraz rozporządzenia rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019r. poz. 831) Dopuszcza się uprawnienia równoważne do powyższych wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów prawa. W przypadku obywateli państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszą oni spełniać wymogi określone w art. 12a ustawy Prawo budowlane, z których wynika, że samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej –ustawa z dnia 18 marca 2008r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2008 r. Nr 63, poz. 394). Osoba wyznaczona na kierownika budowy musi posiadać aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego.

5.5.) Zamawiający wymaga złożenia oświadczenia, o którym mowa w art.125 ust. 1 ustawy: Tak

5.6.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie niepodlegania wykluczeniu: a) oświadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 i 1086), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej– według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SWZ

b) odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast odpisu albo informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, o których mowa w ust. 6 pkt b, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury. Dokumenty, o których mowa wyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed ich złożeniem.

Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy.

5.7.) Wykaz podmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) wykazu robót budowlanych (według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SWZ) wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty.

wykazu osób (według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ)skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, a w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę:

dla zadania częściowego nr 1 – 200 000,00 zł brutto (słownie: dwieście tysięcy złotych 00/100);

dla zadania częściowego nr 2 – 300 000,00 zł brutto (słownie: trzysta tysięcy złotych 00/100);

W przypadku składania oferty jednocześnie na więcej niż 1 zadanie wystarczy, że Wykonawca wykaże się spełnieniem warunku o wyższej wartości spośród zadań, na które oferta jest składana.

5.11.) Wykaz innych wymaganych oświadczeń lub dokumentów:

zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (jeżeli dotyczy) – wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 3 do SWZ,

oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, z którego wynika, które roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonają poszczególni wykonawcy (art. 117 ust. 4 Pzp) (jeżeli dotyczy),

pełnomocnictwo upoważniające do złożenia oferty, o ile ofertę składa pełnomocnik;

pełnomocnictwo dla pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia -dotyczy ofert składanych przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,

kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie przedmiaru robót

 

SEKCJA VI - WARUNKI ZAMÓWIENIA

6.1.) Zamawiający wymaga albo dopuszcza oferty wariantowe: Nie

6.3.) Zamawiający przewiduje aukcję elektroniczną: Nie

6.4.) Zamawiający wymaga wadium: Nie

6.5.) Zamawiający wymaga zabezpieczenia należytego wykonania umowy: Tak

6.6.) Wymagania dotyczące składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo). W przypadku spółki cywilnej, jeśli z umowy tej spółki wynika sposób jej reprezentowania Wykonawcy mogą załączyć do oferty umowę spółki cywilnej. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z pełnomocnikiem.

Pełnomocnictwo należy dołączyć do oferty i powinno ono zawierać w szczególności wskazanie:

nazwę i numer postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy,

wszystkich wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem miejsca siedziby,

ustanowionego pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie przesłanek określonych w rozdziału 6 SWZ natomiast spełnianie warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy wykazują zgodnie z rozdziałem 5 SWZ.

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale 7 ust. 1 SWZ, składa każdy z wykonawców. Oświadczenia te potwierdzają brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziały w zakresie, w jakim każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców są oni zobowiązani na wezwanie Zamawiającego złożyć aktualne na dzień złożenia podmiotowe środki dowodowe, o których mowa w rozdziale 7 pkt 5. SWZ odpowiednio przez Wykonawcę/ów który/rzy wykazuje/ą spełnianie warunku, w zakresie i na zasadach opisanych w rozdziale 5 SWZ.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia Wykonawcy  wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mogą polegać na zdolnościach tych Wykonawców, którzy wykonają roboty budowlane do realizacji których te zdolności są wymagane. W takim przypadku, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które roboty wykonają poszczególni Wykonawcy

Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum) zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający może przed zawarciem umowy żądać przedstawienia w określonym terminie umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

6.7.) Zamawiający przewiduje unieważnienie postępowania, jeśli środki publiczne, które zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia nie zostały przyznane: Tak

 

SEKCJA VII - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

7.1.) Zamawiający przewiduje udzielenia zaliczek: Nie

7.3.) Zamawiający przewiduje zmiany umowy: Tak

7.4.) Rodzaj i zakres zmian umowy oraz warunki ich wprowadzenia:

Zamawiający przewiduje możliwość dokonywania zmian umowy w granicach wyznaczonych przepisami ustawy Pzp, w tym art. 455 ustawy Pzp oraz w zakresie i na warunkach określonych we wzorze umowy (załącznik nr 7 do SWZ)

7.5.) Zamawiający uwzględnił aspekty społeczne, środowiskowe, innowacyjne lub etykiety związane z realizacją zamówienia: Nie

 

SEKCJA VIII – PROCEDURA

8.1.) Termin składania ofert: 2022-12-07 10:00

8.2.) Miejsce składania ofert: Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia lub wycofania oferty dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Sposób złożenia oferty opisany został w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu.

8.3.) Termin otwarcia ofert: 2022-12-07 10:30

8.4.) Termin związania ofertą: do 2023-01-05

 


Pliki

ogłoszenie o zamówieniu 156.08 KB
SWZ zmodyfikowana 1230.07 KB
Menu
Informacje
1934411